Syystapaaminen Lapissa

Ensimmäinen Pohjois-Suomen antimilitari-stitapaaminen järjestyi AKL:n hallituksen ro­vaniemeläisjäsenen mökillä syyskuun ensim-mäisenä viikonloppuna. Paikka on todella hie­no: ai­van Kemijoen rannalla nelisenkymmentä kilometriä Rovaniemeltä ylöspäin päin - ja vie­lä­pä koh­das­sa, jos­sa Ke­mi­jo­ki ai­na­kin vie­lä to­della on jo­ki, kun voi­ma­lai­tos­ta ei ole ko­vin lä­hel­lä kum­mas­sa­kaan suun­nas­sa.

Ihmisiä paikalle oli saapunut vajaat kym-menkunta - kaksi Helsingistä, muut pohjoisesta- mut­ta ei­pä sisälle kovin paljoa enem­pää oli­si mah­tunut­kaan. Konk­reet­ti­sia tu­lok­sia jäi sil­ti kä­teen: ta­paa­mi­nen poi­ki kut­sun­ta­kam­pan­jan useam­mal­le­kin Poh­jois-Suo­men paik­ka­kun­nalle. Ja haus­kaa­han siellä oli; vii­konlop­pu sujui rat­toisasti ka­las­tuk­sen (hei­koh­kol­la me­nes­tyk­sel­lä), sau­nomisen, kal­joit­te­lun, ti­kan­hei­ton ja muun mök­kielä­män mer­keissä.

Yleinen mieliala viikonlopun jälkeen tuntui olevan, että vastaavankaltaisia vapaamuo­toi­sia tapaami­sia on syytä järjestää jatkossakin.