Perustietoa totaalikieltäytymisestä

(Päivitys 4.12.2018) Helsingin hovioikeus antoi 23.2.2018 ratkaisun, jonka mukaan totaalikieltäytyjien tuomitseminen on syrjivää palvelusvelvollisuudesta rauhan aikana vapautettuihin Jehovan todistajiin verrattuna. Marraskuussa 2018 Korkein oikeus päätti olla myöntämättä valituslupaa tapauksesta, joten vapauttava ratkaisu jää pysyväksi. Käytännössä ratkaisut ovat merkinnut sitä, että vakaumukselliset totaalikieltäytyjät saavat tällä hetkellä pääsääntöisesti vapauttavia tuomioita.

Eduskunnan käsittelyssä on parhaillaan lakiesitys, joka kumoaisi Jehovan todistajat vapauttavan lain. Vapautuslain kumoava laki tulee voimaan todennäköisesti keväällä 2019. Ennen vapautuslain todennäköistä kumoamista tuomiolle ehtiven totaalikieltäytyjien pitäisi kuitenkin edelleen saada vapauttava tuomio ja ennen vapautuslain kumoamista kieltäytyneillä pitäisi olla siihen hyvä mahdollisuus, vaikka tuomioistuinkäsittely järjestettäisiinkin vasta  vapautuslain kumoamisen jälkeen. Lisätietoja asiasta löydät täältä.

Totaalikieltäytyminen tarkoittaa kieltäytymistä kaikesta asevelvollisuusjärjestelmään sisältyvästä palvelusta, myös sivarista. Osa totaalikieltäytyjistä protestoi teollaan koko asevelvollisuusjärjestelmää vastaan, eikä suostuisi suorittamaan siviilipalvelusta missään olosuhteissa. Osa taas protestoi ensisijaisesti siviilipalvelusjärjestelmän epäkohtia vastaan. Tällä hetkellä totaalikieltäytyjiä on vuosittain 35-55.

AKL:n kutsuntakampanja, Antimilitaristinen torvisoittokunta

Sekä suoraan armeijasta että sivarin kautta kieltäytyvien vapausrangaistus on sama: puolet jäljellä olevasta henkilökohtaisesta palvelusajasta (armeijasta kieltäytyvien palvelusaika muutetaan ensin laskennalliseksi sivariajaksi). Kun siviilipalvelus kestää 1.2.2013 alkaen 347 vuorokautta, on tuomio siis pisimmillään 173 vrk. Rangaistus annetaan vankeutena tai nykyään tavallisesti kotiarestina lain valvontarangaistuksesta mukaisesti. Tuomio määrätään aina ehdottomana, eikä sen suorittamisesta ole mahdollisuutta päästä ehdonalaiseen vapauteen muuten kuin anomalla takaisin siviilipalvelukseen.

Totaalikieltäytymisestä langetetusta tuomiosta ei tule merkintää rikosrekisteriin. Sen sijaan siitä tulee merkintä oikeusjärjestelmän tietojärjestelmään. Merkintä tulee esiin, mikäli sinusta tehdään turvallisuuselvitys. Jos ratkaisu on tehty yli kymmentä vuotta sitten, tietoa ei kuitebkaab saa käyttää, Oikeusrekisterikeskus taas joutuu asiaa säätelevän lain mukaan poistamaan rekistereistään henkilötiedot vuodeni kuluessa ratkaisuista. Aikaisemmin myös Supo saattaa tehdä totaalikieltäytymisestä merkinnän omiin rekistereihinsä, jotka voivat näkyä turvallisuuselvituksessä (saattaa tehdä edelleen, mutta viime vuosilta ei tiedossamme ole viitteitä siitä). Suppeaa turvallisyyselvitystä tehtäessä Supon rekisteriä ei kuitenkaan saa käyttää.

Totaalikieltäytyminen käynnistyy, kun totaali joko tekee kirjallisen kieltäytymisilmoituksen ennen palveluksen alkua tai sen aikana, jättää saapumatta hänelle määrättyyn palveluspaikkaan armeijassa tai sivarissa tai poistuu sieltä luvatta.

Sivarista kieltäytyvä voi kieltäytyä  lähettämällä kieltäytymisilmoituksen kirjeitse  Lapinjärven koulutuskeskukselle. Kieltäytymisilmoituksen jättänyttä ei etsintäkuuluteta, vaan viranomaiset tekevät ilmoituksen perusteella rikosilmoituksen ja oikeusprosessi käynnistyy. Jos henkilö jää pois tekemättä ilmoitusta, sivarikeskus pyytää poliisilta virka-apua ja jonkun ajan kuluttua tullaan hakemaan kotoa. Kieltäytymisen voi suorittaa tällöinkin kirjallisesti. Siviilipalveluksesta ilmoittamatta poisjääneestä voidaan tehdä myös suoraan rikosilmoitus.

Armeijasta kieltäydyttäessä kieltäytymisilmoitusta ei voi toimittaa kirjeitse. Varmin tapa on käydä jättämässä se henkilökohtaisesti määrätyssä varuskunnassa palvelukseenastumispäivänä. Mikäli jättää menemättä, saa etsintäkuulutuksen ja todennäköisesti syytteen kieltäytymisen lisäksi myös poissaolorikoksesta, josta on seurauksena sakkoja tai ehdollinen vankeusrangaistus. Tämä tapahtuu siinäkin tapauksessa, että on toimittanut kieltäytymisilmoituksen varuskuntaan etukäteen. Poissaolorikoksista langetetuista vankeustuomioista tulee merkintä rikosrekisteriin.

Kieltäytymistä seuraa kuulustelu ja oikeudenkäynti, jota saa odottaa tavallisesti usean kuukauden ajan kieltäytymisen jälkeen (vaihtelee suuresti parista kuukaudesta jopa yli vuoteen). Jokaisella totaalikieltäytyjälle on halutessaan mahdollisuus saada avustaja oikeudenkäyntiin Aseistakieltäytyjäliiton kautta. Totaalikieltäytyjille tarjotaan tavallisesti mahdollisuutta kirjalliseen menettelyyn, jolloin suullista oikeuskäsittelyä ei järjestetä ollenkaan. Kirjallinen menettely on mahdollinen vain totaalikieltäytyjän suostumuksella, ja annetun suostumuksen voi peruuttaa koska vain ennen oikeudenkäyntiä. Vapausrangaistuksen lisäksi tuomioistuin määrää totaalikieltäytyjän maksettavaksi 40 euron "rikosuhrimaksun".

Oikeudenkäynnistä tuomion täytäntöönpanoon kestää tavallisesti pari-kolme kuukautta. Alioikeuden päätöksen jälkeenkin tuomion alkamisesta voi viivyttää valittamalla hovioikeuteen. Jos tuomion pituus on alle neljä kuukautta, hovioikeus ei välttämättä myönnä valituslupaa, mutta käsittelee kuitenkin valituslupahakemuksen. Tuomion pituus ei hovissa muutu, jos alioikeuden päätöksessä ei ole selvää virhettä, mutta rangaistusmuodon (kotiarestia vai vankeutta) hovioikeus voi muuttaa. Tuomiota ei myöskään panna täytäntöön niin kauan, kun valituslupahakemuksen tai valituksen käsittely on kesken, mikä kestää tavallisesti muutaman kuukauden. Vankilaan joutumista voi lykätä (tai se voi lykkääntyä) jopa vuosia, mutta nopeimmillaankin se vie lähes puoli vuotta kieltäytymisen tapahtumisesta.

Rangaistusta suorittamassa

Marraskuusta 2011 alkaen rangaistuksen langettava tuomioistuin on voinut tuomita totaalikieltäytyjän joko valvontarangaistukseen tai vankeuteen. Valtaosassa Aseistakieltäytyjäliiton tuntemista tapauksista, joissa tuomittu on halunnut mieluummin valvontarangaistukseen ja hänen tuomionsa pituus on ollut alle sen maksimikeston (6 kk), tuomio on langetettu valvontarangaistuksena. Nykyään kaikkien totaalikieltäytyjien tuomio on alle kuusi kuukautta, joten valvontarangaistus on mahdollinen kaikkien kohdalla. Valvontarangaistus on mahdollinen vain, mikäli vankeinhoitoviranomaiset ovat tehneet selvityksen syytetyn soveltuvuudesta siihen ennen oikeudenkäyntiä.

Käytännössä valvontarangaistus merkitsee sitä, että vankilan sijasta henkilö suorittaa rangaistuksen kotonaan valvontapannalla varustettuna. Asunnosta saa poistua vain ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti töihin, opiskelemaan tai muuhun hyväksyttyyn "tuomitun toimintaedellytyksiä tai sosiaalisia valmiuksia tukevaan tai edistävään" toimintaan. Valvontarangaistukseen tuomitulla on osallistumisvelvollisuus, eli johonkin hyväksyttyyn toimintaan on pakko osallistua. Päihteiden käyttö rangaistuksen aikana on kielletty ja tätä valvotaan tuomitulle asetetun rikosseuraamusviraston valvojan ennalta ilmoittamattomilla kotikäyneillä. Valvontarangaistuksen sääntöjen rikkominen voi johtaa tuomion muuttamiseksi vankeusrangaistukseksi.

Mikäli totaalikieltäytyjä tuomitaan vankilaan, tuomio pannaan tavallisesti täytäntöön avovankiloissa. Avolaitokseen pääsemiseksi tulee huolehtia avolaitosmääräyksen hankkimisesta. Tämä hoidetaan ulosottoviranomaisten kanssa siinä vaiheessa, kun tuomion täytäntöönpano tulee ajankohtaiseksi. Useimmilla totaalikieltäytyjillä ei ole ollut ongelmia päästä avolaitokseen. Vain hyvin harvalla totaalilla on tuomionsa aikana ollut merkittäviä ongelmia muiden vankien tai vartijoiden kanssa. Vankilaan joutumista ei siis kovin pahasti tarvitse pelätä.

Avolaitoksissa ei ole muureja, kaltereita tai lukittavia sellejä. Niistä on myös mahdollisuus käydä töissä tai opiskelemassa siviilissä – vankilassa vietetään kuitenkin muu aika. Mikäli ei käy ulkopuolella töissä, on velvollinen osallistumaan laitoksen järjestämiin töihin. Palkat ovat lähes siviilipalkkojen tasoa, mutta niistä joutuu maksamaan laitokselle ylläpitokustannuksia.

Jos ei ole hankkinut avolaitosmääräystä, jos tekee avolaitoksessa jonkun pahemman järjestyssääntörikkomuksen (yrittää karata, jää kiinni päihteiden käytöstä tms.) tai jos ei vain halua avolaitokseen, joutuu suljettuun vankilaan. Ne vastaavat enemmän ihmisten mielikuvia vankiloista: niissä vietetään kaikki aika muurien takana ja muusta kuin työajasta suuri osa ollaan omassa sellissä. Suljetussa laitoksessa työpalkka on tavallisesti noin 0,60 euroa/tunti.

Sekä suljetussa että avolaitoksessa istuvilla vangeilla on mahdollisuus saada lomia – loma-aika alkaa, kun on suorittanut tuomiostaan kaksi kuukautta. Lomia saa 3 vrk/2 kk.

Amnesty International on ilmoittanut pitävänsä nykyistä siviilipalvelusaikaa (347 vrk) edelleen syrjivänä ja pitää siviilipalveluksesta kieltäytyviä totaalikieltäytyjiä mielipidevankeina. YK:n ihmisoikeuskomitea on ilmoittanut pitävänsä siviilipalveluksen kestoa edelleen rangaistuksen luontoisena, ja Suomen näin ollen rikkovan kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaa yleissopimusta. Sopimus sitoo Suomea.

Kutsunnat.net

Totaalikieltäytyjien blogeja

Totaaliblogi - totaaliblogi ei ole enää verkossa, mutta suurin osa siinä julkaistuista teksteistä on julkaistu kirjassa "Kotini on linnani", jota on saatavilla Aseistakieltäytyjäliitosta.

Puoli vuotta pannassa

Pannassa

Sampomme - totaalikieltäytyjän videoblogi