Sivarikyselyn satoa: kiinnostusta toimintaan löytyy

Alkukeväästä lähetetyn sivarikirjeen mukana lähetettiin palveluksessa oleville myös kysely, jonka avulla oli tarkoitus kartoittaa ”sivarikentän” näkemyksiä tämän hetken suurimmista ongelmista ja toimintahalukkuutta niiden korjaamiseksi. Vastauksia tuli kaikkiaan 119 sivarilta, eli enemmänkin olisi voinut olla, mutta tuokin määrä riittänee antamaan kuvaa tämän hetkisestä tilanteesta.

Kyselyssä kysyttiin kahta asiaa: mielipidettä, mitkä ovat tämän hetken suurimmat ongelmat sekä sitä, minkälaisiin toimintamuotoihin itse kukin olisi valmis ongelmien korjaamiseksi.

Laajin yksimielisyys vallitsi siitä, että palvelusaika on liian pitkä: 91,6 % vastanneista oli rastittanut sen ”suurimpien ongelmien” joukkoon. Myös palveluspaikkojen laiminlyönnit erityisesti majoituksen järjestämisessä (63,9%) ja vapautus aseellisista tehtävistä vain rauhan aikana (62,2%) ovat merkittäviä ongelmia useimpien mielestä. Kurinpito- ja rangaistusjärjestelmää piti suurimpien ongelmien joukkoon kuuluvana 26,9% vastanneista ja palveluspaikkatilannetta yllättävän harva: 21,8%.

Yllä mainittujen ”valmiiksi tarjottujen” kohtien lisäksi 28 sivaria oli maininnut muita epäkohtia. Useammassa kuin yhdessä vastauksessa mainittiin huono suhtautuminen palveluspaikoissa (7), sivarista tiedottaminen (4), koulutusjakso (3), palveluksen pakollisuus (3) ja pieni päiväraha (2). Asumistilanteen ongelmallisuutta korosti erikseen neljä sivaria. Yhden kyselyyn vastanneen mielestä sivarissa ei ole tällä hetkellä lainkaan merkittäviä ongelmia.

Erilaisia vaikutuskeinoja ongelmien korjaamiseksi kyselyssä tarjottiin kaikkiaan kuutta: osittaiskieltäytymistä, osallistumista kestoltaan etukäteen rajoittamattomaan sivarilakkoon, osallistumista päivän mittaiseen työnseisaukseen, omaa yhteydenottoa päättäjiin tai tiedotusvälineisiin, osallistumista mielenosoitukseen sekä joukkovetoomuksen, jossa vaaditaan ongelmien korjaamista, allekirjoittamista.

Vetoomukseen olisivat valmiita kirjoittamaan nimensä kymmentä lukuun ottamatta kaikki vastanneet (91,6%). Myös päivänmittainen työnseisaus herätti laajaa kiinnostusta (73,9%), rajoittamattomaan lakkoon taas olisi valmis huomattavasti harvempi (32,8%). Mielenosoituksiin osallistuisi 52,1% vastaajista ja 30,3% olisi valmis itse ottamaan yhteyttä päättäjiin tai kirjoittamaan lehtien yleisön-osastoihin. Osittaiskieltäytymistä oli harkinnut yhdeksän (7,6%) vastaajaa. Kolme sivaria esitti omia toimintavaihtoehtoja (parantaa siviilipalveluksen imagoa omalla käyttäytymisellä, vallankumous, mitä tahansa mistä on todella hyötyä) ja vain yksi vastaaja ei ollut valmis tekemään mitään.

Kiitämme kaikkia kyselylomakkeen palauttaneita, vastauksista on apua jatkotoimintaa suunnitellessamme. Toimenpiteet riippuvat tietysti ennen muuta siitä, miten sivarilain muutosprosessi näyttää kehittyvän kesän aikana. Lupaavia merkkejä on olemassa, mutta valmiutta joukkotoimintaan on ilman muuta syytä pitää yllä.

Mielipiteiden jakautuminen siviilipalveluksen kohtuullisen keston suhteenMielipiteiden jakautuminen siviilipalveluksen kohtuullisen keston suhteen