Työministeri Filatov vastasi Marjatta Stenius-Kaukoselle: SIVIILIPALVELUSMIES SAA KIELTÄYTYÄ HUUMETESTISTÄ

Työministeri Tarja Filatov (sd) on vastannut kansanedustaja Marjatta Stenius-Kaukosen (vas) ja viiden muun kansanedustajan kirjalliseen kysymykseen, joka koskee siviilipalvelusmiehen kotiuttamista huumetestistä kieltäytymisen vuoksi. Stenius-Kaukonen kysyi, mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä siviilipalvelusmiesten oikeusturvan takaamiseksi yhdenvertaisesti koko maassa niin, ettei sitä vaaranneta lakiin perustumattomien huumetestien tai niistä kiel-täytymisen perusteella.

Työministeri Filatovin mukaan pelkästään testistä kieltäytymisen perusteella siviilipalvelusmiestä ei saa kotiuttaa eikä häneltä saa suostumusta testiin pyydettäessä myöskään uhata haitallisilla seuraamuksilla. Testistä kieltäytymisestä ei saa suoraan päätellä, että henkilö on huumeiden käyttäjä.

Stenius-Kaukosen kyselyssä kuvaillaan tapausta, jossa vantaalainen siviilipalvelusmies oli suorittanut koulutusjakson siviilipalveluskeskuk-sessa – Lapinjärven koulutuskeskuksessa – minkä jälkeen hänet määrättiin viime elokuussa työpalveluun Helsingin kaupunginkirjastoon. Siellä hän lokakuussa kieltäytyi kaikille uusille työntekijöille tehtävästä huumetestistä, jota piti yksilönvapautta loukkaavana. Heti sen jjälkeen hänet kotiutettiin. Myöhemmin hänet määrättiin uudelleen koulutusjaksolle Lapinjärven koulutuskeskukseen.

Työministeri Filatovin vastauksessa korostetaan kyselyssä viitattujen hallitusmuodon 8 § –uuden perustuslain 10 §– ja Euroopan ihmisoikeusso-pimuksen 8 artiklan takaamaa yksityiselämän suojaa. "Perus-oikeuksiin puuttuminen vaatii laintasoista sääntelyä. Tällä hetkellä lainsäädännös-sämme ei ole säädetty mitään erityisiä edellytyksiä min-käänlaisen testaamisen osalta", vastauksessa todetaan.

Kyselyn mukaan testattaville on siviilipalveluskeskuksessa kerrottu, että kieltäytyminen katsotaan positiiviseksi testitulokseksi. Työministeriön saaman selvityksen mukaan koulutuskeskuksessa kerrotaan nykyään selkeästi, että huumetesteihin osallistuminen on vapaaehtoista eikä pelkän testistä kieltäytymisen perusteella miestä kotiuteta. "Tätä käytäntöä siviilipalveluskeskuksen tulee nykyisen lainsäädännön vallitessa vaatia pääsääntöisesti myös palveluspaikoilta", vastauksessa sanotaan.

Työministeriö pitää perusoikeuksien kannalta arveluttavana, jos huumetestaaminen otetaan kontrolloimattomasti käyttöön olosuhteissa, joissa ei objektiivisesti arvioiden esiinny erityisiä vaaratekijöitä toisten ihmisen terveyden tai yhteiskunnan yleisen turvallisuuden kannalta. Ministeriön mielestä testiin "tulisi voida" määrätä siviilipalvelusmies, joka on työpaikalla päihty-neessä tilassa tai huumausaineen vaikutuksen alainen aiheuttaen esimerkiksi työturvallisuusriskinitselleen tai työtoverilleen taikka asiakkaille. Tämä edellyttäisi perusteltua syytä ja testillä selvitettäisiin miehen työkuntoa.

Huumetestauksen sääntelyä ryhdytään selvittämään siviilipalvelusmiesten kurinpitojärjestelmää pohtivassa työryhmässä, joka asetetaan lähiviikkoina. Työministerin vastauksen mukaan "tavoitteena on lain tasolla luoda mahdollisimman selkeät säännöt huumetestien tekemisestä siviilipalvelusmiehille".

Aseistakieltäytyjäliiton lakiasiainsihteerin Juha Keltti avustaa kyselyssä mainittua siviilipalvelusmiestä nyt korkeimpaan hallinto-oikeuteen ehtineessä valitusprosessissa. Keltin mukaan Lapinjärven koulutuskeskuksessa syksyllä tehdyt huumetestit enempää kuin Helsingin kaupungin käytäntö eivät täytä työministerin vastauksessa vaa-dittuja edellytyksiä.

Lapinjärvellä on kohteeksi otettu koko siviilipalveluskeskuksessa työpalvelustaan suorittava joukko heti viikon-loppuvapaan jälkeen, mikä ei mittaa työkuntoon vaikuttavaa vaan mahdollisesti aikaisempaa käyttöä. Siviilipal-velusmiehiä oli aiemmin keskuksessa uhattu myös sillä, ettei kieltäytyvä pääse muualle työpalveluun. Helsingin kaupuingin testaus on kohdistettu kaupungin uusiin työntekijöihin ja siinä luvussa aivan eri lain alaiseen siviilipalvelusmieheen, Keltti huomauttaa. Helsingin kaupungin edustajien menettelyn johdosta on tehty tutkintapyyntö epäillystä virkarikoksesta val-takunnansyyttäjälle.

 

Marjatta Stenius-Kaukosen lisäksi kyselyn olivat allekirjoittaneet Anne Huotari (vas), Kimmo Kiljunen (sd), Annika Lapintie (vas), Rauha-Maria Mertjärvi (vihr) ja Pentti Tiusanen (vas)

Kysymys ja vastaus löytyvät eduskunnan kotisivuilta:
www.eduskunta.fi (KK 37/2000 vp)