ex-Jugoslavia

Epävarmuutta luomassa Makedoniassa

Ne, joita kiinnostavat toisenlaisista tulkinnat Kosovon konfliktista, voivat tutustua esim. Transnational Foundation for Peace and Future Research -organisaation johtajan Jan Öbergin käsityksiin asiasta; niitä löytyy mm. TFF:n internet-sivuilta (www.transnational.org). Tässä ennen pommitusten alkua kirjoiteussa jutussa hän esittää näkemyksiään kysymyksestä, josta ei ole paljoa julkisuudessa puhuttu: millä tavalla länsimaiden puuttuminen Kosov@n kriisiin vaikuttaa naapurimaassa Makedoniassa?

Jugoslavian sotilaskarkurit ahdingossa

Eräs vähällä huomiolle jäänyt joukko Kosovon sodan uhreja ovat jugoslavialaiset sotilas­karkurit ja palvelukseenastumisen välttelijät – serbialaiset ja montenegrolaiset, jotka eivät halunneet osallistua Jugoslavian liittotasavallan armeijan sotaan Kosovossa. Heidän tilan­tees­taan so­dan jäl­keen kertoo tässä 22.8.1999 päi­vä­tyssä teks­tissä Bel­gra­din Wo­men in Black -jär­jes­tön ak­tii­vi Bo­jan Aleksov.

Sodan vastustamisesta syytteitä Saksassa

Münsterin poliisi ilmoitti marraskuun alussa sosiologi tri. Bernd Drückelle että häntä vas­taan tehdään parhaillaan esitutkintaa. Hänen epäil­lään syyl­lis­ty­neen ri­kokseen kuu­kausit­tain il­mes­ty­vän “Gras­wür­zel­revolu­tion” (“Ruo­hon­juuri­val­lan­ku­mous”)-vaih­toeh­to­leh­den vas­tuul­lisena toi­mit­ta­ja­na ja yhtenä allekir­joitta­jana Ko­so­von so­dan aika­na julkais­tussa ve­too­muk­sessa, jos­sa keho­tetaan sotilaita ryh­tymään kar­ku­reiksi.

Kansanmurha, jota ei koskaan ollutkaan?

Uudet paljastukset osoittavat edelleen, että USA/NATO:n propagandakam­pan­ja Ju­gos­la­vi­an vas­tai­sen hyök­käyksensä oikeuttamiseksi perustuu suu­rel­le val­heel­le. Viime aikojen havain­not kyseenalaistavat syy­tök­sen, että ser­bi­joukot toteuttivat kansanmurhan Ko­sovossa ja osoit­ta­vat, että tä­mä syy­tös on il­mei­sen väärä.

Muistatko kun Jugoslavian joukkoja syytettiin 10.000 kosovonalbaanin murhaamisesta ja joukkohautaami­sesta? Stratforin, joka on USA:ssa päämajaansa pitävä yksityinen tutki­musyhtiö, mu­kaan kukaan ei ole onnistunut löytämään näitä ruumiita.

Raportti pommitetusta Belgradista

"Myötätunnon ja solidaarisuuden puute 11 miljoonaa Jugoslavian kansalaista kohtaan, joiden yhteiskuntaa tuhotaan parhaillaan, on yhtä hämmästyttävää kuin se on valitettavaa. Muistatteko kuinka kulttuuri-ihmiset, tiedemiehet, poliitikot, tiedotusvälineiden edustajat ja humanistit kerääntyivät joukoittain Sarajevoon kun sitä piiritettiin? Missä he ovat nyt? Journalistit parveilevat Makedoniassa ja Albaniassa - kiistämättä erittäin hyvistä syistä - ja NATOn hyvinlavastetuissa lehdistötilaisuuksissa.

Yhdistele sisältöä