Sodan vastustamisesta syytteitä Saksassa

Münsterin poliisi ilmoitti marraskuun alussa sosiologi tri. Bernd Drückelle että häntä vas­taan tehdään parhaillaan esitutkintaa. Hänen epäil­lään syyl­lis­ty­neen ri­kokseen kuu­kausit­tain il­mes­ty­vän “Gras­wür­zel­revolu­tion” (“Ruo­hon­juuri­val­lan­ku­mous”)-vaih­toeh­to­leh­den vas­tuul­lisena toi­mit­ta­ja­na ja yhtenä allekir­joitta­jana Ko­so­von so­dan aika­na julkais­tussa ve­too­muk­sessa, jos­sa keho­tetaan sotilaita ryh­tymään kar­ku­reiksi.

Lehti “Graswürzelrevolution” (GWR) on ilmestynyt vuodesta 1972. Epäilyjen perusteena ovat GWR:n “Ac­tions­pe­cial”in numero 2/99 “Lo­pettakaa sota! Sano ei pommituksille, so­dal­le, karkotukselle”, josta otet­tua 30.000 kappaleen painosta levitet­tiin eri puo­lil­la Saksaa se­kä “Kut­su kaikille sotilail­le: kiel­täydy osallistumasta tähän sotaan!”-julistus, joka jul­kais­tiin “Gras­wür­zel­revolu­ti­on”in nume­rossa 239 toukokuussa. Näiden väitetään olevan “julkis­ta yl­lyt­tä­mis­tä ri­kol­li­seen toi­min­taan”, joka on kriminalisoitu Saksan rikoslain 111§:ssä. Ju­lis­tuk­ses­sa, joka oli suun­nat­tu kaik­ki­en so­dan osa­puol­ten so­ti­lail­le, sanotaan mm: “Tä­hän so­taan osal­listu­mista ei voi oi­keut­taa. Kiel­täydy siksi käs­kys­tä toi­mia! Jätä joukko-osas­to­si! Ka­pinoi tätä so­taa vas­taan! On var­maa, että ak­tii­viset so­ti­laat ovat po­tenti­aa­lisia murhaajia. Ja mur­haavan so­dan uhreja. Mut­ta so­ti­las­kar­ku­rit ja aseis­ta­kiel­täy­ty­jät ovat rauhan sanan­saatta­jia.”

Esitutkintaa “yllytyksestä rikolliseen toimintaan” tehdään parhaillaan yli 30:stä julistuksen al­lekirjoittajasta. Heidän joukossaan ovat “Gras­wur­zel­re­vo­lu­ti­on”in toimituskunnan jäsen An­dreas Speck Oldenburgista sekä tunnettuja henkilöitä kuten Berliinin teknisen yliopiston professori Wolf‑­Die­ter Narr, Versöhnungsbund-rauhanjärjestön Clemens Ronne­feld ja pro­fes­sori Ro­land Roth. Jot­kut allekirjoitta­neista ovat jo saa­neet sakkoja, jotka ovat ol­leet suu­ruu­del­taan 2.500 - 7.000 DM. Ensimmäi­nen oi­keudenkäynti julistuksen alle­kirjoitta­jaa vas­taan pi­det­tiin Ber­liinissä 4. marraskuuta. Tri. Wilfried Kerntke Offenbachista vapautet­tiin syyt­tees­tä sillä pe­rusteella, että kehoituk­sessa kieltäytyä käskyistä ja ryhtyä so­ti­las­kar­ku­rik­si NA­TO:n so­dan aikana - sodan, jota myös mo­net lakimiehet ja poliitikot piti­vät kan­sain­vä­li­sen lain vas­taise­na - oli ky­symys il­maisunva­pau­den piiriin kuu­lu­vasta toi­minnas­ta. Ber­lii­nin syyttä­jät ovat il­moitta­neet valitta­vansa pää­tök­ses­tä.

Ei voi sulkea pois mahdollisuutta, että saman syyttäjän tutkinta Bernd Drückestä johtaa oi­keudenkäyntiin. Drücke epäilee, että tutkintaa tehdään “lä­hin­nä pe­lot­te­lu­tar­koi­tuk­ses­sa”: “an­ti­mi­lita­ris­tit ai­otaan hiljentää.” “Saksan rikoslain 111§”, hän jatkaa, “on myös kriittisten lai­noppineiden jatkuvan keskustelun kohde; sitä kritisoidaan ‘perustuslainvastaisen nuus­kimisen’ mahdollistamisesta ja ‘epämääräisyydestä’.” Yli 80% tapauksista ei etene oi­keu­den­käyn­tiin saakka. “Kuitenkin epäil­tyjä voi­daan tark­kail­la ja kuun­nel­la vuo­ro­kau­den ym­pä­ri. Mutta täl­lai­set val­von­ta­kei­not tai mah­dol­li­nen oi­keu­den­käynti eivät saa mi­nua luo­pu­maan jul­ki­ses­ta sodan vas­tus­tamises­ta ja vä­ki­vallatto­man kon­flik­tin­rat­kaisun sekä her­ruudet­to­man yh­teis­kun­nan puo­lus­ta­misesta”, Bernd Drücke sa­noo.