Kampanja armeijaa käymättömien syrjintää vastaan

Aseistakieltäytyjäliitto toteuttaa kampanjaa siviilipalvelusvelvollisten ja muiden aseistakieltäytyjien  työelämässä ja muualla yhteiskunnassa kohtaamaa syrjintää vastaan. Syrjintää saattavat olla esim. seuraavat tapaukset:

  • työntekijää valittaessa suositaan armeijan käyneitä
  • työpaikkailmoituksessa edellytetään armeijan tai asevelvollisuuden suorittamista
  • työpaikkahakemuksessa kysytään asevelvollisuuden suorittamiseen liittyviä tietoja
  • oppilaitos myöntää suorituksia armeijasta hankituista ansioista, muttei siviilipalveluksesta
  • esim. pääsy- tai matkalipuissa myönnetään alennuksia varusmiehille, muttei siviilipalvelusta suorittaville.

Mikäli olet törmännyt tällaisiin, ota yhteyttä Aseistakieltäytyjäliittoon niin ryhdymme toimenpiteisiin!

AKL on ryhtynyt toimenpiteisiin noin 600 tapauksessa, useimmiten jättämällä toimenpidepyynnön työsuojeluviranomaisille tai ottamalla suoraan yhteyttä yrityksiin. Kaikissa AKL:n tietämissä päätöksissä työnantajien menettelyä on pidetty joko selkeästi syrjivänä tai vähintäänkin ongelmallisena. Useat yritykset ovat myös omatoimisesti korjanneet laittoman menettelynsä liiton otettua heihin yhteyttä.

 

Kampanjan alusta: Syrjintäkampanja uusiin tuloksiin  

Aseistakieltäytyjäliitto on puuttunut vuoden 2008 ensimmäisinä viikkoina taas useisiin aseistakieltäytyjiin kohdistuviin syrjintätapauksiin. Työvoimatoimistojen mol.fi -sivustolla on jälleen esiintynyt ilmoituksia, joissa työnantaja kertoo etsivänsä ”armeijan käynyttä” työntekijää. Tällainen edellytys ilman yhdenvertaisuuslain mukaisia erittäin tiukkoja perusteita on tietysti kielletty, ja laittomia ilmoituksia hyväksyneet työvoimatoimistot ovatkin ne kiireen vilkkaa korjanneet Aseistakieltäytyjäliiton asiasta huomautettua.

Helsingin pelastuslaitoksen pelastuskoulu taas vaati lehti-ilmoituksessaan pelastajakurssille hakevilta opiskelijoilta ”varusmiespalveluksen suorittamista”. Kurssin hakuohjeissa taas kerrottiin, että vaatimus koskee vain miehiä ja siviilipalveluskin hyväksytään. Syrjivä ilmoittelu on kuitenkin jo itsessään syrjintää riippumatta siitä, mitä ilmoittajalla itse asiassa on tarkoitus sanoa. Pelastuskoulu on luvannut luvannut luopua laittomuuksista jatkossa.

(13.2.2008)


Työsuojelupiiri: työnvuokrausfirma ei saa kysyä asevelvollisuudesta

Turun työsuojelupiiri antoi tammikuussa 2007 tarkastuskertomuksen, jossa todetaan ettei A-Service oy -nimisellä henkilöstönvuokrausyrityksellä ole laillista perustetta kysyä asevelvollisuuden suorittamista koskevia tietoa työnhakijoiltaan.Yrityksen työnhakulomakkeessa tiedusteltiin miespuolisilta hakijoilta, onko armeija suoritettu vai suorittamatta.

Työsuojelupiiri viittaa lausunnossaan yhdenvertaisuuslakiin sekä lakiin yksityisyyden suojasta. Ensinmainittu kieltää mm. vakaumukseen perustuvan syrjinnän, jälkimmäisen perusteella taas työnantaja saa kerätä vain välittömästi tulevan työsuhteen kannalta tarpeellisia tietoja työnhakijasta. Työsuojelupiiri toteaa, ettei työnantaja ole esittänyt lain yksityisyyden suojasta mukaista perustetta armeijaa koskevan kysymyksen esittämiselle. A-Service lupasi poistaa kysymyksen hakulomakkeestaan.

Vastaavia kysymyksiä esiintyy myös sekä useiden muiden henkilöstönvuorausfirmojen että muilla aloilla toimivien liikeyritysten sivuilla. Turun työsuojelupiitin lausunnon perusteella ne ovat siis kuitenkin lainvastaisia. Aseistakieltäytyjäliitto on käynyt noin vuoden ajan kampanjaa aseistakieltäytyjiin kohdistuvaa työsyrjintää vastaan. Toimenpiteisiin on tähän mennessä ryhdytty lähes sadassa tapauksessa.


Syrjinnän vastaisen kampanjan satoa (25.7.2006; täydennys 27.2.2007)

Useat suomalaiset suuryritykset saattavat harjoittaa yhdenvertaisuuslaissa kiellettyä syrjintää. Esimerkiksi* Rautaruukki, Outokumpu, Sampo, Kesko, Rautakirja, Stockmann ja Atria yhtymä kysyvät www-sivuillaan julkaisemissaan työnhakulomakkeissa hakijoilta tietoja asevelvollisuuden suorittamisesta. Vuonna 2004 voimaan astunut yhdenvertaisuuslakin kuitenkin kieltää mm. vakaumukseen tai terveydentilaan perustuvan syrjinnän. Aseistakieltäytyjäliitto on jättänyt työsuojeluviranomaisille toimenpidepyynnön kaikista yllämainituista tapauksista.

Vaasan työsuojelupiiri antoi vastauksensa Atria oy:n käyttämästä työhakemuslomakkeesta 19.6.2006. Atrian käyttämässä työnhakulomakkeessa tiedustellaan hakijan asevelvollisuuden suorittamisesta ja suorittamistavasta (lomakkeessa annetaan viisi vaihtoehtoa: asevelvollisuus suoritettu, vapautettu, lykkäys, suorittamatta, siviilipalvelus). Työsuojelupiirin mukaan lomakkeessa oleva kysymys ei sinänsä tarkoita sitä, että joku tulisi syrjityksi valintaprosessissa. Kuitenkin piiri toteaa myös, ettei Atria ole esittänyt työtehtäviin liittyviä perusteita, joiden mukaan asevelvollisuuden suorittamiselle voisi työntekijöitä valittaessa asettaa painoarvoa, eikä "varsinkaan asepalveluksen suorittamatta jättämisen syyn kysymiseen ole esitetty hyväksyttäviä perusteita". Lisäksi se toteaa, että lomakkeessa esitetyt vastausvaihtoehdot "saattavat luoda mielikuvan syrjivästä perusteesta asian tiedustelemiseen". Lisäksi siviilipalveluksen ja asepalveluksen erotteleminen kysymyksessä tuntuu piirin lausunnon mukaan tarpeettomalta.

Pohjois-Suomen työsuojelupiiri puolestaan totesi 10.5.2006 antamassaan ilmoituksessa, että Kajaanin K-Citymarket on saattanut syyllistyä yhdenvertaisuuslaissa kiellettyyn syrjintään. Kauppa on käyttänyt työpaikkahakemuslomaketta, jossa tiedustellaan hakijalta varusmiespalveluksen suorittamisen ajankohtaa, sotilasarvoa ja palveluskelpoisuusluokkaa. Varusmiespalveluksen suorittamisella ei kuitenkaan lainsäädännön mukaan saa olla vaikutusta työhönotossa, mikäli kyseessä on työtehtävä, jonka suorittamisessa sillä ei ole todellista ja ratkaisevaa merkitystä. Vuonna 2004 voimaan astunut yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän esim. terveydentilan tai vakaumuksen vuoksi.

Työsuojelupiirin selvityspyyntöön vastannut Kesko oyj ilmoitti, että kyseessä on vanhentunut lomake, joka on jäänyt Kajaanin Citymarketin käyttöön "epähuomiossa" ja nykyään käytössä olevassa sähköisessä hakemuslomakkeessa varusmiespalveluksen suorittamista koskevaan kysymykseen vastaaminen on vapaaehtoista.

Lausunnossaan työsuojelupiiri katsoo, ettei Kesko ole esittänyt sellaista työhön liittyvää painavaa syytä, jonka mukaan työnhakijoilta voitaisiin edellyttää varusmiespalveluksen suorittamista ja toteaa, että "vaatimus voi syrjiä mm. kansalaisuuden, terveydentilan, uskonnon tai yhteiskunnallisen mielipiteen vuoksi varusmiespalveluksen käymättä jättäneitä". Työsuojelupiirillä ilmoittaa, ettei sillä ole tällä hetkellä aihetta enempiin toimenpiteisiin, koska asepalvelusta koskevaan kysymykseen vastaaminen on uudessa lomakkeessa vapaaehtoista. Työsuojelupiiri kehottaa Keskoa kuitenkin harkitsemaan, onko asepalveluksesta kysyminen lainkaan tarpeellista ja huolehtimaan siitä, ettei vanhentuneita lomakkeita enää käytetä.

Myös toinen kajaanilainen kauppa, Tarjousmaxi, oli käyttänyt laittomia työnhakulomakkeita. Tarjousmaxin lomakkeessa oli kysytty hakijan sotilasarvoa. Sotilasarvon kysyminen on saattanut syrjiviä varusmiespalvelusta esim. sukupuolen, kansallisuuden, terveydentilan, uskonnon tai yhteiskunnallisen mielipiteen takia suorittamattomia työnhakijoita. Vastauksessaan Tarjousmaxi oli ilmoittanut työsuojelupiirille poistaneensa kyseisen kysymyksen hakulomakkeesta, joten tapaus ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Aseistakieltäytyjäliitto käynnisti vuoden alussa kampanjan, jonka tarkoitus on kitkeä aseistakieltäytyjiin työelämässä ja muualla yhteiskunnassa kohdistuva syrjintä. Liitto ilmoittaa kaikista tietoonsa tulevista mahdollisista työsyrjintätapauksista työsuojelupiireille, jotka valvovat yhdenvertaisuuden toteutumista työelämässä. Yhteensä kampanjan yhteydessä on jätetty jo yli 60 toimenpidepyyntöä. Niiden kohteena ovat olleet työpaikkailmoitukset, joissa hakijoilta edellytetään armeijan tai asevelvollisuuden suorittamista sekä työnhakulomakkeet, joissa kysytään tietoja asevelvollisuuden suorittamisesta. Armeijan tai asevelvollisuuden suorittamisen edellyttäminen on todettu syrjiväksi kaikissa Aseistakieltäytyjäliiton tietoon tulleissa työsuojelupiirien lausunnoissa.

Joka tapauksessa työsyrjinnän vastainen kampanja on jo tähän mennessä osoittautunut menestyksekkääksi. Yllä mainittujen esimerkkien lisäksi mm. hampurilaisravintolaketju Hesburger on luopunut kysymästä varusmiespalvelukseen liittyviä tietoja työnhakulomakkeessaan. Työministeriö on puolestaan kansanedustaja Oras Tynkkysen tekemän eduskuntakysymyksen seurauksena ohjeistanut työvoimatoimistoja olemaan enää levittämättä syrjiviä ilmauksia sisältäviä työpaikkailmoituksia. Tästä huolimatta syrjivät työpaikkailmoitukset eivät ole kokonaan kadonneet työministeriön www-sivuilta, vaikkakin vähentyneet. Asiasta tehtiin kantelu oikeuskanslerille kesäkuussa.

*Täydennys 27.2.2007: yllä olevan tekstin kirjoittamisen jälkeen siinä mainituista suuryrityksistä Keskoa lukuunottamatta kaikki näyttävät luopuneen kysymästä asevelvollisuuden suorittamiseen liittyviä tietoja työnhakulomakkeissaan.


Työministeri: Työvoimatoimistoille korostettu yhdenvertaisuuden merkitystä

Työministeri Tarja Filatovin vastasi 27.3.2006 kansanedustaja Oras Tynkkysen eduskuntakysymykseen, joka koski työhallinnon levittämiä syrjiviä työpaikkailmoituksia. Työministeriön www-sivuilla (www.mol.fi) on julkaistu lukuisia työpaikkailmoituksia, joissa hakijoilta edellytetään armeijan käymistä ilman minkäänlaisia työhön liittyviä perusteita. Syrjintä työelämässä on kuitenkin kielletty vuonna 2004 voimaan astuneessa yhdenvertaisuuslaissa.

Vastauksessaan Filatov kertoo työministeriön korostaneen työvoimatoimistoille yhdenvertaisuuslain noudattamisen tärkeyttä ja "huomauttaneen toimistoja, jotka ovat ottaneet vastaan yhdenvertaisuuslain vastaisia työpaikkailmoituksia". Hän kertoo myös työhallinnon muista toimenpiteistä syrjinnän estämiseksi ja sanoo, että "yhdenvertaisuuden edistäminen on ollut yksi työministeriön tulostavoitteista vuosina 2004 ja 2005". Tätä ei ilmeisesti kuitenkaan oltu täysin sisäistetty kaikkialla työhallinnon parissa, sillä helmikuun alussa työministeriön www-sivuillaoli esillä ainakin viisitoista yhdenvertaisuuslain vastaista ilmoitusta. Eduskuntakysymyksen jättämisen jälkeen ne ovat kuitenkin vähentyneen selvästi, joten huomautuksista näyttää olleen apua.

Aseistakieltäytyjäliitto käynnisti tammikuussa kampanjan aseistakieltäytyjien työsyrjintää vastaan. Liitto tekee kaikista tietoonsa tulevista aseistakieltäytyjiin kohdistuvista työsyrjintätapauksista toimenpidepyynnön työsuojelupiireihin, jotka valvovat yhdenvertaisuuslain toteutumista työelämässä. Toistaiseksi toimenpidepyyntöjä on kampanjan yhteydessä tehty jo lähes 30. Mikäli olet töitä hakiessasi törmännyt syrjintään (työpaikkailmoituksessa edellytetään varusmiespalveluksen suorittamista, työhaastattelussa tai hakemuslomakkeissa kysytään armeijan käymisestä yms.), ota yhteyttä AKL:on!


Sivareiden majoitustilanne saatettava kuntoon (20.3.2006)

Aseistakieltäytyjäliitto kampanjoi työsyrjintää vastaan –
Myös työvoimahallinto levittää syrjiviä työpaikkailmoituksia
(2.3.2006)

Siviilipalveluslain parantaminen välttämätöntä (3.5.2005)