Sodan vastaista toimintaa Venäjällä

Uusi Tshetsenian sota ei ole saavuttanut Venäjän kansan vankkumatonta kannatusta. Suuren kansanosan kannatuk-sen kuitenkin, terrorismin vastainen propaganda on onnistunut pyyhkäisemään edellisen sodan lopettaneen kansalaismielipiteen olemat-tomiin. Näin siitä huolimatta, että syksyllä tapahtuneista pommiiskuista ei ole selvin-nyt mitään mikä viittaisi te-kijöiden olevan kaukasialaisia nationalisteja. Rjazanissa pomminasettamispuuhissa tavoitetut salaisen poliisin FSB:n agentit antavat aihetta epäilykseen aivan toisen-laisista syyllisistä.

Tuhannet kuolleet sotilaat aiheuttaisivat esimerkiksi Yhdysvalloissa tässä vai-heessa jo laajaa kuohuntaa, mutta sankariuhrit sopivat venäläiseen propagandaan. Sankarit haudataan ja niiden puolesta kostetaan, jos ei kuole ei välttämättä tosi sankari olekaan. Tämä onnis-tuu erityisen hyvin niin kauan kun valtaenemmistön lähipii-rissä ei ole ketään kuollutta tai haavoittunutta. Jos elämä sodan aikana jatkuu täysin samalla tavalla kun ennenkin, ihmisten luontainen vasten-mielisyys sotia kohtaan on helppoa murtaa.

Kamppailu mielikuvista

Putin on onnistunut "normali-soimaan" sodan, luomaan Venäjälle orwellilaisen mielen-maiseman, jossa sota on rau-haa ja rauha on sotaa, totuus on valhetta ja valhe on to-tuutta. Tämä on saanut sodan vastustajista erityisesti ana-rkistit toimimaan valtamediaa vastaan. Esimerkiksi sodan vastaisen komitean 19. maa-liskuuta Moskovassa järjes-tämään mielenosoitukseen anarkistit toivat kaksi ja puolimetrisen "rauhanpom-min". Näin siksi, että koska jokainen ihminen voi joskus tulla terroristiksi, Tshetsenian asukkaiden joukkotuho ei voi mitenkään olla vielä riittävä terrorismin vastainen varo-toimi – ainoa lopullinen ratkai-su on koko ihmiskunnan tuho-aminen ydinaseilla. Rauhan-pommi oli koristeltu Orwellin iskulauseilla. Uusvasemmis-tolaisten "Sojuz-2000"-liikkeen ja "Uusi vasemmisto"-ryhmän 12. maaliskuuta järjestämässä vaaliboikottia ajaneessa mielenosoituksessa rikottiin le-kalla televisioita.

Ennen viranomaisten suorit-tamaa toimittaja Andrej Babitskyn kidnappaamista valtamediassa ei sodanvas-taisia ääniä kuulunut. Kun näytti todennäköiseltä että Babitsky oli Venäjän viran-omaisten hallussa kidutet-tavana, erään toimittaja-ryhmän sietokyky ylittyi, ja he julkaisivat laajan ilmaisja-kelulehden Babitskystä ja siitä miten valtamedian toimit-tajien ei anneta esittää sodas-ta omiaan, tai ylipäätänsä mitään kriittisiä näkemyksiä.

Ryhmiä on paljon, ihmisiä ei

Erilaiset ihmisoikeus-, anar-kisti-, antifasisti- ja trotski-laiset ryhmät ja järjestöt ovat järjestäneet sodanvastaista toimintaa eri puolilla Venäjää. Näiden lisäksi sotaa vastus-tavat erilaiset stalinistiryh-mittymät, jotka eivät tiet-tävästi kuitenkaan ole jär-jestäneet mitään katutoimin-taa. Viime sodan aikana aktiivinen "Sotilaiden äidit" on ollut ilmeisesti julkisen mie-lipiteen takia lamassa, eikä ole Moskovassa juurikaan osal-listunut katutoimintaan. Pie-tarissa Sotilaiden äidit järjes-tivät mielenosoituksen, johon yleisö suhtautui vihamieli-sesti. Moskovassa sekä mie-lenosoittajat, että metroissa mielenosoituksia mainostavia tarroja levittävät ovat muutamaa poikkeusta lukuunottamatta saaneet olla rauhassa, vaikka yleisö keskustelee ja reagoi enemmän kuin Suomessa.

Vastarintaa Moskovassa

Moskovassa anarkistit ovat järjestäneet tänä vuonna kuusi mielenosoitusta joissa on ollut parhaimmillaan 110 ihmistä. Sodanvastainen komitea, jossa on edustettuna laajalti erilaisia sodan vastaisia ryhmiä anarkisteista Memo-rialin ja Helsinki komitean kaltaisiin ihmisoikeusjärjes-töihin, on järjestänyt kuta kuinkin saman verran mielen-osoituksia, näiden joukossa kaksi suurta joissa oli 520 ja 200 ihmistä. Mielenosoituksis-sa on vaadittu esimerkiksi Andrei Babitskyn vapaut-tamista ja "valtioterrorismin" lopettamista Tshetseniassa, lisäksi niissä on ollut yleiseen poliittiseen tilanteeseen liit-tyviä iskulauseita kuten "Alas poliisivaltio" tai "Stalin kuoli – Putin elää".

Anarkistit ovat olleet useassa mielenosoituksessa ruumis-arkun muotoisen vaaliuurnan kanssa jakamassa "äänestys-lipukkeita", joissa on seitse-män kertaa Putinin nimi. Poliisi on häirinnyt mielen-osoituksia jonkin verran, esimerkiksi Putinin henkilöä vastaan käynyttä materiaalia jakaneita on pidätetty "perustuslain vastaisen materiaalin levittämisestä". Kovin suuriin sortotoimenpiteisiin ei Putinin laajasta kansansuosiosta johtuen ole pitänyt ryhtyä, mutta jotain makua tulevan presidentin otteista tämä pienimuotoinen mielivalta arvatenkin antaa. Pienem-missä kaupungeissa, kuten Krasnodarissa ja Nizhni Novgorodissa mielenosoituk-sissa on ollut vain kourallinen ihmisiä.

Väkivallan vastaisen liikkeen toimintaa

Jekaterinburgissa Aseista-kieltäytyjäliiton yhteistyö-kumppani DPN ("Väkivallan vastainen liike") on järjestänyt tammikuusta lähtien joka lauantai mielenosoituksia sotaa ja asevelvollisuutta vastaan kaupungin keskustassa. Mielenosoituksissa on yleensä viitisentoista osanottajaa. Lisäksi ryhmä järjestää asevelvol-lisille viikoittaisia tiedotustilaisuuksia, ja yrittää antaa soti-laskarkureille oikeus- ja muuta apua. Tammikuussa ryhmän aktiivisimmat jäsenet Gleb Edelev ja Aleksandr Zimbovskij saivat jonkin mielivaltaisen pikkusäädök-sen rikkomisesta mielenosoituksen yhteydessä kymmenen päivän vankeustuomion. Gleb ja Aleksandr aloittivat pro-testiksi nälkälakon, minkä seurauksena heidät vapautettiin jo neljä päivää myöhemmin. Keskiviikkona 23. helmikuuta Tshetseenien karkoi-tuksen vuosipäivänä järjestetystä mielenosoituksesta poliisit kuitenkin hakivat Glebin ja Aleksandrin suorittamaan tuomiota loppuun, mistä välittömänä seurauksena he kieltäytyivät sekä ruoasta että juomasta. Lauantaina 26. päivä helmikuuta järjestetyssä mielenosoituksessa vaadit-tiin vangittujen tovereiden vapauttamista, ja seuraavana päivänä heidät sitten vapau-tettiinkin kaksi päivää etuajassa.

Lehden ilmestyessä Vladimir Putin on todennäköisesti jo valittu Venäjän presidentiksi. Tällöin sota on saavuttanut alkuperäisen tarkoituksensa, ja se mahdollisesti lopetetaan. Ainakin olisi syytä toivoa näin, koska sodan vastainen kansa-laismielipide ei Venäjällä tule olemaan riittävän vahva sodan lopettamiseen vielä pitkään aikaan. Ennen pitkää ihmisten silmät tulisivat ilman muuta avautumaan, mutta kovin moni tulisi kärsimään sitä odotellessa.