Tee kuntalaisaloite sivaripaikkatilanteen parantamiseksi!

Suomen kansalaisilla on kunnallisissa asioissa kunnallisvaaleissa äänestämisen lisäksi myös suora vaikutusmahdollisuus: kuntalaisaloite. Tekemällä aloitteen kuka tahansa kuntalainen voi kehottaa kuntaa toimimaan aloitteen mukaisesti. Kuntalaisaloite jätetään aina kunnan- tai kaupunginvaltuustolle. Kun päätös aloitteesta on tehty, kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle, mihin toimenpiteisiin kunta on aloitteen johdosta ryhtynyt sekä päätökset, joihin aloite on johtanut.

Kuntalaisaloite voisi olla varteenotettava keino heikon siviilipalveluspaikkatilanteen parantamiseksi. Suunnitteilla onkin kampanja, jossa mahdollisimman monella paikkakunnalla jätetään kuntalais-aloite, jossa esitetään että kunta tarjoaa palveluspaikan kaikillesitä haluaville kunnan sivareille (joilla olisi luonnollisesti mahdollisuus hankkia palveluspaikka myös muualta). Kuntalaisaloitteen käsittely kirjaamisesta päätökseen vie tavallisesti muutaman kuukauden, ja sen toimeenpano on mahdollista jopa vajaassa vuodessa, seuraavan ta-lousarviokokouksen yhteydessä.

Tarkoitus olisi, että eri paikkakuntien kuntalaisaloitteet jätettäisiin samaan aikaan toukokuun alkupuolella, tarkkaa päivää ei ole vielä päätetty. Aloitteen voi tehdä vain omassa kunnassaan. Kuntalaisaloi-te on käsiteltävä, vaikka sen allekirjoittajana olisi vain yksi kuntalainen, mutta tietysti se on vaikuttavamman näköinen, mikäli allekirjoittajia on enemmän. Mikäli olisit kiinnostunut osallistumaan kampanjaan jättämällä aloitteen omalla paik-kakunnallasi, ota yhteyttä Aseistakieltäytyjäliittoon!

Ohessa on "mallialoite", jota voi käyttää suoraan millä tahansa paikkakunnalla lait-tamalla x:n tilalle paikkakunnan nimen. Aloitteen voi luonnollisesti muotoilla myös itse - kunhan siitä vain tulee ilmi käsiteltävä asia, se että kysymyksessä on kuntalaisaloite sekä aloitteen esittäjän/esittäjien nimi ja päiväys.

KUNNALLISALOITE X:N KAUPUNGIN/KUNNANVALTUUSTOLLE

Esitämme, että X:n kaupunki/kunta ryhtyy omalta osaltaan toimiin vaikean siviilipalveluspaikkatilanteen korjaamiseksi. X:n kaupungin/kunnan tulee turvata siviilipalveluspaikka kaikille siviilipalvelus-velvollisille, jotka palvelukseen astuessaan ovat kirjoilla X:ssa. Halutessaan siviilipalvelusvelvollinen voi suorittaa palveluksensa myös muualla kuin X:n kaupungin/kunnan palveluksessa, mikäli järjestää palveluspaikkansa itse, mutta palveluspaikka on turvattava eritoten niille, jotka eivät palveluspaikkaa itse muualta pysty löytämään.

Siviilipalveluspaikkojen jakaminen on keskitettävä henkilöstöhallinnon alaisuuteen. Tällöin kaupungin/kunnan eri virastot, toimialat ja laitokset voisivat ilmoittaa henkilöstöhallinnolle halukkuutensa ottaa siviilipalvelusmiehiä palvelukseen. Tarvittaessa henkilöstöhallinnon on itse kysyttävä eri virastoilta, toimialoilta ja lai-toksilta näiden halukkuutta siviilipalvelusmiesten ottamiseen, mikäli siviilipalvelusmies haluaa johonkin tiettyyn toimipisteeseen, tai mikäli siviilipalvelusmiehiä on enemmän kuin tarjolla olevia paikkoja.

Siviilipalvelusmiesten palveluspaikan saanti on turvattava varaamalla kaupungin/kunnan talousarvioon vuosittain erillinen määräraha siviilipalvelusmiesten työllistämiseksi. Talousarvioon vuosittain varattavan määrärahan suuruudeksi esitämme riittävää summaa kattamaan kaikkien X:laisten siviilipalvelusmiesten kustannukset. Kustannukset ovat työministeriön laskelmien mukaan keskimäärin 52.000 markkaa siviilipalvelusmiestä kohden; mikäli kaavailtu asumiskustannusten siirtäminen pois palveluspaikoilta toteutuu, kustannukset laskevat keskimäärin 34.000 markkaan.

Mikäli kaupunki päättää ottaa edellä kuvatun siviilipalveluspaikkojen turvaamisen velvollisuudekseen, esitämme myös, että kaupungin edustaja tiedottaa asiasta vuosittain kutsunnoissa kaikille X:laisille kutsuntavelvollisille.

paikkakunta & päiväys

allekirjoitus/allekirjoitukset