Apulaisoikeusasiamies: sivarihakemuksen käsittelyssä lainvastaista viivyttelyä

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin antoi 20.5. päätöksensä Aseistakieltäytyjäliiton tekemästä kantelusta, joka koski Kainuun prikaatissa tammikuussa 2013 palvelleen varusmiehen siviilipalvelushakemuksen käsittelyä. Apulaisoikeusasiamies toteaa, että hakemusta ei ole käsitelty siviilipalveluslain edellyttämällä tavalla viipymättä.

Kyseinen varusmies oli hakeutunut aamulla 23.1.2013 yksikön päällikön puheille ilmoittaen aikovansa hakea siviilipalvelukseen. Keskustelun jälkeen hänet oli määrätty tulemaan päivystäjän luokse seuraavana aamuna. Myöhemmin samana päivänä hänet oli määrätty palvelukseen ampumaradalle. Siviilipalvelushakemuksen hän oli päässyt täyttämään vasta seuraavana päivänä ja kotiuttaminen oli tapahtunut yli kahden vuorokauden kuluttua siitä, kun hän oli ensimmäisen kerran ilmoittanut hakevansa siviilipalvelukseen. Kotiuttamista edelsivät useat keskustelut eri henkilöiden kanssa. Keskusteluissa oli kysytty mm. siviilipalvelukseen hakeutumisen syitä.

Kantelusta antamissaan selvityksissä armeija myöntää, ettei asian käsittely ole mennyt säädösten edellyttämällä tavalla. Pääesikunta toteaa, ettei sivariin hakevaa olisi tullut velvoittaa palvelukseen ilmoituksen jälkeen ja hänelle olisi tullut antaa siviilipalvelushakemus täytettäväksi välittömästi. Kainuun prikaati puolestaan toteaa lausunnossaan, että jos keskustelua joukko-osaston komentajan kanssa ei ollut mahdollista järjestää samana päivänä, se olisi tullut jättää pitämättä.

Maavoimien esikunta ilmoittaa lisäksi, että puolustusvoimissa on annettu 1.5.2013 alkaen voimassa oleva uusi normisto siviilipalvelushakemusten käsittelyyn. Uudessa ohjeistuksessa korostetaan siviilipalvelushakemusten "viivytyksetöntä" käsittelyä. Siviilipalvelukseen hakeville järjestettävistä keskusteluista todetaan, että sivariin hakeutuvalla "on varattava mahdollisuus keskustella ainakin sosiaalikuraattorin ja joukko-osaston komentajan kanssa, mikäli se on viivytyksettömän kotiuttamisen kannalta mahdollista". Ohjeistus siis ei velvoita joukko-osastoja järjestämään sivariin hakeutuville mitään keskusteluja, vaikka niitä usein säännönmukaisesti järjestetäänkin.

Siviilipalvelukseen hakeutuu vuosittain noin 2500 asevelvollista. Heistä reilu kolmasosa jättää hakemuksensa vasta aloitettuaan palveluksen armeijassa. Aseistakieltäytyjäliiton mm. Lapinjärven siviilipalveluskeskuksessa keräämien tietojen mukaan lievempi tai pahempi viivyttely armeijapalveluksen aikana jätettyjen siviilipalvelushakemuksen käsittelyssä on varsin tavallista ja sen kohteeksi joutuu joka vuosi satoja ihmisiä. Liiton tietoon on tullut useita viivästymistapauksia myös nykyisen asiaa koskevan normiston voimaanastumisen jälkeen.

Siviilipalvelushakemuksen viipymättömästä käsittelystä säädetään siviilipalveluslaissa (13§). Vuoteen 2008 saakka myös asevelvollisuuslaki sisälsi vastaavansisältöisen säädöksen.

Lisätietoja Aseistakieltäytyjäliiton kampanjasta viivyttelyä vastaan löytyy täältä.