Aseistakieltäytyjäliitto - Vapenvägrarförbundet

"Krig är ett brott mot mänskligheten. Jag är därför fast besluten om att inte stödja någon typ av krig och att sträva efter att undanröja alla orsaker till krig."

 

Vapenvägrarförbundet, AKL, är en 1974 grundad antimilitaristisk fredsorganisation. Den verkar som intresseorganisation för vapenvägrare (civiltjänstgörare, totalvägrare, reservvägrare) men är även en för alla öppen ungdomsorganisation mot militarism, som också verkar i frågor utan direkt relation till vapenvägran. Vem som helst kan bli medlem av organisationen utan begränsningar på grund av kön eller ålder. (Updaterad Google översättning)


Vad vill vi?

Vapenvägrarförbundet tror inte på en vapenbaserad trygghet. Det är fel utgångspunkt att olika nationer och människorna i dem har motsatta intressen, att trygghet är trygghet gentemot andra nationer och andra människor. Att döda andra människor eller att förberedas för det ger inget skydd mot verkliga hot, så som miljökatastrofer eller fattigdom. Snarare förvärrar krig och upprustning till krig problemen genom att slösa humanitära och ekonomiska resurser som skulle behövas för att lösa dem och förebygga dem. Endast genom samarbete kan mänskligheten lösa de faror som hotar dess existens och hela vår värld.

Istället för att förlita sig på en vapenbaserad trygghet vill Vapenvägrarförbundet för sin egen del vara med och bygga en värld där verklig trygghet råder. En trygghet som inte är baserad på vapen utan på att ingen längre behöver vapen. Vapenvägrarförbundets verksamhet bottnar i de internationella krigsmotståndarnas deklaration: ”Krig är ett brott mot mänskligheten. Jag är därför fast besluten om att inte stödja någon typ av krig och att sträva efter att undanröja alla orsaker till krig”. Vapenvägrarförbundet anser att de verkliga orsakerna till krig är ojämlikhet människor emellan och bristen på verkliga möjligheter att påverka. Med andra ord anser vi att orsaken till krig är strukturellt våld som å sin sida skapar våldsstrukturer – arméer.

Arméer är inte bara ett resultat av strukturellt våld utan de även upprätthåller det. Därför anser vi att vapenvägran och antimilitaristisk verksamhet är en viktig del av kampen för en mer rättvis värld.

Vad gör vi?

Vapenvägrarförbundet anser de militära institutionerna vara överflödiga och värnpliktssystemet onödigt, och kräver deras avskaffande. Så länge som de existerar stöder AKL totalvägran och verkar för att utveckla civiltjänstgöringen i en sådan riktning att vapenvägran skall vara ett seriöst alternativ för allt fler värnpliktiga.

Vapenvägrarförbundet strävar efter att utveckla lagstiftningen angående vapenvägran genom att påverka berörda myndigheter i Riksdagen och ministerierna (arbetsministeriet och försvarsministeriet) samt att föra fram värnplikts missförhållanden i offentligheten. Vid behov har organisationen tagit till civil olydnad. Under årens lopp har man bland annat arrangerat flera strejker och arbetsnedläggelser för civiltjänstgörare.

I våra krav ingår förkortandet av civiltjänstgöringen till samma längd som militärtjänstgöringen, befriandet av vapenvägrare ur vapentjänstgöring även under kriser och krigstid, kvalificerandet av humanitärt arbete som civiltjänstgöring, förbättrandet av de värnpliktigas ekonomiska och sociala ställning, en minskning av antalet personer kallade till tjänstgöring och avskaffandet eller åtminstone förkortandet av straffet för totalvägran.

Förbundets sekreterare i juridiska frågor, Juha Keltti, undsätter vapenvägrare i behov av juridisk hjälp. Förbundet använder ”nolltolerans” mot kränkandet av vapenvägrares rättigheter, vilket idag blivit allt vanligare, till exempel genom att tillsammans med brottsoffren begära polisutredning bland annat om arbetsplatser som försummat att täcka kostnaderna för inkvartering och genom att försvara totalvägrare och civiltjänstgörare som oskälaktigt åtalas för civiltjänstgöringsbrott. AKL för kampanjer för frigivandet av åsiktsfångar och försvarar deras mänskliga rättigheter, besvärar sig vid behov till arbetsministeriet eller riksdagens justitieombudsman om förbrytelser samt gör människorättsklagomål.

... om olika verksamhetsformer

En av våra viktigaste verksamhetsformer är spridandet av information om vapenvägran. Per telefon eller e-post råder vi dagligen flera vapenvägrare och personer som överväger att vapenvägra. I vår återkommande höstliga landsomfattande uppbådskampanj utdelar frivilliga flygblad om vapenvägran framför uppbådsplatserna. Information sprids även på rockfestivaler och många andra evenemang.

Som en allmän antimilitaristisk organisation koncentrerar sig Vapenvägrarförbundet på gräsrotsaktivism. Under de senaste åren har föreningen aktivt deltagit i verksamhet av det europeiska nätverket mot kärnvapenrustning genom att arrangera resor till flera civil olydnadsaktioner mot kärnvapen runt om i Europa. En annan tyngdpunkt under den senaste tiden har varit främjandet av Ruokaa ei aseita -kampanjen (REA / Food Not Bombs) i Finland.

Vapenvägrarfröbundet verkar alltså med diverse medel även för många viktiga antimilitaristiska frågor utan direkt anknytning till vapenvägran. Metoderna är många: distribution av flygblad och affischer, utarbetandet av protestupprop och insamlandet av underskrifter, demonstrationer och civil olydnadsaktioner, ställningstaganden i media, arrangerandet av olika tillställningar (konserter, seminarier, läger 2009, 2008, 2007, ...), direkt aktion, med mera. AKL utger tidningen Sivari&Totaali som utkommer fyra gånger om året och som även är förbundets medlemstidning. Med förbundets stödprodukter kan du bekanta dig på en egen sida.

Andra färska kampanjer som Vapenvägrarförbundet har deltagit i eller arrangerat är bland annat kampanjen mot arbetsdiskriminering och annan diskriminering av civiltjänstgörare och andra vapenvägrare, Case-Hermaja, antikärnvapen-kampanken Bombspotting i Belgien, Plogbillsrörelsens Trident Ploughshares -kampanj mot Storbritanniens Trident-kärnvapensystem och -ubåtar samt Faslane 365 -kampanjen som gick av stapeln i oktober 2006 och utspelar sig vid Faslanes kärnvapenbas i Skottland, WRI:s (War Resisters International) uppropsverksamhet, Israel-boikotti-kampanjen, Campaign to Free Vanunu and for a Nuclear Free Middle East, Helsingin siviilipalvelusseura, den antimilitaristiska civilolydnadsgruppen Muurinmurtajat... Vapenvägrarförbundet har även stött totalvägrares hungerstrejker.

...vilka vi?

Vapenvägrarförbudnet har under de senaste åren verkat – främst av omständigheternas tvång – utan avlönad personal med stödsysselsatta, arbetspraktikanter och den senaste tidens deltids- eller projektanställda som undantag. Vapenvägrarförbundets ekonomiska utveckling har trots allt redan under ett par år varit i stigande kurs. Om du vill stöda Vapenvägrarförbundets verksamhet kan du bli medlem eller göra en donation. Utöver donationer och medlemsavgifter önskar vi att hela tiden få nya människor med i verksamheten, eftersom personlig och frivillig verksamhet är förbundets mest centrala och viktiga resurs!

På kontoret håller arbetspraktikanter, ekonom Kaj Raninen eller andra frivilliga jour alla vardagar (ungefär kl. 13-17) och ger vid behov råd per telefon, e-post eller vanlig post. På kontoret besvaras även frågor av media.

Miira Rauhamäki besöker regelbundet Lappträsk Civiltjänstcentral för AKL och föreläser om aktuella frågor av intresse för vapenvägrare, allmänt om antimilitarismens ideal och historia samt säkerhetspolitik. Svenskspråkiga föreläsningar hålls av Jessica Suni. Vidare föreläser Vapenvägrarförbundets aktiva i skolor och på läger.

Som huvudsaklig representant för Vapenvägrarförbundet i SPANK, dvs. Delegationen för civiltjänstärenden, sitter Antti Meriläinen och som suppleant Lydia Palo. I delegationen, som leds av arbetsministeriet, diskuterar man aktuella ärenden angående utvecklingen av civiltjänstgöringen och gör förslag till arbetsministeriet.

...internationellt

Vapenvägrarförbundet står i nära samarbete med motsvarande organisationer i andra länder. Vi verkar även för andra länders antimilitarister och vapenvägrare i Finland. Till verksamhetsformerna hör bl.a. demonstrationer, apelleringskampanjer, ställningstaganden – och bussresor till bland annat antikärnvapen-evenemang samt Roskilde-festivalen.

Förbundet är också i kontakt med internationella människorättsorgan och -organisationer så som Amnesty International och European Bureau for Conscientious Objection dvs. EBCO samt deltar i internationella seminarier (War Resisters' Internationals seminarier och de nordiska vapenvägrarnas Nordico-seminarier).

Vapenvägrarförbundet utgör den finländska avdelningen den internationella krigsmotståndarerörelsen War Resisters' International (WRI). Simo Hellsten är Vapenvägrarförbundet representant i WRI:s beslutsfattande organ. I Finland förverkligas WRI:s kampanjer årligen sedan årtionden tillbaka. Till dessa hör bland annat Internationella vapenvägrardagen 15.5 (International Conscientious Objectors' Day) och Internationella fredsfångars dagen 1.12. (Prisoners for Peace Day, sedan år 1956). Även annan internationell verksamhet arrangeras. AKL kan också påverka WRI:s rapport till FN:s Människorättskommitté om förverkligandet av rätten till vapenvägran.

Vapenvägrarförbundets administration

Vapenvägrarförbundets högsta beslutsfattande organ är förbundsmötet som väljer förbundets styrelse och sammanträder minst två gånger om året. Förbundsmötet är öppet för alla föreningens medlemmar. Styrelsen samlas i snitt en gång per månad och handhar förbundets ärenden och verksamhet mellan förbundsmötena. Som ordförande för styrelsen verkar Tuuli Vuori. Styrelsens medelålder är för tillfället c. 25 år (medlemmars åldrar varierar mellan litet under 20 och litet över 30 år). Även styrelsens möten är öppna för alla medlemmar i AKL.

Kom med i verksamheten!

Vår verksamhet grunder sig nästan enkom på frivilligt arbete så varje insatsen från varje enskild peron räknas. Regelbundna finskspråkiga verksamhetsgrupper finns i nu läget på sex orter – och nya grundas i mån om möjligt. Ta kontakt! Kom med på e-postlistorna.

 


Lokal verksamhet

Om du är intresserad av att komma med i verksamheten så ta kontakt med din lokalavdelning, ifall en sådan existerar. Om du är intresserad av att starta lokalverksamhet på någon ny ort eller engagera dig i någon av Vapenvägrarförbudnets existerande kampanjer eller verksamhetsformer så ta kontakt med centralkontoret (040-836 2786 eller toimisto(at)akl-web.fi) så kan vi ge vidare upplysningar och diskutera och nätverka mera tillsammans. Ta kontakt om du är intresserad av att söka vägen till evig fred med oss!!!

Centralkansliet, Helsingfors

Vapenvägrarförbundet
Fredsstationen, Loktorget 3, 00520 Helsingfors
gsm 040-836 2786
toimisto(at)akl-web.fi

Lokalavdelningar