ex-Jugoslavia

Epävarmuutta luomassa Makedoniassa

Ne, joita kiinnostavat toisenlaisista tulkinnat Kosovon konfliktista, voivat tutustua esim. Transnational Foundation for Peace and Future Research -organisaation johtajan Jan Öbergin käsityksiin asiasta; niitä löytyy mm. TFF:n internet-sivuilta (www.transnational.org). Tässä ennen pommitusten alkua kirjoiteussa jutussa hän esittää näkemyksiään kysymyksestä, josta ei ole paljoa julkisuudessa puhuttu: millä tavalla länsimaiden puuttuminen Kosov@n kriisiin vaikuttaa naapurimaassa Makedoniassa?

Kansanmurha, jota ei koskaan ollutkaan?

Uudet paljastukset osoittavat edelleen, että USA/NATO:n propagandakam­pan­ja Ju­gos­la­vi­an vas­tai­sen hyök­käyksensä oikeuttamiseksi perustuu suu­rel­le val­heel­le. Viime aikojen havain­not kyseenalaistavat syy­tök­sen, että ser­bi­joukot toteuttivat kansanmurhan Ko­sovossa ja osoit­ta­vat, että tä­mä syy­tös on il­mei­sen väärä.

Muistatko kun Jugoslavian joukkoja syytettiin 10.000 kosovonalbaanin murhaamisesta ja joukkohautaami­sesta? Stratforin, joka on USA:ssa päämajaansa pitävä yksityinen tutki­musyhtiö, mu­kaan kukaan ei ole onnistunut löytämään näitä ruumiita.

Jugoslavian sotilaskarkurit ahdingossa

Eräs vähällä huomiolle jäänyt joukko Kosovon sodan uhreja ovat jugoslavialaiset sotilas­karkurit ja palvelukseenastumisen välttelijät – serbialaiset ja montenegrolaiset, jotka eivät halunneet osallistua Jugoslavian liittotasavallan armeijan sotaan Kosovossa. Heidän tilan­tees­taan so­dan jäl­keen kertoo tässä 22.8.1999 päi­vä­tyssä teks­tissä Bel­gra­din Wo­men in Black -jär­jes­tön ak­tii­vi Bo­jan Aleksov.

Sodan vastustamisesta syytteitä Saksassa

Münsterin poliisi ilmoitti marraskuun alussa sosiologi tri. Bernd Drückelle että häntä vas­taan tehdään parhaillaan esitutkintaa. Hänen epäil­lään syyl­lis­ty­neen ri­kokseen kuu­kausit­tain il­mes­ty­vän “Gras­wür­zel­revolu­tion” (“Ruo­hon­juuri­val­lan­ku­mous”)-vaih­toeh­to­leh­den vas­tuul­lisena toi­mit­ta­ja­na ja yhtenä allekir­joitta­jana Ko­so­von so­dan aika­na julkais­tussa ve­too­muk­sessa, jos­sa keho­tetaan sotilaita ryh­tymään kar­ku­reiksi.

Kosovo - tykkivenediplomatian haaksirikko

Kosovon sodan mahdollisesti syntymässä oleva ratkaisu sisältänee tilanteen parantumisen kannalta välttämättämät elementit: serbijoukot vedetään pois alueelta, UCK (Kosovon vapautusarmeija) on tarkoitus "demilitarisoida", rauhansopimusta ja pakolaisten paluuta turvaamaan tulee suuri kansainvälinen valvontajoukko ja Kosovon tulevaisuus perustuu laajaan itsehallintoon.

Yhdistele sisältöä