Totaalikieltäytyjän sakot muutettiin vankeudeksi – Edessä vielä pitkä tuomiokierre

21-vuotiaan Helsingistä kotoisin olevan totaalikieltäytyjä Antti Rautiaisen kutsunnoista pois-jäämisistä ja muusta kansalaisaktivismista saamat sakkorangaistukset muutettiin 24 vrk:n ehdottomaksi vankeusrangaistukseksi Helsingin käräjäoikeudessa torstaina 23. elokuuta järjestetyssä muunto-oikeudenkäynnissä. Muunnettavana oli yhteensä 73 päiväsakkoa, jotka Rautiainen oli jättänyt maksamatta varattomuuden takia.

Rautiainen on aloittanut totaali-kieltäytymisen jo kieltäytymällä osallistumasta kutsuntoihin. Tämä onkin johdonmukaisin tapa osoittaa vastalause asevelvolli-suusjärjestelmää kohtaan, sillä kutsunnat ovat tilaisuus, joissa ihmisten palvelusvelvollisuus sotakoneistoa kohtaan määrätään, ja myös aseistakieltäytyjien palveluskelpoisuus määriteltäisiin sodanaikaisia tehtäviä varten – aseistakieltäytymisoikeushan on Suomessa ainakin toistaiseksi tunnustettu vain rauhan aikana. “Kieltäydyn kaikesta yhteistyöstä armeijaviranomaisten kanssa anarkististen mielipiteiteni takia, mukaanlukien ase- ja kutsuntavelvollisuuden suorittaminen”. Rautiainen toteaa.

Nykyisen lainsäädännön mukaan kutsunnoista poisjääminen johtaa kuitenkin erikoislaatuiseen sakkokierteeseen: kutsunnoista poisjääneelle totaalikiel-täytyjälle langetetaan sakkorangaistus sekä annetaan uusi määräys saapua kutsuntoihin. Kun hän jättää menemättä, sama toistuu. Kierre saattaa jatkua useita vuosia ja tuottaa jopa kaksinumeroisen määrän sakkorangaistuksia, jotka taas muutetaan ehdottomaksi vankeudeksi, mikäli niitä ei varattomuuden takia kykene maksamaan. Tuomio-kierteen jälkeen totaalia odottaa vielä “asevelvollisuudesta kieltäytymisestä” langetettava 197 vrk:n ehdoton vankeusrangais-tus, josta ei vähennetä aikaisemmin kutsunnoista poisjäämisestä langetettuja rangaistuksia.

Vuonna 1994 lainsäädäntöön lisättiin uusi asevelvollisuuslain 39§, jonka tarkoitus oli nimen omaan estää totaalikieltäytyjien useampikertainen tuomitseminen. Käytännössä se ei kuitenkaan näytä toteuttavan tarkoitustaan kaikkien kohdalla. Viisi kansanedustajaa (ensimmäisenä allekirjoittajana Anni Sinnemäki, vihr.) jätti viime vuoden syksyllä eduskuntakysymyksen, jossa kiinnitettiin huomiota useampikertaisen tuomitsemisen ongelmaan. Puolustusministeri Jan-Erik Enestamin vastauksen mukaan aihetta lainsäädän-nöllisiin muutoksiin ei kuitenkaan ole.

Antti Rautiainen on jäänyt tähän mennessä pois kutsunnoista yhdeksän kertaa vuosina 1997-2000. Näistä yksi muutettiin nyt ehdottomaksi vankeudeksi, kolmesta hänelle ei ole langetettu sakkoa, kolmesta sakkorangais-tuksesta tehdyn valituksen käsittely on kesken ylemmässä oikeusasteessa ja kaksi on menossa käräjäoikeuden käsittelyyn. Aseistakieltäytyjäliiton tiedossa on muutaman viimeisen vuoden ajalta useita muitakin samanlaisessa kierteessä olleita tai olevia totaalikieltäytyjiä, mutta Rautiainen on liiton tietojen mukaan ensimmäinen, jonka saamia sakkorangaistuksia on muutettu vankeudeksi. Kierteelle ei tällä hetkellä ole näköpiirissä loppua.

Nyt vankeudeksi muutettu 15 päiväsakon rangaistus oli langetettu 1.12.1997 tapahtuneesta kutsunnasta poisjäämisestä. Kyseessä oli toinen kerta, kun Rautiainen jäi pois hänelle määrätystä kutsunnasta. Tämän lisäksi muunto-oikeudenkäynnissä käsiteltiin viittä eri mielenosoituksissa ja kansalaistotte-lemattomuustapahtumissa hänelle vuosina 1997-99 langetet-tua sakkorangaistusta, joista kahta ei muutettu vankeusrangaistukseksi, koska Rautiainen oli niiden tekohetkellä alaikäinen.