Mitä muutoksia sivarilaissa 2019?

Eduskunta hyväksyi 1.3. siviilipalveluslain muutoksen. Lakiin tulevat muutokset ovat vähäisiä. Pari pientä parannusta siihen kuitenkin sisältyy: valtion korvausosuutta siviilipalvelusvelvollisten majoituskustannuksista korotetaan ja reservinkieltäytyjien sodanaikaista aseistakieltäytymisoikeutta laajennetaan. Jatkossa kaikki täydennyspalvelukseen hyväksytyt reservinkieltäytyjät on vapautettu armeijan palveluksesta automaattisesti, kun tähän asti tämä on koskenut vain täydennyspalveluksen aloittaneita.

Positiivista on kuitenkin se, että asiasta mietinnön laatinut eduskunnan työelämä- ja tasa-arvoasiain valiokunta kiinnittää huomiota lainmuutoksessa sivuutettuihin asioihin ja kehottaa hallitusta palaamaan niihin jatkossa.

Valiokunta katsoo, että "esimerkiksi siviilipalveluksen kestoa suhteessa kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen (SopS 8/1976), viimeaikaisen oikeuskäytännön vaikutuksia totaalikieltäytyjien vapausrangaistuksiin, Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain (645/1985) kumoamisen vaikutuksia samoin kuin siviilipalvelushakemuksen käsittelyä erityisoloissa koskevan 4 luvun säännösten ja siihen liittyvän vakaumuksentutkintamenettelyn tarpeellisuutta on syytä selvittää vielä jatkossa."