Mustavihreillä päivillä pohdittiin totaalikieltäytyjien tukemista

Jo perinteeksi muodostuneet Mustavihreät päivät keräsivät jälleen Tampereelle vaihto-ehtoliikkeiden väkeä turkis-aktivisteista aseistakieltä-ytyjiin. 11. –13. helmikuuta järjestettyyn, järjestyksessä kolmanteen, aktivistitapahtu-maan osallistui useita satoja nuoria. Ohjelmassa oli mielen-osoituksia, elävää musiikkia, paneelikeskustelua, myyjäiset ja työryhmiä.

Eniten ihmisiä keräsi yhteen lauantaina järjestetty suuri biokapitalismin vastainen mielenosoitus, johon osallistui yli viisisataa ihmistä. Kaupun-gin halki kulkueessa mars-sineet mielenosoittajat vaa-tivat paikallisesti ja ekolo-gisesti tuotettua ruokaa. Mielenosoittajien kritiikki kohdis-tui maailmankaupan globali-saatioon ja sen kiteytymään, Maailman kauppajärjestö WTO:iin, jonka seurauksena ylikansalliset yhtiöt ja geeni-ruoka ovat vallanneet markkinoita paikallistalouden kus-tannuksella.

Vuoltsun nuorisotalolla järjes-tetyissä työryhmissä pohdit-tiin moninaisia aiheita ja toimintamuotoja. Esillä olivat sekä maltilliset, että radikaalit ryhmit-tymät. Työryhmien aiheina olivat mm. oma-varainen ruoka, globalisaatio, kansalaistottelemattomuus ja kokoontumislaki.

Aseistakieltäytyjä-liitto esitteli totaali-kieltäytyjien tuki-toimintaa erilaisia tukiryhmiä käsitel-leessä työryhmäs-sä. Valtionapua saavana re-kisteröitynä yhdistyksenä liitto poikkesi melkoisesti muista työryhmässä esillä olleista ryhmistä; laittoman suoran toiminnan tiedotus-kanavina toimivista Eläinten vapautusrintaman ja Earth Liberation Frontin tukiryh-mistä, joiden tärkein toimintamuoto on suoran toiminnan iskuista tiedottaminen.

Työryhmässä todettiin Aseis-takieltäytyjäliiton vakiinnut-taneen asemansa totaali-kieltäytyjien tukitoiminnassa. Nykyisin lähes kaikki totaali-kieltäytyjät käyttävät liiton oikeusapupalveluita. Liitto on myös onnistunut luomaan melko kattavan seurannan vankilassa olevista totaali-kieltäytyjistä. Tällä hetkellä vankilassa olevista 24:stä siviilipalvelusrikoksesta tai asevelvollisuudesta kieltäy-tymisestä tuomitusta vangista Aseistakieltäytyjäliitto tuntee 22, kun vielä 80-luvun lopulla vangeista yli puolet saattoi olla liitolle tuntemattomia.

Aseistakieltäytyjäliitolla on tärkeä rooli totaalikieltäyty-misestä tiedottamisessa, mikä on korostunut viime aikoina Amnesty Internationalin päätettyä tunnustaa suoma-laisia totaaleja mielipidevan-gaiksi. Amnesty saa tiedot totaalikieltäytyjistä Aseista-kieltäytyjäliiton kautta. Myös kaikista oikeudenkäynneistä tehdään lehdistötiedote, jos tuomitut antavat siihen luvan. Vankeustuomiotaan kärsivien totaalikieltäytyjien yhteys-tietoja levitetään mm. Sivari & totaali –lehdessä ja useissa kansainvälisissä rauhanjul-kaisuissa.

Totaalikieltäytymistä har-kitseville suunnattu Mieli-pidevangin opas ilmestyi vuonna –98, jonka jälkeen siitä on jo otettu kaksi lisäpainosta. Kiinnostus totaalikieltäy-tymistä kohtaan on kasvanut voimakkaasti lyhyempien varusmiespalvelusaikojen tultua voimaan vuonna –98. Totaalikieltäytyjien määrän lisääntyminen on myös osal-taan luonut paineita siviilipalvelusjärjestelmän epäkohtien korjaamiseksi.

Ajanpuutteen vuoksi työryh-män lopputulos oli lähinnä nykyisen tilanteen toteaminen – uusia ideoita ei juurikaan syntynyt. Työryhmästä jäi kuitenkin positiivinen jälki-maku, kuten Mustavihreistä päivistä kokonaisuutenakin. Valitettavasti rauhallisesti sujunut viikonloppu ei saanut tiedotusvälineiltä juurikaan huomiota osakseen.