Täydennyspalveluksen suorittaa tänä vuonna n. 250 miestä

“Turhauttavaahan tämä on, mutta hyvät rahat tästä saa,” totesi täydennyspalvelukseen mää­rätty reservinkiel­täytyjä Lapinjärven koulutuskeskuksessa alkukesällä. Täydennyspalvelusmiehet saavat normaalin päivärahan lisäksi täydennyspalveluspalkkaa runsaat 200 mark­kaa päivältä. Työttömälle tämä saattaa olla mukava lisäys tuloihin.

Reservinkieltäytyminen tuli mahdolliseksi siviilipalveluslain muutoksen yhteydessä vuon­na -87. Kertaus­harjoituksista on siitä lähtien voinut kieltäytyä samalla lomakkeella, jolla ha­keudutaan siviilipalvelukseen. Reservinkieltäytyjille järjestetään korvaavaa työpalvelua, ns. täydennyspalvelua.

Nykyisen käytännön mukaan täydennys-palveluun määrätään ainoastaan ne reservinkieltäy­tyjät, joilla on voi­massaoleva kertaus-harjoituskutsu. Reservistä voi siis käytännössä kieltäy­tyä ilman seurauksia, jos sen tekee riittävän aikaisin. Täydennyspalveluun määrätään tänä vuonna n. 250 miestä. Määrä on hienoisessa laskussa

Tänä vuonna täydennyspalvelusmiehet ovat kunnostaneet Lapinjärven koulutuskeskuksen vanhaa navet­ta­ra­kennusta. Lisäksi viikon mittaisen “kesäleirin” ohjelmassa on ollut päivän mittainen tutustumisretki La­pin­järven maisemiin. Osa alkukesän täydennyspalvelusmiehistä pääsi myös tutustumaan lähemmin paikalli­seen yöelämään, kun heidät majoitettiin Lapinjär­ven keskustaajamassa sijaitsevaan Hotelli Hanheen koulu­tuskes­kuksen tilanpuutteen vuoksi.

Navetan seinää maalaavia reservinkieltäytyjiä katsellessa rupesi ihmetyttämään koko täydennyspalvelun tar­peellisuus. Miksi miehiä kuljetetaan eri puolilta suomea viikoksi Lapinjärvelle maalaamaan seinää ja ma­joit­tumaan hotellissa? Järkevin ratkaisu olisi vapauttaa kaikki reservistä kieltäytyvät kertausharjoituksista ilman seurauksia. Nykyisin täydennyspal­veluksesta kieltäytymisestä seuraa oikeudenkäynti ja sakkorangais­tus.