Finland diskriminerar vapenvägrare!

2007-05-31

Under de senaste åren har flera internationella människorättsorgan fäst uppmärksamhet vid att den finska staten diskriminerar mot vapenvägrare i sin lagstiftning.

De Förenta Nationernas människorättskommitté gav 4.11.2004 ett utlåtande åt Finland om hur medborgerliga och politiska rättigheter förverkligats i landet. Det är människorättskommitténs uppgift att övervaka att Finland verkställer FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter som Finland bundit sig till. Kommittén kräver på basis av konventionen att Finland erkänner rätten till vapenvägran även under krigstid, förkortar den diskriminerande civiltjänstgöringstiden och utvidgar friheten från tjänstgöring från att gälla endast för Jehovas vittnen under fredstid till att gälla även andra vapenvägrare.

Europarådets kommitté för sociala rättigheter konstaterade i en resolution år 2004 att civiltjänstgörarnas över dubbelt så långa tjänstgöringstid i förhållande till beväringar inte är i enighet med den Europeiska sociala stadgans 1§2 artikel, där de undertecknade binder sig till att "effektivt värna om arbetstagarnas rätt attförtjäna sitt uppehälle genom fritt valt förvärvsarbete". Kommittén konstaterar att den långa tjänstgöringstiden är en oproportionerlig begränsning av den här rättigheten.

Europarådets människorättskommissionär Alvaro Gil-Robles menade i en rapport om Finland som han utgav i september 2001 att civiltjänstgöringens längd inte får motsvara ett straff. Därtill ansåg han att det vore viktigt att hitta andra alternativ i förhållningen till totalvägrare än de schematiskt givna fängelsestraffen. I en uppföljningsrapport publicerad 29.3.2006 beklagar sig kommissionären över att man inte kommit vidare i förbättrandet av vapenvägrarnas ställning och förnyar sålunda sin kritik från år 2001. Kommissionären fäster även uppmärksamhet vid att många civiltjänstgöringsplatser inte i praktiken uppfyller sina lagstadgade skyldigheter om att erbjuda civarna gratis inkvartering under tjänstgöringen. Han konstaterar att "civiltjänstgörares sociala och ekonomiska rättigheter borde bevakas i samma mån som beväringars". Han säger också att frigörelsemetoden som tillämpats på Jehovas vittnen även kunde tillämpas på sådana som på andra grunder vägrat från beväringstjänsten eller civiltjänstgöringen. Dessutom konstaterar han att många vapenvägrare inte anser civiltjänstgöringen vara ett verkligt alternativ eftersom de som utför den endast är frigivna från vapentjänst under fredstid.

Den internationella människorättsorganisationen Amnesty International har sedan november 1999 utpekat 61 finska totalvägrare som samvetsfångar, eftersom den anser civiltjänstgöringen vara straffaktig.

Hur har den finska staten noterat den upprepade kritiken från internationella människorättsorgan? Ingen reaktion än så länge. Statsminister Matti Vanhanens regering beslutade i juni 2005 att den inte tänker föreslå för riksdagen en förkortning av civiltjänstgöringstiden under den dåvarande valperioden. Ingen förkortning finns heller i det som bäst behandlade förslaget till en ny civiltjänstlag som just nu verkar komma till behandling i riksdagen under nästa höst. Mänskliga rättigheter förpliktar ändå även Finland. Vapenvägrarförbundet förväntar sig att Finlands regering äntligen fäster uppmärksamhet på den upprepade kritiken från internationella människorättsorgan och förnyar lagstiftningen angående vapenvägran till att vara kompatibel med landets internationella utfästelser. Utlåtande (pdf) av AKL om lagförslaget.

Mera om kritiken och kraven som olika människorättsorgan riktat mot Finland: