Päivitetty edellisen kerran hyväksytty AKL:n hallituksen kokouksessa 8.9.2021.

Aseistakieltäytyjäliitto edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa esimerkiksi kaikkia sukupuolia koskevan aseistakieltäytymisoikeuden kautta. Myös omassa toiminnassaan liitto on sitoutunut toimimaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti kaikkia ihmisiä kohtaan. Liitossa toimitaan niin, että kaikilla olisi mahdollisuus osallistua järjestön toimintaan ilman pelkoa pilkatuksi tai kiusatuksi tulemisesta.

 

Nämä arvot otetaan huomioon AKL:n toiminnassa seuraavasti:

  • AKL:n toiminnassa ketään ei syrjitä esimerkiksi sukupuolen, iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

  • Vastuutehtäviä ja valtaa jaettaessa pyritään ottamaan huomioon niiden tasainen jakautuminen esimerkiksi eri sukupuoliin kuuluvien henkilöiden kesken.

  • AKL käyttää tiedotuksessa selkeää ja mukaanottavaa kieltä, jossa vältetään syrjiviä sanavalintoja.

  • Liiton verkkosivut ja sosiaalinen media pidetään mahdollisimman saavutettavana.

  • Tapahtumat järjestetään mahdollisimman esteettömissä tiloissa ja mahdollisista esteellisyyksistä tiedotetaan

  • AKL:n tapahtumiin ovat kaikenikäiset tervetulleita.

  • AKL:n tapahtumissa ohjeistetaan toimimaan turvallisemman tilan periaatteiden mukaisesti ja periaatteiden vastaiseen toimintaan puututaan.

  • AKL järjestää tarvittaessa tulkkauksen toiminnassaan mahdollisuuksiensa mukaan.

  • Uusien ihmisten mukaan ottamiseen panostetaan ja heitä rohkaistaan esittämään näkemyksiään toiminnasta.

 

Aseistakieltäytyjäliiton tapahtumissa kaikilla on yhdessä velvollisuus puuttua käytökseen, joka poikkeaa näistä arvoista. Esille tulleet ongelmat käsitellään hallituksen kanssa ja niihin puututaan mahdollisimman nopeasti. Uusien hallituksen jäsenten ja tapahtumien järjestäjien kanssa käydään läpi yhdenvertaiset toimintatavat, jotta kaikilla olisi mahdollisimman hyvät valmiudet toimia muita huomioiden.

 

LIITE: AKL:N TURVALLISEMMAN TILAN PERIAATTEET

 

TURVALLISEMMAN TILAN PERIAATTEET

Älä tee oletuksia henkilöstä, hänen taustoistaan tai mielipiteistään ihonvärin, muiden ulkoisten ominaisuuksien tai puheen perusteella.

Älä oleta maantieteellisen alkuperän pohjalta.

Älä oleta ihmisen sukupuolta tai seksuaalisuutta.

Älä oleta kaikkien pystyvän siihen mihin sinä.

Älä oleta kaikkien olevan terveitä.

Ole ymmärtäväinen toista kohtaan.

Kunnioita.

Älä halvenna tai nolaa toisia.

Älä naura toisen virheille, mutta voit nauraa virheentekijän kanssa.

Älä koske toisia ilman lupaa, kunnioita toisen henkilökohtaista tilaa.

Luo ympäristö, jossa on helppo pitää puheenvuoroja.

Kunnioita toisen puheenvuoroa sen muodosta riippumatta.

Älä toisinna puheessasi, teoissasi tai käytöksessäsi rasistisia stereotypioita edes “vitsillä” tai “ironisesti”, ellet itse kuulu kyseiseen ryhmään.

Älä käytä ableistisia termejä. Ei toisinneta niitä myöskään hallituksen ulostuloissa.

Tue ja mahdollista toisten osallistumista ja kuulluksi tulemista esimerkiksi avaamalla itsesi ja toisten käyttämät termit ja vaikeat käsitteet.

Hyväksy myös vähempi aktiivisuus.

Käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti. Muista, että ne voivat olla toisille henkilökohtaisia.

Älä arvota ihmisiä tai heidän näkemyksiään sen perusteella noudattavatko heidän ulosantinsa kielioppisääntöjä tai ovatko ne täydellisesti jäsenneltyjä.

Älä käytä herruustekniikoita.

Älä arvota tietämyksen tai kiinnostuksen kohteiden pohjalta, äläkä arvioi ennakolta toisen kykyjä ja tietämystä.

Älä jaa työtä ja tehtäviä sukupuolen perusteella.

Hyväksy virheet.

Hyväksy erimielisyydet. / Täytyy saada olla sitä mieltä mitä on ilman häpeää.

Pitäydy ulkonäön arvostelusta.

Jos joku käyttäytyy normista poikkeavasti, voi luottaa, että hän itse tietää miksi näin on.

Jos jollain on erityisominaisuus, hän ei välttämättä halua olla sen “asiantuntija”.

Pyri tarkastelemaan omaa etuoikeuttasi.

Muista, että toisen kulttuuri on hänen omansa.

Selvitetään erityistarpeet etukäteen.

Anna selkeät ohjeet ja riittävästi taukoja turvallisen olon takaamiseksi.

Jokaisella on velvollisuus puuttua väärinkäytöksiin.