Aseistakieltäytyjäliiton hallituksen esitys liiton sääntömuutokseksi käsitellään syysliittokokouksessa 22.11.2020. Ehdotettu muutos on ennakkotarkastettu patentti- ja rekisterihallituksella. Sääntöjen alapuolelta löytyy muutokset eriteltyinä.
 

Aseistakieltäytyjäliitto ry:n säännöt

Liiton nimi ja toiminta

Yhdistyksen nimi on Aseistakieltäytyjäliitto ry, ruotsin kielellä Vapenvägrarförbundet rf, saamen kielellä Vearjjuinbeahttaleaddjiid lihttu rs. Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään liitoksi, kotipaikka on Helsinki ja toimialue koko maa.

Liiton tarkoituksena on

- toimia rauhanjärjestönä antimilitarismin, väkivallattomuuden ja aseistariisunnan pohjalta sotien syiden poistamisen puolesta;
- pyrkiä poistamaan asevelvollisuus;
- toimia sen puolesta että aseistakieltäytymisoikeus toteutetaan täysimääräisesti ihmisoikeuksia kunnioittaen;
- valvoa aseistakieltäytyjien oikeuksia ja asemaa ja edistää aseistakieltäytymisestä tiedottamista, neuvontaa sekä yhteistoimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto vetoaa erityisesti asevelvollisuusikäiseen nuorisoon ja pyrkii yhteistyöhön muun muassa rauhanjärjestöjen, ammattiyhdistysliikkeen, nuorisojärjestöjen ja aseistakieltäytyjien keskuudessa olevien uskonnollisten yhteisöjen kanssa.

Liitto harjoittaa julkaisu- ja tutkimustoimintaa, järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, juhlia ja näyttelyjä sekä antaa neuvontaa ja oikeusapua aseistakieltäytyjille.

Toimintansa tukemiseksi liitto voi harjoittaa kustannus- ja kulttuuritoimintaa, järjestää arpajaisia sekä myydä tukituotteita. Liitto voi omistaa kiinteää omaisuutta sekä ottaa vastaan
lahjoituksia ja testamentteja.

Jäsenet

Liittoon voivat kuulua varsinaisina jäseninä henkilöt, jotka ovat aseistakieltäytyjiä tai ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä kansainvälisen sodanvastustajien julistuksen: ”Sota on rikos
ihmiskuntaa vastaan. Siksi olen päättänyt olla tukematta minkäänlaista sotaa ja kamppailla sotien kaikkien syiden poistamiseksi.”

Liittoon voidaan lisäksi hyväksyä tukijäseniksi yksittäisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Liitto voi kantaa varsinaisilta ja tukijäseniltään jäsenmaksuja, joista päättää liiton syyskokous.

Liiton toimielimet

Liiton toimielimiä ovat liiton kokous ja hallitus.

Liiton kokouksissa ovat äänioikeutettuja liiton varsinaiset jäsenet.

Varsinaisia kokouksia on vuosittain kaksi. Kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen tarkemmin määräämänä aikana. Ylimääräinen
kokous on kutsuttava koolle, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kymmenesosa (1/10) liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä
varten kirjallisesti vaatii. Kokous on tällöin pidettävä kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Liiton kokouksiin voi osallistua myös etäyhteydellä, mikäli kokouskutsussa on asiasta ilmoitettu. Liiton kokoukset kutsuu koolle hallitus vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta
postitse tai sähköpostitse lähetettävällä jäsenkirjeellä.

Kevätkokous

● kuulee hallituksen kertomuksen liiton toiminnasta edellisen kalenterivuoden aikana sekä tilintarkastajan/toiminnantarkastajan kertomuksen toiminnasta kalenterivuoden aikana;
● vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä;
● valitsee erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi;
sekä
● käsittelee muut hallituksen ja liiton jäsenten kokoukselle esittämät asiat.

Syyskokous

● vahvistaa liiton toimintasuunnitelman ja talousarvion seuraavaksi kalenterivuodeksi;
● valitsee erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi;
● valitsee tilintarkastajan ja varatilin- tai toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan seuraavaksi kalenterivuodeksi:
sekä
● käsittelee muut hallituksen ja liiton jäsenten kokoukselle esittämät asiat.

Liiton jäsenillä on oikeus esittää asioita liiton kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti liiton hallitukselle vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Kokouksen aikana voidaan ottaa käsiteltäväksi muitakin asioita, mikäli kokous kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä niin päättää. Yhdistyslain 23 ja 24 §:ssä mainittuja asioita koskevat esitykset on tehtävä vähintään kuukautta ennen kokousta, eikä niitä voida käsitellä, ellei asiasta ole mainintaa kokouskutsussa.

Liiton kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa henkilöä.

Liiton hallitukseen kuuluu kaksitoista (12) jäsentä. Jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä puolet valitaan kevätkokouksessa ja puolet syyskokouksessa. Kevätkokouksessa valittujen toimikausi kestää seuraavan vuoden kevätkokoukseen ja syyskokouksessa valittujen seuraavan vuoden syyskokokoukseen. Hallitus valitsee keskuudestaan kunkin liiton varsinaisen kokouksen jälkeen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Hallituksen tehtävänä on

● panna toimeen liiton kokousten päätökset;
● hoitaa liiton taloutta;
● pitää jäsenluetteloa:
● ottaa ja erottaa liiton toimihenkilöt ja määrätä heidän palvelussuhteensa ehdoista;
sekä
● kutsua koolle liiton kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ilmoittamalla siitä hallituksen jäsenille vähintään kolme (3) päivää ennen
kokousta. Hallitus on kutsuttava koolle vähintään kahden (2) jäsenen niin vaatiessa kirjallisesti esittämäänsä asiaa varten.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä. Hallituksen kokouksiin voi osallistua myös etäyhteydellä, mikäli kokouskutsussa on asiasta ilmoitettu.

Asiat ratkaistaan äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaalin arpa, muut asiat puheenjohtajan mielipide.

Muita määräyksiä

10§

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä yhden tai useamman muun toimihenkilön kirjoittamaan liiton nimen yksin.

11§

Liiton tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja hallituksen kokousten pöytäkirjat on annettava kuukausi ennen kevätkokousta tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle, jonka on annettava
lausuntonsa vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

12§

Liiton sääntöjä voidaan muuttaa kokouksessa kahden kolmanneksen (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.

13§

Päätös liiton purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) peräkkäisessä liiton kokouksessa kahden kolmanneksen (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.

Liiton purkautuessa päättää asiasta päätöksen tekevä jälkimmäinen kokous, miten jäljellä olevat varat on käytettävä liiton tarkoitusperien edistämiseksi. Liiton tullessa lakkautetuksi luovutetaan varat Lontoossa päämajaansa pitävälle War Resisters' Internationalille käytettäväksi rauhantyöhön.

 

Sääntömuutos eriteltynä

2 § 

 • lauseesta toimia pasifistisena rauhanjärjestönä antimilitarismin, väkivallattomuuden ja yksipuolisen aseistariisunnan pohjalta sotien syiden poistamisen puolesta poistetaan sanat pasifistisena ja yksipuolisen

 • Poistetaan kohdat kehittää siviilipalveluksen sisältöä konkreettiseksi rauhantyöksi ja saattaa palveluspaikat siviilipalvelusmiesten kykyihin ja koulutukseen nähden tarkoituksenmukaisiksi.

 • Muutetaan edistää aseistakieltäytymisestä tiedottamista ja neuvoa siviilipalvelukseen pyrkiviä muotoon edistää aseistakieltäytymisestä tiedottamista ja neuvoa aseistakieltäytyjiä

 • Lisätään kohta toimia sen puolesta että aseistakieltäytymisoikeus toteutetaan täysimääräisesti ihmisoikeuksia kunnioittaen

 • Poistetaan kohdat: kehittää siviilipalveluksen sisältöä konkreettiseksi rauhantyöksi; valvoa aseistakieltäytyjien oikeuksia ja asemaa; sekä edistää aseistakieltäytyjien alueellista yhteistoimintaa

 • Lisätään: valvoa aseistakieltäytyjien oikeuksia ja asemaa ja edistää aseistakieltäytymisestä tiedottamista ja neuvontaa sekä alueellista yhteistoimintaa

3 § 

 • liitto voi harjoittaa kustannustoimintaa muutetaan muotoon liitto voi harjoittaa kustannus- ja kulttuuritoimintaa
 • merkkejä, muistoesineitä ja muita samantapaisia mainosvälineitä korvataan sanalla tukituotteita.

4 § 

 • taistella muutetaan muotoon kamppailla

 • jäsenmaksuista päättää liiton syyskokous

5 §

Sääntöjen 5.1. muotoon: Liiton toimielimiä ovat liiton kokous ja hallitus.

6 § 

 • Kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa muutetaan muotoon Kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa
 • Kirjeitse muotoon postitse tai sähköpostitse
 • Lisätään: Liiton kokouksiin voi osallistua myös etäyhteydellä, mikäli kokouskutsussa on asiasta ilmoitettu.

 • tilintarkastajien muutetaan muotoon tilintarkastajan/toiminnantarkastajan

 • kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet muutetaan muotoon tilintarkastajan ja varatilin- tai toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan

Tarkennetaan hallituksen jäsenten toimikauden määritystä seuraavasti: Liiton hallitukseen kuuluu kaksitoista (12) jäsentä. Jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä puolet valitaan kevätkokouksessa ja puolet syyskokouksessa. Kevätkokouksessa valittujen toimikausi kestää seuraavan vuoden kevätkokoukseen ja syyskokouksessa valittujen seuraavan vuoden syyskokokoukseen.

 • Poistetaan: kirjeitse

 • Lisätään:  Hallituksen kokouksiin voi osallistua myös etäyhteydellä, mikäli kokouskutsussa on asiasta ilmoitettu.

10§ 

 • Muutetaan kohdassa kymmenen lause Hallitus voi määrätä muun toimihenkilön kirjoittamaan liiton nimen yksin muotoon Hallitus voi määrätä yhden tai useamman muun toimihenkilön kirjoittamaan liiton nimen yksin.

11§

tilintarkastajille, joiden muutetaan muotoon tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle