1999/3

Sivari&Totaali 3-1999 (PDF)

st_3-1999st_3-1999

Sivulla:

2. - amnesty international vaatii kuuden suomalaisen aseistakieltäytyjän vä­litöntä vapauttamista

3. - selvitysmies jukka kekkosen raportti hyvä lähtökohta siviilipalveluksen kehittämiselle

4. - siviilipalveluskeskuksessa laittomia kotiutuksia huumetestien pe­rus­teella
- tilapäismajoitusta opetustiloissa; lapinjärvellä jälleen on­gelmia

5. - kutsuntakampanja onnistui hyvin
- liittokokous valitsi uuden hallituksen
- syystapaaminen lapissa

Kansanedustajat kysyvät useampikertaisesta tuomitsemisesta

Viisi kansanedustajaa (ensimmäisenä allekirjoittajana Anni Sinnemäki) jätti 3. joulukuuta kirjallisen eduskuntakysymyksen asevelvollisuudesta kokonaan kieltäytyvien rangaistuksen kertautumisesta.

Vuonna 1994 lainsäädäntöön tulleen asevelvollisuuslain 39§:n tarkoitus oli estää totaalikieltäytyjille tuomittavien rangaistusten kertaaminen. Pykälän mukaan totaalit, jotka eivät hae siviilipalvelukseen, tuomitaan ehdottomaan vankeuteen ”asevelvollisuudesta kieltäytymisestä”. Tuomion pituus lasketaan samalla tavalla kuin siviilipalvelusrikoksesta tuomittavan tuomio.

Sotilassaaret ihmisille!

Helsingin edustalla on useita kaupunkilaisten virkistyskäyttöön soveltuvia saaria, joille heillä ei kuitenkaan ole menemistä: ne kun ovat armeijan hallin­nassa. Antimilitaristinen kan­sa­lais­tot­telemattomuusryhmä Muurinmurtajat järjesti lau­an­tai­na 10.7 näyttävän mie­lenil­mauksen tätä asi­ain­tilaa vas­taan suo­rit­ta­malla lait­to­man mai­hin­nousun eräälle näis­tä kiel­le­tyis­tä saa­ris­ta.

Tempauksen perustelut selviävät Muurinmurtajien paria päivää aikaisemmin julkiselle sa­nalle lähettämästä kannanotosta:

Täydennyspalveluksen suorittaa tänä vuonna n. 250 miestä

“Turhauttavaahan tämä on, mutta hyvät rahat tästä saa,” totesi täydennyspalvelukseen mää­rätty reservinkiel­täytyjä Lapinjärven koulutuskeskuksessa alkukesällä. Täydennyspalvelusmiehet saavat normaalin päivärahan lisäksi täydennyspalveluspalkkaa runsaat 200 mark­kaa päivältä. Työttömälle tämä saattaa olla mukava lisäys tuloihin.

Lakialoite kotiuttamisrahan palauttamisesta

Yhdeksän keskustalaista kansanedustajaa (ensimmäisenä alle-kirjoittajana Niilo Keränen) jätti 5.10.1999 lakialoitteen, jonka mukaan palveluksesta kotiutettaville maksettaisiin toi­meentulon noin kahden viikon ajaksi turvaava kotiuttamisraha. Rahan tarkasta suuruudesta määrättäisiin asetuksella. Ko­tiut­ta­mis­ra­han sai­si­vat sekä aseellisesta, aseettomasta että sivii­li­pal­ve­luk­sesta ko­tiu­tu­vat, se suori­tet­tai­siin val­ti­on varoista ja sen maksamisesta huolehtisi palveluspaikka.

Yhdistele sisältöä