Oikeusasiamies kehottaa sivarikouluttajaa pysymään asiassa

Eduskunnan oikeusasiamies Pasi Pölönen on 10.10. antamassaan ratkaisussa kritisoinut siviilipalveluskeskuksen kouluttajan tapaa käsitellä vähemmistökysymyksiä.

Kantelun tehnyt siviilipalvelusvelvollinen koki, että siviilipalveluskeskuksen kouluttaja oli elokuussa 2018 pitämällään ihmisoikeuksia käsittelevällä luennolla puhunut epäasiallisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä sekä saamelaisista. Luennoitsija oli kantelijan mukaan mm. lähestynyt transsukupuolisuutta pohtimalla, mitä ongelmia kohtaisi, mikäli hän yhtäkkiä ryhtyisi naiseksi. Saamelaisten osalta kouluttaja oli kantelun mukaan todennut, että ILO-169 -sopimusta ei olisi tarvinnut ratifioida, mikäli saamelaiskulttuurit olisivat kuolleet. Oikeusasiamiehelle kantelun johdosta antamassaan lausunnossa kouluttaja ei kiistä käyttäneensä tällaisia ilmauksia, mutta sanoo hänen ja kantelijan ymmärtäneen ne eri tavoin.

Arviossaan oikeusasiamies katsoo, ettei löydä kouluttajan toiminnasta suoranaista lainvastaisuutta, mutta esittää kritiikkiä esitystapaa kohtaan. Hän kehottaa pidättäytymään vähemmistöjä käsittelevissä esityksissä "suhteellisen tiukasti asiapohjaisessa esitystavassa" ja välttämään huumorin käyttöä, koska se saatetaan kokea loukkaavaksi. Hän toteaa, että "saamelaiskulttuurin olemassaolon tai merkityksen vähättelyyn tai jopa kiistämiseen viittavat ilmaisut, edes huumorin varjolla, eivät ole opetustilanteessa asianmukaisia." Hän toteaa myös pitävänsä ilmaisua "ryhtyä yhtäkkiä naiseksi" epäonnistuneena ja virheellisenä lähestymistapana transseksuaalisuuden käsittelyyn.

Kaksi päivää luennon jälkeen tapauksesta kyseinen siviilipalvelusvelvollinen oli kutsuttu palveluskelpoisuuden uusintatarkastukseen. Siviilipalvelusvelvollisen käsityksen mukaan tarkastus oli seurausta hänen sosiaalisessa mediassa tapauksen johdosta esittämästään kritiikistä ja siviilipalveluskeskuksen oikeusasiamiehelle antamasta vastauksesta tulee ilmi, että asiat todellakin liittyivät toisiinsa.

Oikeusasiamies toteaa pitävänsä uusintalääkärintarkastukseen määräämistä "varsin voimakkaana reaktiona palvelusvelvollisen luennosta antamaan palautteeseen." Koska siviilipalveluslaki antaa keskukselle varsin laajan harkintavallan palveluskelpoisuuden tarkastamisessa, oikeusasiamies ei kuitenkaan katso keskuksen rikkoneen lakia asian suhteen.

Aseistakieltäytyjäliitto toteaa, että sivarikeskuksen kouluttajien on syytä noudattaa oikeusasiamiehen kehotusta käsitellä vähemmistökysymyksiä asiallisesti. Liitto ei pidä asianmukaisena myöskään sitä, että reaktio kritiikkiin on alkaa aiheettomasti epäillä kritiikin esittäjän terveydentilaa. Liitto toivoo, että sivarikeskus huomioi oikeusasiamiehen palautteen eikä vastaavia ikäviä tapahtumia enää tule.