Jos olet saanut armeijasta vapautuksen rauhan ajaksi (c-luokitus), paikkasi on armeijan varareservissä. Varareservissä ovat myös miehistöön kuuluneet asevelvolliset sen vuoden lopusta jona ovat täyttäneet 50 vuotta sen vuoden loppuun, jona täyttävät 60 vuotta. Mikäli haluat varmistua, ettet joudu armeijaan missään olosuhteissa, voit hakea siirtoa varareservistä siviilipalveluksen lisävarantoon.

Hakeutuminen varareservistä siviilipalveluksen lisävarantoon tapahtuu täyttämällä siviili- tai täydennyspalvelushakemus Omasivari-palvelussa. Sen lisäksi lomake täytyy ladata palvelusta, allekirjoittaa ja toimittaa omaan armeijan aluetoimistoosi, joka määräytyy asuinpaikan mukaan. Kyseessä on yksi ja sama lomake, mutta hakijat joitka eivät ole suorittaneet asepalvelusta ruksivat hakemuksesta kohdan "siviilipalvelus" ja armeijan loppuun asti käyneet "täydennyspalvelus", vaikkei kumpikaan joudu palvelusta suorittamaan.

Hakemuksen hyväksymisen jälkeen armeijan aluetoimisto ilmoittaa, että sinut on vapautettu asevelvollisuuslain mukaisesta palveluksesta ja että olet tästä lähtien siviilipalvelusvelvollinen. Siviilipalveluskeskuksen käytäntö kuitenkin on, ettei se kutsu asepalveluksesta vapautuksen saaneita suorittamaan siviili- tai täydennyspalvelusta, jollei hakija itse pyydä palveluskelpoisuuden tarkistusta ja tule todetuksi palveluskelpoiseksi. Yli 50-vuotiaita ei myöskään kutsuta täydennyspalvelukseen. Varareservistä on siis mahdollista kieltäytyä ilman että joutuu suorittamaan mitään palvelusta.

Miksi kieltäytyisin varareservistä?

Asevelvollisuuslain 86 § mukaan "Yleisen liikekannallepanon aikana myös varareservi tai osa siitä voidaan määrätä palvelukseen, 50 vuotta täyttäneet ainoastaan eduskunnan suostumuksella." Varareserviläisiä ei siis olla ensimmäisten joukossa rintamalle määräämässä, mutta lain mukaan se on kuitenkin mahdollista.

Siviilipalvelushakemuksen lähetettyäsi paikkasi taas on siviilipalveluksen lisävarannossa, jota ei voi käyttää sotilaallisiin tarkoituksiin missään olosuhteissa.

Siviilivarantoon ja lisävarantoon kuuluvat voidaan Siviilipalveluslain mukaan määrätä kriisin aikana suorittamaan palvelusta ainoastaan siviilitehtävissä siviiliviranomaisten johdolla, ei armeijassa tai puolustusministeriön hallinnonalalla. Lain 65 § mukaan: "Puolustusvoimien yleisen liikekannallepanon aikana palvelukseen voidaan määrätä myös lisävarantoon kuuluva siviilipalvelusvelvollinen, 50 vuotta täyttäneet voidaan määrätä palvelukseen kuitenkin ainoastaan eduskunnan suostumuksella. Asevelvollisuuden suorittamisesta rauhan aikana terveydellisistä syistä vapautettu siviilipalvelusvelvollinen voidaan yleisen liikekannallepanon aikana määrätä 24 §:ssä tarkoitettuun palveluskelpoisuustarkastukseen sekä määrätä palvelukseen, jos hänet todetaan palveluskelpoiseksi."

Lue täältä varareservinkieltäytyjän tarina.