Totaaliuutiset

Totaalikieltäytymisen voimakas lisääntyminen näyttää muodostuvan pysyväksi il­miöksi. Marraskuun puoliväliin mennessä käräjäoikeuden tuomion on tänä vuonna saanut 33 Aseis­ta­kiel­täy­ty­jä­lii­ton tun­te­maa to­taa­lia – ja kaikki tapauksethan eivät edelleenkään tule liiton tie­toon. Lop­pu­vuo­delle­kin on jo tiedossa uusia oikeudenkäyntejä.

Väliaikaisen siviilipalveluslain (1987–91) aikana vankeuteen tuomittiin vuosittain keskimää­rin vajaat 30 totaalikieltäytyjää (enimmillään 40 vuonna 1989). Totaalien määrä on siis jo nyt ylittänyt väliaikaislain aikaisen tason. Kasvu selittyy osittain sil­lä, et­tei si­vii­li­pal­ve­lusaikaa tai muita sivarin epäkohtia ole lainsäädännöllisellä tasolla kor­jattu, vaik­ka va­rus­mies­ten pal­ve­lusaiko­ja ly­hen­nettiin viime vuonna. Tämä ei kuitenkaan yksin selitä ko­ko li­säystä, sillä siviilipalveluksen epäkohtia vastaan pro­testoivan “ehdolli­sen” to­taalikiel­täyty­misen rinnalla myös koko asevelvollisuusjärjestelmää vastustavien to­taalin määrä näyt­täisi olevan kasvus­sa. Mi­kä­li näi­tä nyt yli­pää­tään voi erot­taa: monien uusi­en to­taalien perus­te­luissa on sekä si­viilipalveluksen sisältöön että asevel­vollisuuden vastus­tami­seen liittyviä ar­gumentteja.

Alla on kerrottu kesän ja syksyn aikana käräjäoikeudessa olleista tapauksista.

Loviisan käräjäoikeus tuomitsi kaksi totaalia

Loviisan käräjäoikeus tuomitsi 22. kesäkuuta Paraisilta kotoisin olevan 20-vuotiaan Tom Kettusen ja 19-vuotiaan helsinkiläisen Nakke Leppäsen 197 päivän ehdottomiin vankeusran­gaistuksiin, mikä vas­taa puolta 395 päi­vän siviilipalvelusajasta. Kummatkin jutut olivat pää­käsittelyssä jo 8. kesä­kuuta mutta tuomiot annettiin vas­ta pari viikkoa myöhemmin kanslias­sa.

Käräjäoikeus otti tuomioperusteluissa yhdenmukaisesti kantaa niin Kettusen kuin Leppäsen väittee­seen, että heidän tuomitsemisensa ehdottomiin vankeusrangaistuksiin on ihmisoikeus­sopimusten ja Suomen hallitus­muodon kieltämää syrjintää. Perustelujen mukaan aseistakiel­täytyjiä ei saa asettaa keskenään erilaiseen ase­maan vakaumuksensa perusteella, kun se es­tää kaiken palveluksen suorit­tamisen.

Käräjäoikeuden perustelujen mukaan Kettusen ja Leppäsen kohtelu ei kuitenkaan ole syrji­vää ver­rattuna pal­velusvelvollisuudesta vapautettuihin Jehovan todistajiin, koska Jehovan todistajiin kuu­luminen on Suomessa katsottu objektiivisesti katsoen riittäväksi näytöksi va­kaumuksesta. Koska siviilipalvelu on laillinen uskon­non- ja omantunnonvapauteen perustu­va valinta, ei heidän tuomitse­misensa ole syrjivää.

Käräjäoikeuden mielestä myöskään varusmiesten palvelusaika ei merkitse syrjintää eri pal­velusryh­mien vä­lillä. Kantansa tueksi käräjäoikeus viittaa hallitusmuodossa säädettyyn jo­kaisen Suomen kansalaisen velvol­lisuuteen olla osallisena isänmaan puolustuksessa tai sitä avustamaan niin kuin laissa määrätään.

28.6: Otto Salinille vankeutta Helsingissä

Helsingin käräjäoikeus langetti maanantaina 28. kesäkuuta 18-vuotiaalle helsinki­läisopis­ke­li­ja Ot­to Salinille 197 vrk:n ehdottomaan vankeusrangaistuksen siviilipalvelusrikoksesta. Sa­lin oli haas­tet­tu oi­keu­teen 9. ke­sä­kuuta, mutta tuomio annettiin käräjäoikeuden kansliassa vasta vajaat kolme viikkoa myöhemmin. Hän oli toimittanut kieltäytymisilmoituksensa La­pinjärven siviilipalveluskeskukselle 4.12.1998 suo­rit­ta­mat­ta päi­vää­kään mitään asevelvolli­suusjärjestelmään sisältyvää palvelusta.

1.7.: lahtelaiselle totaalikieltäytyjälle ehdoton vankeustuomio

Lahtelainen 23‑vuotias opiskelija Jani Kohonen sai 1. heinäkuuta 61 päivän ehdottoman vankeusrangaistuksen Loviisan käräjäoikeudessa. Jutun pääkäsittely oli 22.6. mutta tuomio annettiin vasta torstaina kansliassa.

Kohonen oli suorittanut siviilipalvelusta 1997‑98 yhdeksän kuukautta, jonka jälkeen hän oli saanut lykkäystä opintojen suorittamiseksi. Kuten hän Lapinjärven siviilipalveluskeskuksel­le 8.3.1999 lähettämässään kieltäytymisilmoituksessa totesi, lopullisen rohkeuden ja kyp­syyden tehdä päätöksensä hän sai vasta siviilipalvelun aloitettuaan.

Kohosella oli palvelusajasta tuolloin suorittamatta 122 päivää. Siviilipalveluslain mukaan palveluksesta kirjallisesti kieltäytynyt tuomitaan rangaistukseen, joka vastaa puolta jäljellä olevasta palvelusajasta. Rangaistus on siis siviilipalveluslain mukainen.

Kohonen kuitenkin huomautti oikeudessa, että hänen tuomitsemisensa olisi hallitusmuodon, Euroopan ihmisoikeussopimuksen sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen syrjintäkieltojen vastaista. Lisäksi siviilipalvelun ja siitä mitattavan ran­gaistuksen pituus on syrjivä verrattuna lyhyimpään ja yleisimpään kuuden kuukauden varus­miespalvelusaikaan samoin kuin keskimääräiseen palvelusaikaan. Kohonen vaati syytteen hylkäämistä, rankaisematta jättämistä tai laissa säädettyä lievempää rangaistusta.

Kohosen mielestä ketään ei saa painostaa vankeusrangaistuksen uhalla tai muutoinkaan tar­joamaan väkivaltapalveluja valtion, eli toisten ihmisten käyttöön. Kohosen mielestä ei ole esitetty hyväksyttäviä perusteita sille, että kenenkään vapautta tai oikeuksia tulisi voida riis­tää pakottamalla asevelvollisuus‑ tai siviilipalveluslain mukaiseen palvelukseen. Kohonen vaatii asevelvollisuuden lakkauttamista. Siviilipalvelus on rangaistus siitä, ettei mene armei­jaan. Tämän vuoksi Kohonen kieltäytyy siitäkin.

Kohosen mielestä siirtymällä vapaaehtoisten palvelusjoukkojen käyttöön Suomi voisi olla osaltaan vaikuttamassa maailmanlaajuiseen asevarustelun vähentämiseen. Hänen mielestään Suomen ja maailman suurimmat ongelmat ja uhkat ovat ekologisia, sosiaalisia ja taloudelli­sia. Kohonen kritisoi yhteiskunnan voimavarojen käyttämistä asevelvollisuusjärjestelmän ylläpitoon. Käräjäoikeus mainitsee tuomion perusteluissa, että “Kohonen on itse kertonut että hänen vakaumuksensa estää häntä toimimassa sodassa”. Kohonen ei kuitenkaan ole näin käräjäoikeudelle kertonut, kirjallisessa eikä suullisessa muodossa. Kohosen puheenvuoro käräjäoikeuden istunnossa nauhoitettiin.

31.8: totaalikieltäytyjä Mikko Valtoselle vankeutta

19-vuotias kirkkonummelainen totaalikieltäytyjä Mikko Valtonen sai tiistaina 31. elokuuta 197 vuo­ro­kau­den ehdottoman vankeusrangaistuksen Loviisan käräjäoikeudessa. Hän oli ha­kenut siviili­pal­ve­luk­seen ollessaan kutsunnoissa viime vuoden syksyllä, mutta il­moitti kiel­täyty­vänsä sen suo­ritta­mi­ses­ta 18.4.1999.

Valtonen vastustaa asevelvollisuusjärjestelmää vegaanisen ja pasifistisen maailmankatso­muksensa perusteella. Hän ko­kee to­taa­li­kiel­täy­tymi­sen ai­noa­na vaih­toeh­to­naan, koska pitää si­vii­li­pal­ve­lusjär­jestelmää ensisijaisesti vain aseellisen palveluksen rangaistusluontoisena kor­vik­kee­na. Osoi­tuk­sia täs­tä ovat siviilipalveluslakiin sisältyvät vakavat epäkohdat: oikeus kieltäytyä aseista on tunnus­tettu vain rauhan aikana ja siviilipalveluksen kesto on rangais­tuksenluontoinen. Aseellisen palve­luksen voi suorittaa 6 kuukauden aikana, mutta siviilipal­velus kestää 395 vrk.

“Alunal­ka­en pidin si­vii­lipalve­lus­ta yhtenä muotona pal­ve­lun suo­rit­tami­seen, mutta koska olen saa­nut tie­tää, että myös si­viili­palveluk­sen suorit­ta­neita voi­daan sota­tilassa käyt­tää aseelliseen pal­ve­luk­seen, kieltäy­dyn myös sivii­lipalveluk­sen suo­rit­tami­sesta”, Valtonen tote­si esi­tut­kinnan yh­teydes­sä.

Lo­viisan käräjäoikeuden aavistuksen verran mo­niselit­teisen perustelun mu­kaan kui­ten­kin “yh­den us­konnollisen yhdyskunnan palveluksesta va­paut­ta­mi­ses­ta huolimat­ta si­viili­pal­ve­lus­miehet eivät jou­du syrjinnän kohteeksi yhteiskun­taa ja kansa­lais­velvolli­suuksia ko­ko­naisuu­tena tar­kastellessa”.

1.9.: jyväskyläläiselle sivarin keskeyttäjälle ehdotonta

Jyväskylän käräjäoikeus tuomitsi keskiviikkona 1. syyskuuta 22-vuotiaan jyväskyläläisen om­pe­li­jan 122 päi­vän eh­dot­tomaan vankeusrangaistukseen siviilipalvelusrikoksesta. Tuo­mittu eh­ti suo­rittaa siviili­palve­lua 151 päivää, kunnes keskeytti sen maaliskuussa ja kieltäy­tyi sen lop­puun­suorittamisesta.

Kieltäytymisellään jyväskyläläismies protestoi Suomen siviilipalvelusjärjestelmän epäkoh­tia, erityisesti pal­veluksen pituutta ja siviilipalvelusmiesten sodanaikaista asemaa. Suomen nykyinen 395 päivän mittainen siviilipalvelus on yli kaksinkertainen lyhyimpään varusmies­palvelusaikaan verrattuna. Siviilipalvelusmiesten sodanaikaista asemaa ei ole määritelty, jo­ten käytännössä aseistakieltäytymisoikeus rajoittuu rauhanaikaan.

16.9.: kolmelle vankeutta Hämeenlinnassa

Sotilaskokoonpanossa kokoontunut Hämeenlinnan käräjäoikeus langetti torstaina 16. syys­kuuta 196 vrk:n eh­dot­toman vankeusrangaistuksen kolmelle Vilppulasta kotoisin olevalle to­taali­kiel­täytyjäl­le. Tuomitut ovat 20-vuotias luonnontieteiden opiskelija Janne Nurminen, 19-vuotias kuva­tai­teiden opiskelija Joonas Peltola ja 21-vuotias Etelä-Aasian tutkimuksen opis­kelija Ilmari Saarilehto. Asevelvollisuudesta kieltäytymisestä langetetun ehdottoman van­keusran­gaistuk­sen lisäksi jokainen sai 40 päiväsakkoa karkaamisesta.

Miehet oli määrätty suorittamaan varusmiespalvelusta panssariprikaatiin Parolaan. He olivat il­moit­ta­neet kiel­täytymisestä etukäteen kirjeitse ja kävivät yhdessä varuskunnassa ilmoitta­massa sii­tä uu­del­leen noin kuu­kau­den ku­lut­tua heil­le mää­rä­tys­tä pal­ve­lukseenastumispäivästä. Mie­het pe­rus­televat totaalikieltäytymistään väkivallan vastaisella eettisellä vakaumuksel­laan. “En voi­si ku­vi­tel­la osallistuvani armeijan kaltaisen organisoidun väkivaltakoneiston toimin­taan”, tote­si Joo­nas Pel­to­la oi­keu­den­käyn­nin jäl­keen.

Tuomittujen avustajana oikeudessa toiminut Juha Keltti toi esiin, että totaalikieltäytyjien tuomitseminen vankeusrangaistukseen merkitsee sekä Suomen hallitusmuodossa että Suo­mea sitovissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa (Euroopan ihmisoikeussopimus, kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus) kiel­let­tyä syr­jin­tää ver­rat­tu­na ase­vel­vol­li­suu­des­ta va­pautet­tui­hin ryh­miin: Je­ho­van to­dista­jiin, nai­siin ja ah­venan­maa­lai­siin mie­hiin.

Li­säk­si nyt tuo­mi­tut jou­tu­vat syr­ji­tyik­si ver­rat­tu­na sel­lai­siin to­taa­li­kiel­täy­ty­jiin, jot­ka ha­ke­vat si­viili­pal­ve­luk­seen ja kiel­täyty­vät sit­ten sii­tä:­ si­varis­ta kiel­täyty­neet ei­vät voi saa­da eh­dotto­man van­keus­tuomi­on lisäksi sakkorangaistusta karkuruudesta Ky­seen­alais­ta on myös se, että to­taa­li­kiel­täy­ty­jiä tuo­mi­taan so­ti­las­ko­koon­pa­non edes­sä: armeijainstituutiota vastus­tavia totaalikieltäytyjiä on tuomitsemassa virkansa puolesta kaksi armeijan edustajaa.

20.9.: kahdella asevelvollisuudesta kieltäytyneelle tuomio Helsingissä

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi maanantaina 20.9. kak­si to­taa­li­kiel­täy­ty­jää 196 päi­vän eh­dottomiin vankeusrangaistuksiin asevelvollisuudesta kiel­täy­ty­mi­sestä. Hel­sin­kiläi­nen 19-vuotias ylioppilas Simo Sutela kieltäytyi Kaartin Jääkä­ri­rykmentissä ja 20-vuo­tias espoo­lai­nen sii­voo­ja Tuukka Kallas Helsingin Ilmatorjuntaryk­mentissä, kummat­kin pal­veluk­seenas­tu­mis­päivä­nä 5.7.1999.

Kumpikin katsoi tuomitsemisensa olevan syrjivää uskonnon, vakaumuksen ja mielipiteen perusteella verrattuna Jehovan todistajiin, sukupuolen vuoksi verrattuna naisiin ja asuinpai­kan takia verrattuna ahvenanmaalaisiin miehiin, jotka kaikki on vapautettu asevelvollisuu­desta. Naiset on vapautettu siitä vielä sodan aikanakin vaikka heillä on mahdollisuus vapaa­ehtoiseen asepalveluun.

Sutela ja Kallas katsoivat myös tuomitsemisen sotilasrikosasiain kokoonpanossa loukkaavan heidän oikeuttaan hallitusmuodossa, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa sekä kansalaisoi­keuk­sia ja po­liit­ti­sia oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa turvattuun oikeudenmukaiseen oi­keu­den­käyn­tiin puolueettomassa ja riippumattomassa tuomioistuimessa. Totaalikieltäyty­jiä oli tuo­mit­semassa siviilipuheenjohtaja ja kaksi kantahenkilökuntaan kuuluvaa sotilas­jäsentä. Myös tuomitsemista puolta jäljellä­ olevasta siviilipalvelusajasta vastaavaan van­keus­rangais­tukseen vastaajat pitivät syrjivänä, koska yleisimpään varusmiespalvelusaikaan ver­rattuna yli kaksinkertainen siviilipalvelusai­kakin on syrjivä.

Sutela kieltäytyi pasifistisen ja yhteiskuntaeettisen vakaumuksen, Kallas anarkistisen maa­ilmankatsomuksen nojalla. Tapauksissa vedottiin muun muassa YK:n ihmisoikeuskomitean kannanottoihin ja ratkaisuihin. Komitea on muun muassa todennut Suomen kansallisen lain­säädännön suovan Jehovan todistajille etuoikeutetun aseman muihin omantunnonsyistä kiel­täytyviin verrattuna, mikä on ristiriidassa kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koske­van yleissopimuksen 26 artiklan kanssa.

21.9.: perniöläiselle totaalikieltäytyjälle ehdoton vankeustuomio

Loviisan käräjäoikeus tuomitsi 21. syyskuuta 19-vuotiaan perniöläisen totaalikieltäytyjä Ot­so La­pi­lan 197 päivän ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Lapila on kieltäytynyt ase- ja sivii­li­palveluksesta kirjallisesti eettisen vakaumuksensa vuoksi.

Lapila pyysi syytteensä hylkäämistä tai lievempää rangaistusta. Hänellä on omien sanojensa mukaan Jehovan todistajiin verrattava vakaumuksellinen kieltäytymisperuste, koska hän ei halua vahingoittaa mitään elollista olentoa. Jehovan todistajat on erityislailla vapautettu ko­konaan asevelvollisuudesta.

Loviisan käräjäoikeus ei ottanut tuomiossaan huomioon Lapilaa avustaneen Aseistakieltäy­tyjäliiton lakiasiainsihteeri Juha Keltin näkemystä, jonka mukaan Lapilan tuomitseminen merkitsee häneen kohdistuvaa hallitusmuodossa, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa sekä kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa kiellettyä syrjintää. Keltin mukaan tuomio on syrjivä Jehovan todistajien lisäksi myös varusmiehiin verrattuna, koska rangaistuksen pohjana käytetään varusmiespalveluun verrattuna kohtuuttoman pitkää siviili­palvelusaikaa.

23.9.: vantaalaiselle sivarin keskeyttäjälle linnaa

20‑vuotias vantaalaisopiskelija Roni Saari tuomittiin 23. syyskuuta Vantaan käräjäoikeudes­sa 170 päi­vän ehdottomaan vankeuteen siviilipalvelusrikoksesta. Saari kieltäytyi kirjallisesti siviili­pal­ve­luksen loppuun suorittamisesta kesäkuussa suoritettuaan siitä 55 päivää. Kieltäy­tymi­sensä syiksi Saari mainitsi siviilipalveluksen rangaistuksenomaisen pituuden ja siviili­palve­lus­miesten asepalvelusta vapautuksen rajoittamisen rauhanaikaan. Saaren mukaan ase­palve­lus on syrjintää sukupuolen ja uskonnon perusteella, koska naiset ja Jehovan todistajat on va­pautettu asevelvollisuudesta. Lisäksi Saari ei katso kenenkään olevan oikeutettu vaati­maan häneltä väkivaltaa toisia ihmisiä kohtaan.

1.10.: kahdelle tuomio Loviisassa

Kahdelle totaalikieltäytyjälle langetettiin 1. lokakuuta Loviisan käräjäoikeudessa 197 vrk:n eh­do­ton van­keusrangaistus siviilipalvelusrikoksesta. Tuomitut ovat 19-vuotias porvoolainen Ilk­ka Forsblom ja 20-vuotias helsin­kiläinen Eetu Huisman.

Eetu Huisman totesi 21.5. päivätyssä kieltäytymisilmoituksessaan kieltäytyvänsä eettisen ja poliit­tisen vakaumuksensa perusteella. Hän totesi kieltäytymisilmoituksessaan: “Asei­siin, uhkailuun ja jännitteisiin perustuva turvallisuus on mielestäni valheellista, enkä ha­lua mil­lään lailla edesauttaa sellaisen ylläpitämistä. Myös siviilipalvelus on osa nykyistä asevelvollisuusjärjestelmää, eikä siten ole todellinen vaihtoehto. Siviilipalveluksen suorittavien va­pauttaminen aseellisesta palveluksesta pelkästään rauhanaikana on tästä selkeä osoitus. Li­säksi haluan kieltäytymiselläni protestoida siviilipalveluksen pidempää kestoa asepalveluk­seen verrattuna... Lisäksi on typerää pitää koulutettua työvoimaa työttömänä kouluttamatto­mien siviilipalvelusmiesten tehdessä näiden työt huonommin.

Ilkka Forsblom oli puolestaan ilmoittanut kieltäytymisestään 25.3 1999. Hän korosti kieltäyty­misilmoituksessaan asevoimien ylläpitämisen järjettömyyttä tilanteessa, jossa Suomen suurimmat uhat eivät ole sotilaallisia, vaan talous- ja ympäristöpolitiikkaan liittyviä. “Sen sijaan että Suo­men valtio tuhlaisi rahojaan asevoimiin, joille ei ole käyttöä, ellei tavoitteena ole päästä NATO:n jäseneksi ... voisi varoja käyttää kotimaassa (sekä myös ulko­mailla) ta­lous- ja ympäristöongelmien ratkomiseen ja todellisen avun – jota aseellinen vä­liintulo ei ole mis­sään olosuhteissa – anta­miseen niille jotka sitä kipeimmin tarvitsevat.”

19.10.: neljä tuomittiin Loviisassa

Loviisan käräjäoikeus langetti tänään ehdottoman vankeusrangaistuksen neljälle totaalikieltäytyjälle. Tuomitut ovat 22-vuotias kokkolalainen Jussi Haverinen, 26-vuotias jyväskylä­läi­nen Raimo Sa­lo, 22-vuotias raahelainen Timo Tervakangas ja 20-vuotias savonlinnalai­nen Matti Tirkkonen

Haverinen painotti kieltäytymisilmoituksessaan tekonsa olevan vastalause asevelvollisuus­järjestelmää kohtaan. Hän ha­lu­aa protestoida kiel­täy­ty­misel­lään myös syrjivää siviilipal­ve­lus­ai­kaa koh­taan. Hän oli suorittanut siviilipalvelusta 10 vrk vuonna 1997 ja hänelle lange­tettiin 192 vrk:n vankeus­tuomio.

Salo to­tesi kiel­täy­ty­vän­sä osal­lis­tu­masta vä­ki­valta­koneis­ton toi­min­taan. Hän ei halua suorit­taa sivii­lipalvelusta siihen sisältyvien epäkohtien johdosta: hän mainitsi ylipitkän palvelusa­jan sekä sen, ettei sivaria voi suorittaa kehitysyhteistyötehtävissä ulkomailla. Hän oli suo­rit­ta­nut si­vii­li­pal­ve­luk­sen alus­sa ole­van 32 vrk:n kou­lu­tus­jak­son en­nen kiel­täy­ty­mis­tään vii­me tou­ko­kuus­sa ja hä­nelle lan­ge­tet­tiin 181 vrk:n tuo­mio.

Myös Ter­va­kan­kaan kiel­täy­tymisen pai­nottu­vat siviilipalvelusjärjestelmän epäkohtiin. Hän mainitsi kieltäytymisensä perusteiksi ylipitkän palvelusajan, sivareiden sodan aikaisen aseman määrittele­mättömyyden sekä sen, että monet palveluspaikat laiminlyövät heille sivii­lipalvelusasetuksessa määrättyjä ylläpitovelvoitteita erityisesti majoituksen järjestämisen suhteen. Hänen tuomionsa pituus on 179 vrk.

Tirkkonen puolestaan ei ollut suorittanut päivääkään mitään palvelusta, joten hänel­le lan­ge­tet­tiin mak­si­mi­mit­tai­nen 197 vrk:n tuomio. Hän katsoo, että asevelvollisuusjärjestel­mä on syr­jivä, kun se on säly­tetty yhden ihmisryhmän harteille: naiset ja Jehovan todistajat on va­pautettu palve­luksesta.

29.10.: kahdelle tuomio Kouvolassa

Kouvolan käräjäoikeus tuomitsi 29.10 kaksi totaalikieltäytyjää ehdottomiin vankeusran­gaistuksiin. 23-vuotias helsinkiläinen atk-alan sekatyöläinen Teemu Kalvas sai 194 päivän ehdottoman vankeustuomion asevelvollisuudesta kieltäytymisestä. Lisäksi hän sai kolme kuukautta ehdollista vankeutta karkaamisesta. 24-vuotias nastolalainen työtön varastonhoita­ja Marko Tauriainen sai 193 päivän ehdottoman tuomion. Myös Tauriainen tuomittiin ase­velvollisuudesta kieltäytymisestä. Lisäksi hänelle langetettiin kahdesta karkaamisesta viiden kuukauden ja kymmenen päivän ehdollinen tuomio. Tauriainen on tuomittu jo aiemmin sak­koihin kutsunnoista kieltäytymisestä.

Kalvas ja Tauriainen tuomittiin sotilaskokoonpanossa, mikä heidän oikeusavustajanaan toi­mineen Juha Kel­tin mu­kaan louk­kaa hei­dän oikeuttaan oikeudenmukaiseen oikeudenkäyn­tiin. Täs­tä syys­tä tuo­miota ei voida pi­tää hy­väksyttävänä. Sekä Kalvas että Tauriainen valit­tavat tä­nään saa­mis­taan tuomi­oista ho­vioi­keuteen.

16.11.: Sami Niemiselleehdoton vankeustuomio

Loviisan käräjäoikeus tuomitsi tiistaina 16. marraskuuta helsinkiläisopiskelija Sami Niemisen 197 päi­vän eh­dottomaan vankeusrangaistukseen siviilipalvelusrikoksesta. Nieminen on ha­keu­duttu­aan si­viilipalvelukseen ­kiel­täy­ty­nyt kir­jal­lisesti sen suorittamisesta anarkistisen maail­man­katso­muksensa perusteella. Nieminen vastustaa asevelvollisuusjärjestelmää, jonka osana hän pi­tää myös siviilipalvelusta. Nieminen aikoo valittaa saamastaan vankeustuomiosta.

Niemisen avustajana toimi Aseistakieltäytyjäliiton lakiasiainsihteeri Juha Keltti, jonka mu­kaan vankeuteen tuomitseminen merkitsee Niemiseen kohdistuvaa syrjintää asepalveluk­sesta vakaumuksensa perusteella kokonaan vapautettuihin Jehovan todistajiin sekä nai­siin, ah­venanmaalaisiin miehiin, ja palveluksen pituuden huomioiden myös varusmiehiin verrat­tu­na. Syr­jin­tä on kiel­let­ty mm. Suo­men hal­li­tus­muo­dos­sa.

Loviisan käräjäoikeuden mukaan Niemisen anarkismiin perustuva vakaumus ei estä siviili­palveluksen suorittamista. Käräjäoikeuden mukaan tuomio ei myöskään ole syrjivä varus­miehiin verrattuna “palvelusten erilainen kokonaisrasittavuus huomioiden”. Käräjäoikeuden mukaan “lakien perustuslainmukaisuuden tutkinta ei kuulu tuomioistuimen toimivaltaan”.