1999/3

Sivari&Totaali 3-1999 (PDF)

st_3-1999st_3-1999

Sivulla:

2. - amnesty international vaatii kuuden suomalaisen aseistakieltäytyjän vä­litöntä vapauttamista

3. - selvitysmies jukka kekkosen raportti hyvä lähtökohta siviilipalveluksen kehittämiselle

4. - siviilipalveluskeskuksessa laittomia kotiutuksia huumetestien pe­rus­teella
- tilapäismajoitusta opetustiloissa; lapinjärvellä jälleen on­gelmia

5. - kutsuntakampanja onnistui hyvin
- liittokokous valitsi uuden hallituksen
- syystapaaminen lapissa

Kutsuntakampanja onnistui hyvin

Kutsuntakampanja keskeytyi taas marraskuussa yhdeksäksi kuukaudeksi jatkuakseen taas kutsuntojen alkaessa seuraavan kerran ensi vuoden syyskuussa. Kam­pan­jan tar­koi­tus­han on pai­ka­ta erit­täin puut­teel­li­sen aseis­ta­kiel­täy­ty­mi­ses­tä ker­to­van viralli­sen in­for­maa­tion ase­vel­vol­lis­ten tietoi­hin jät­tämiä aukkoja ja sitä to­teutetaan ja­ka­mal­la ai­heesta ker­tovaa len­to­leh­tistä kutsun­ta­paik­ko­jen edes­sä. Tänä syksy­nä se toteu­tui lä­hes 30 paikka­kun­nal­la.

Venäläinen aseistakieltäytyjä tuomittu vankilaan, toista vastaan nostettu syyte

Kaluzhskin piirissä sijaitsevan Obninskin kaupunginoikeus tuomitsi aseistakieltäytyjä Dimitri Neverovskin 25. marraskuuta 1999 kahdeksi vuodeksi vankeuteen ”sotilaspalvelun välttämisestä”. Samaan aikaan Novgorodin syyttäjäntoimisto on päättänyt nostaa samasta syystä jutun Arkadi Zarakovskia vastaan.

Syystapaaminen Lapissa

Ensimmäinen Pohjois-Suomen antimilitari-stitapaaminen järjestyi AKL:n hallituksen ro­vaniemeläisjäsenen mökillä syyskuun ensim-mäisenä viikonloppuna. Paikka on todella hie­no: ai­van Kemijoen rannalla nelisenkymmentä kilometriä Rovaniemeltä ylöspäin päin - ja vie­lä­pä koh­das­sa, jos­sa Ke­mi­jo­ki ai­na­kin vie­lä to­della on jo­ki, kun voi­ma­lai­tos­ta ei ole ko­vin lä­hel­lä kum­mas­sa­kaan suun­nas­sa.

Sodan vastustamisesta syytteitä Saksassa

Münsterin poliisi ilmoitti marraskuun alussa sosiologi tri. Bernd Drückelle että häntä vas­taan tehdään parhaillaan esitutkintaa. Hänen epäil­lään syyl­lis­ty­neen ri­kokseen kuu­kausit­tain il­mes­ty­vän “Gras­wür­zel­revolu­tion” (“Ruo­hon­juuri­val­lan­ku­mous”)-vaih­toeh­to­leh­den vas­tuul­lisena toi­mit­ta­ja­na ja yhtenä allekir­joitta­jana Ko­so­von so­dan aika­na julkais­tussa ve­too­muk­sessa, jos­sa keho­tetaan sotilaita ryh­tymään kar­ku­reiksi.

Yhdistele sisältöä