Niinistö haluaa lisää ihmisoikeusloukkauksia

tiedotusvälineille 28.9.2017 klo 12.00

Puolustusministeri Jussi Niinistö on ehdottanut tänään, että ahvenanmaalaiset miehet pitäisi määrätä siviilipalvelukseen. Aseistakieltäytyjäliitto pitää ehdotusta täysin perusteettomana. Liiton näkemyksen mukaan se tähtää Ahvenenmaan demilitarisoidun aseman heikentämiseen, mitä kohtaan Niinistö on tuntenut kiinnostusta aikaisemminkin. Ehdotus rikkoisi myös Suomea sitovia ihmisoikeussopimuksia. Lisäksi asia ei kuulu Niinistön johtamalle puolustusministeriölle, vaan siviilipalvelukseen liittyvät lainmuutokset valmistelee työ- ja elinkeinoministeriö.

Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan ahvenenmaalaiset voidaan määrätä palvelemaan luotsi- ja majakkalaitoksessa tai muualla siviilihallinnossa. "Mikäli tällainan palvelus katsottaisiin tarpeelliseksi ja mahdolliseksi, se olisi varmasti jo toteutettu. Kyseessä on itsetarkoitukellinen pyrkimys laajentaa asevelvollisuutta koskemaan myös ahvenanmaalaisia ja heikentää alueen demilitarisoitua asemaa". Aseistakieltäytyjäliitto toteaa. Tällä hetkellä noin 25% manner-Suomessakaan asuvista nuorista miehistä ei suorita mitään asevelvollisuusjärjestelmään sisältyvää palvelusta. Määrä on kasvanut kaikessa hiljaisuudessa koko ajan. Aseistakieltäytyjäliitto toteaakin, että asevelvollisuuden laajentamisen sijasta olisi syytä ryhtyä toimiin sen supistamiseksi ja purkamiseksi.

Asiasta keskusteltaessa tulee ottaa huomioon Suomea sitovien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten pakkotyökielto. Esim. YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaan "asepalveluksen luontoinen palvelus" ja siitä vakaumuksellisista syistä kieltäytyville määrättävä siviilipalvelus eivät ole kiellettyä pakkotyötä. Niinistön ehdotuksessa siviilipalvelukseen määrääminen ei kuitenkin perustuisi asianomaisen itse ilmoittamaan vakaumukseen vaan asuinpaikkaan, eikä se mahtuisi sallitun poikkeaman piiriin. Pakkotyökiellon tarkoitus on mm. estää valtioita luomasta laajasti siviiliyhteiskunnassa toteutettavia sanktioituja pakkotyövelvoitteita.

Niinistön mukaan siviilipalvelusajan tulisi olla sama kuin muuallakin Suomessa, eli 347 vuorokautta. Myös tätä esittäessään Niinistö vaatii Suomea rikkomaan yhä suuremman joukon ihmisoikeusoikeuksia. Siviilipalveluksen keston ovat todenneet syrjiväksi sekä YK:n ihmisoikeuskomitea että YK:n ihmisoikeusneuvosto. Asian korjaaminen on kuitenkin osoittautunut Suomelle ylivoimaiseksi.

Aseistakieltäytyjäliitto, 040-8362786