Vanunu ulos eristyksestä!

Perjantai 13. maaliskuuta merkitsi loppua Mordechai Vanunun yksitoista ja puoli vuotta kestäneelle yk­sinäisyydel­le. Tuolloin hänet päästettiin ensimmäistä kertaa kävelemään Ashkelonin vankilan pihalle muiden van­kien jou­kos­sa. “Kuinka voit? Olemme kuulleet sinusta paljon, muttemme ole nähneet sinua ennen kuin tä­nään”, oli rikoksista tuomittujen vankien tyyppilisin ensireaktio. Vanunu taas itse totesi: “Se oli erittäin lii­kuttavaa. Muut vangit puhuivat minulle ja näin viimein, että täällä on muitakin ihmisiä. Ensimmäistä kertaa pääsin kokemaan edes vähän vapautta, jos sitä nyt voi vapaudeksi sanoa.” Vanunu jää edelleen asumaan eris­tyssel­liin, mutta saa tästä eteenpäin oleskella normaalisti muiden vankien parissa. Seuraavalla viikolla hän sai ta­vata ensimmäistä kertaa lähisukulaisiaan muutoin kuin kaltereiden takaa.

Israel ilmotti tammikuussa puolivirallisesti, ettei pidä Vanunua enää uhkana kansalliselle turvallisuudelle. Eris­tyk­sen pää­tyt­tyä seu­raa­va kamp­pai­lu tul­laan käy­mään hänen va­paut­ta­mi­sekseen koko­naan. Hän on pian suo­rit­ta­nut 18 vuo­den tuo­mios­taan kaksi kolmasosaa, jol­loin van­git Isra­elissa tavallisesti pääste­tään eh­donalai­seen va­pauteen - tosin poliit­ti­sista syis­tä vangit­tuihin eh­donalais­sään­nöstä ei useimmiten sovel­le­ta. Toi­saal­ta Isra­elin 50-vuo­tissyntymäpäivien yhteydessä tänä vuonna toimeenpannaan vankien joukkoarmah­dus. Toiveet vapautumisesta kokovat kolauksen toukokuun alussa, kun Ashkelonin vankilassa kokoontunut ehdonalaislautakunta päätti olla vapauttamatta Vanunua. Miehen kir­jeen­vaih­to­a ja pu­he­lin­kes­kus­te­lu­ja sen­su­roi­daan edel­leen eikä hä­nel­le myön­ne­tä pois­tu­mis­lu­pia van­ki­las­ta.

Vanunu itse on yhtä päättäväinen kuin ennenkin. “Vapauduttuanikin aion jatkaa taisteluani Israelin ydinase­va­rus­te­lua vastaan. Tällä kertaa aion kuitenkin toimia lain puitteissa, en niinkuin silloin. Uskon silti siihen mitä tein, enkä kadu mitään”, hän kertoi veljelleen. Maaliskuussa julkaistiin myös ensimmäinen V­anunusta otettu valo­kuva 12 vuo­teen. Hänen veljensä uskoo, että kuvan julkaisemisella on ollut osavaikutuksensa sii­hen, että Is­ra­elin ylei­nen mielipide Vanunua kohtaan on muuttunut paljon myönteisemmäksi viime aikoina: “Kaksi­tois­ta vuot­ta hän oli suljettuna selliin, he yrittivät häivyttää hänet. He kuvasivat hänet hirviöksi, hän oli mies rau­tanaa­mion takana. Kah­teen­tois­ta vuo­teen ih­mi­set eivät tienneet, oliko häntä olemassa ja miltä hän näyttää. Yht­äk­kiä he nä­kevät va­loku­van hänes­tä, valokuvan kypsästä, harmaantuneesta miehestä. Se he­rätti monien ihmis­ten myötätunnon.”

Mordechai Vanunu
Ashkelon Prison
Ashkelon
ISRAEL