Totalvägran

OBS! föråldrat (Updaterad Google översättning)

Totalvägran innebär en vägran från all tjänstgöring inom värnpliktssystemet, inklusive civiltjänsten. En del totalvägrare protesterar med sin gärning mot hela värnpliktssystemet och skulle inte utföra civiltjänst under några som helst omständigheter medan andra i första hand protesterar mot orättvisor inom civiltjänstssystemet. Antalet totalvägrare har ökat krafitgt under de senaste åren: 1999-2006 har det årligen funnits ungefär 50-80 totalvägrare – antalet har alltså mångfaldigats i jämförelse med situtaionen på 1990-talet (före förkortandet av vapentjänstgöringstiderna).

Fängelsestraffet för de som vägrar direkt från militären och de som först ansöker om civltjäsntgöring är det samma: hälften av den återstående personliga tjänstgöringstiden (de som vägrar från militären får sin tid först omsatt till återstående tid inom civiltjänsten varefter fängelsetiden uträknas). Då civiltjönstgöringen räcker 395 dygn är alltså fängelsestraffet som längst 197 dygn. Domen är alltid ovillkorlig och under den är det inte möjligt att få villkorlig frihet utom genom att ansöka om återvändo till civiltjänsten. Domen för totalvägran antecknas inte i straffregistret. Däremot noterar Supo det i sina egna register. Det här kan vara till skada om man söker en arbetsplats som kräver ett utlåtande om den sökandes tillförlitlighet

Vägran

Totalvägran inleds då totalvägraren antingen gör en skriftlig anmälan om vägran före eller under tjänstgöringstiden, avstår från att dyka upp på sin bestämda tjänstgöringsplats eller lämnar denna utan tillåtelse. Ifall en som vägrar från civiltjänst lämnar en skriftlig anmälan om vägran blir han inte efterlyst utan anmälningen inleder en juridiskprocess. Om man uteblir utan en skriftlig anmälan omber tjänstgöringsplatsen polisen om handräckning som efter en tid kommer och plockar upp totalvägraren hemifrån. Även i detta fall kan anmälningen om vägran skötas skriftligt.

I fall vägran sker direkt från armén är det säkrast att uträtta det genom att under inställelsedagen personligen överräcka sin anmälan om vägran på garnisonen. Om man bara låter bli att närvara blir man sannolikt åtalad för frånvarobrott med böter eller villkorligt fängelse som följder.

Vägran följs av ett förhör och en rättegång som man vanligen får vänta på i flera månader efter vägran (varierar stort från ett par månader upp till ett år). Varje totalvägrare får om denne så vill ett rättsbiträde till rättegången via Vapenvägrarförbundet.

Efter rättegången räcker det i snitt tre månader tills domen verkställs. Efter underrättens beslut kan man skjuta upp fängelsevistelsen genom att överklaga till hovrätten. Domen förändras inte ifall underrättens beslut inte innehåller ett klart fel men den verkställs inte heller så länge frågan är under behandling, vilket räcker åtminstone ett halvt år. Fängelsevistelsen kan till och med skjutas upp med några år men även i snabbaste fall räcker det närmare ett halvt år från vägran tills domen verkställs.

I fängelset

Vanligen verkställs totalvägrarens dom på en öppen anstallt. För att komma på öppen anstallt måste man se till att få ett förordnande till öppen anstalt, vilket man gör med utsökningsmyndigheterna då verkställandet av domen blir aktuellt. De flesta totalvägrare har kommit på öppen anstallt utan problem. Endast mycket få totalvägrare har under sin dom haft betydande problem med andra fångar eller med fångväktarna. Man behöver alltså inte vara rädd för att hamna i fängelset.

På öppen anstallt finns det inte murar, galler eller celler som låses. Man har möjligheten att arbeta eller studera i det civila – övrig tid spenderas ändå i fängelset. Ifall man inte arbetar utanför fängelset är man skylldig att delta i arbete arrangerat av anstallten. Lönerna motsvarar nästan lönerna i det civila men anstallten gör avdrag för uppehälleskostnader.

Om man inte har skaffat sig ett förordnande till öppen anstallt eller om man på öppen anstallt gör sig skylldig till någon värre förseelse av ordningsstadgorna (t.ex. försöker fly eller blir fast för rusmedelsbruk) eller om man helt enkelt inte vill på öppen anstallt hamnar man på sluten anstallt. De slutna anstallterna är närmare människors traditionella uppfattningar om fängelsen: man är hela tiden inom fängelsemurarna och utöver arbetstiden är man mest i sin egen cell. Arbetslönen på slutna anstallter är vanligen ca 0,60 euro/timme.

Fångar på både slutna och öppna anstallter har rätten till permission – dagarna kan man ta ut då man uträttat två månader av sin dom och de är 6 dygn/4 månader till antalet.

Under de senaste åren har flera människorättsorgan som Finland är bunden till krävt förändringar i totalvägrarnas ställning i den finska lagstiftningen. Amnesty International har sedan 1999 erkänt totalvägrare som liknar civiltjänstgöringen som ett straff med anledning av dess längd som åsiktsfångar.

Under de senaste åren har flera människorättsorgan (bland annat FN:s människorättskommittén) som Finland är bunden till krävt förändringar i totalvägrarnas ställning i den finska lagstiftningen, eftersom organisationerna ansett att den nuvarande situationen är diskriminerande. Kritik har riktats bland annat mot civiltjänstgöringens längd som har liknats vid ett straff, begränsandet av rätten till vapenvägran att gälla endast under fredstid och försummandet av skyldigheten att arrangera inkvartering för civarna. Amnesty International har sedan 1999 erkänt totalvägrare som liknar civiltjänstgöringen som ett straff med anledning av dess längd som åsiktsfångar.

 

Baskunskap om partiell vägran

Då man vägrar endast från en del av tjänstgöringstiden innebär det att man vägrar mitt under tjänstgöringstiden. De flesta partiellvägrare protesterar med sin vägran mot civiltjänstgöringens missförhållanden: den överlånga tjänstgöringstiden, rätten till vapenvägran endast under fredstid och/eller civiltjänstgöringens praktiska problem.

Lättast vägrar man mitt i tjänstgöringen genom att lämna en skriftlig anmälan till tjänstgöringsplatsen som efter att ha kontaktat Lappträsk civiltjänstgöringscentral gör en brottsanmälan för civiltjönstgöringsbrott.

Partiellvägrarens dom fälls enligt samma mönster som för den som vägrar från hela tjänstgöringstiden. Om man alltså vägrar från civiltjönstgöringen efter att ha uträttat den genomsnittliga militärjänstgöringstiden (c. 8 månader dvs. c. 240 dygn), är längden på fängelsedomen (395 dygn – 240 dygn) ÷ 2 = 77 dygn. Även vägringsprocessen är den samma som då man vägrar från hela tjänstgöringen. Naturligtvis får den som vägrar på deltid inte heller någon notering i brottsregistret.

 

Fängslade totalvägrare just nu

Totalvägrarnas fängelsedom är hälften av den uträttade personliga tjänstgöringstiden, som mest 181 dygn. Totalvägrare som vägrar från beväringstjänst har dessutom ofta fått villkorliga domer för desertering.

Totalvägraren döms för ”vägran att fullgöra värnplikt” ifall han är beväring vid sin vägran (L 28.12.2007/1438, 118 §). Ifall han är civiltjänstgörare faller domen för ”Vägran att fullgöra civiltjänst” (L 28.12.2007/1446, 74 §).

Stödpost till fängelse får skickas åt åtminstone följande totalvägrare.