1999/3

Sivari&Totaali 3-1999 (PDF)

st_3-1999st_3-1999

Sivulla:

2. - amnesty international vaatii kuuden suomalaisen aseistakieltäytyjän vä­litöntä vapauttamista

3. - selvitysmies jukka kekkosen raportti hyvä lähtökohta siviilipalveluksen kehittämiselle

4. - siviilipalveluskeskuksessa laittomia kotiutuksia huumetestien pe­rus­teella
- tilapäismajoitusta opetustiloissa; lapinjärvellä jälleen on­gelmia

5. - kutsuntakampanja onnistui hyvin
- liittokokous valitsi uuden hallituksen
- syystapaaminen lapissa

Sivariuutisia

*Asumiskustannusjärjestelmän kehittämistä tutkiva työryhmä (ks. S&T 2/99) jatkaa työ­tään, jolle on annettu määräaikaa vuoden loppuun. Asumistilanne on kehitty­nyt ko­ko ajan pahempaan suuntaan, joten asiaa on Aseis­ta­kiel­täy­ty­jä­lii­ton mielestä todella­kin korkea aika selvittää. Liiton näkemyksen mu­kaan pa­ras vaih­toeh­to oli­si siir­tää asu­mis­kus­tan­nuk­set pal­ve­lus­pai­koilta val­tion, käytän­nössä joko työminis­teri­ön (käy­tän­nössä siviili­pal­ve­lus­kes­kuk­sen) tai Kelan mak­set­ta­vak­si.

Tshetshenian sodan vastaista toimintaa

Aseistakieltäytyjäliitto ja Solidaarisuus järjestivät keskiviikkona 3.11 klo 16.00-18.00 mie­lenosoi­tuksen Venäjän federaation suur-lähetystön edessä Tehtaankadulla Helsingissä. Mie­lenosoittajat vaativat Venäjän hyökkäyksen Tshetsheniaan välitöntä lopettamista. Paikalla oli kerralla keskimäärin parikymmentä ihmistä.

Kansanedustajat kysyvät useampikertaisesta tuomitsemisesta

Viisi kansanedustajaa (ensimmäisenä allekirjoittajana Anni Sinnemäki) jätti 3. joulukuuta kirjallisen eduskuntakysymyksen asevelvollisuudesta kokonaan kieltäytyvien rangaistuksen kertautumisesta.

Vuonna 1994 lainsäädäntöön tulleen asevelvollisuuslain 39§:n tarkoitus oli estää totaalikieltäytyjille tuomittavien rangaistusten kertaaminen. Pykälän mukaan totaalit, jotka eivät hae siviilipalvelukseen, tuomitaan ehdottomaan vankeuteen ”asevelvollisuudesta kieltäytymisestä”. Tuomion pituus lasketaan samalla tavalla kuin siviilipalvelusrikoksesta tuomittavan tuomio.

Sotilassaaret ihmisille!

Helsingin edustalla on useita kaupunkilaisten virkistyskäyttöön soveltuvia saaria, joille heillä ei kuitenkaan ole menemistä: ne kun ovat armeijan hallin­nassa. Antimilitaristinen kan­sa­lais­tot­telemattomuusryhmä Muurinmurtajat järjesti lau­an­tai­na 10.7 näyttävän mie­lenil­mauksen tätä asi­ain­tilaa vas­taan suo­rit­ta­malla lait­to­man mai­hin­nousun eräälle näis­tä kiel­le­tyis­tä saa­ris­ta.

Tempauksen perustelut selviävät Muurinmurtajien paria päivää aikaisemmin julkiselle sa­nalle lähettämästä kannanotosta:

Yhdistele sisältöä