Kekkosen selvitystyö tarjoaa riittävän pohjan ongelmien ratkaisemiselle

tiedotusvälineille 7.5.2013 klo 11.30

Professori Jukka Kekkosen tänään julkaistu selvitystyö Jehovan todistajien vapauttamista koskevasta lainsäädännöstä tarjoaa riittävän pohjan nykyisen tilanteen ongelmien ratkaisemiselle. Kansainväliset ihmisoikeuselimet ovat kiinnittäneet toistuvasti huomiota siihen, että vapautuksen myöntäminen vain Jehovan todistajille syrjii muunsisältöisen voimakkaan vakaumuksen omaavia aseistakieltäytyjäryhmiä.

Aseistakieltäytyjäliitto toteaa, että jokainen Kekkosen esittämästä kolmesta ratkaisumallista merkitsisi edistysaskelta. Riippuisi kuitenkin niiden käytännön toteutuksesta, ratkaisisivatko ne toteutuessaan todella tämänhetkiset ongelmat.

Myönteisenä Aseistakieltäytyjäliitto pitää sitä, että Kekkonen hylkää selkeästi mallin, jossa nykytilanne pyrittäisiin muuttamaan vapautuslaki kumoamalla. Aseistakieltäytyjäliitto toteaa, että ensisijaisena pyrkimuksenä tulisi olla se, että kaikkien vakaumuksellisten aseistakieltäytyjien vapausrangaistuksista päästään eroon.

Ensimmäisenä ratkaisumallina Kekkonen esittää vapautuslain laajentamista niin, että Jehovan todistajien lisäksi vapautus voitaisiin myöntää vakaumuksentutkinnan jälkeen muillekin. Tämä merkitsisi Aseistakieltäytyjäliiton mukaan parannusta nykytilanteeseen, jossa muilla ei ole mitään mahdollisuuksia saada vapautusta. Vakaumuksentutkinta on kuitenkin erittäin ongelmallinen menettely ja johtaa helposti ihmisten yhdenvertaisuutta loukkaaviin tuloksiin, joten sen käytännön toteuttamiseen tulisi kiinnittää suurta huomiota. Aseistakieltäytyjäliitto pitäisi parempana mallia, jossa aseistakieltäytyjät vapautettaisiin palveluksesta ilmoituksen perusteella.

Toisena mahdollisena ratkaisumallina Kekkonen mainitsee palveluksen suorittavien määrän vähentämisen. Aseistakieltäytyjäliitto toteaa, että tällainen muutos on joka tapauksessa käynnissä ja jatkunee myös tulevaisuudessa. Palveluksen suorittavien määrän vähentämiseen perustuva ongelman ratkaiseminen edellyttäisi kuitenkin sitä, että vakaumus ja motivaatio hyväksyttäisiin myös virallisesti vapautusperusteeksi. Tällä hetkellä lain mukaan vapautuksen voi saada vain terveydellisin perustein.

Kolmas Kekkonen esittämä vaihtoehto on perustuslain maanpuolustusvelvollisuutta koskevan pykälän uudelleen muotoileminen. Aseistakieltäytyjäliitto pitää tallaista muutosta mahdollisena, mutta se ei saisi toimia keppihevosena uuden pakollisen palvelusvelvollisuuden luomiselle asevelvollisuuden sijaan. "Kansalaispalveluksen tai muun vastaavan uuden velvollisuuden säätäminen olisi mahdollista vain jos on selvitetty laajasti sen suhde Suomen kansainvälisiin ihmisoikeusvelvoitteisiin, sen vaikutus sitä suorittaviin yksilöihin sekä sen yhteiskunnallinen tarkoituksenmukaisuus. Toistaiseksi asiasta käydyssä keskustelussa näin ei ole tehty", Aseistakieltäytyjäliitto toteaa.