Lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta (HE 123/2013 vp)

1. Yleistä

Nyt käsillä oleva esitys siviilipalveluslain muuttamisesta pitää sisällään siviilipalveluksen järjestämisen siirtämisen valtiolle sekä siviilipalvelusvelvollisten maksuttomia lomamatkoja koskevan säädösmuutoksen, joka on seurausta vastaavasta muutoksesta varusmiesten kohdalla.

Siviilipalveluslaissa on kuitenkin selkeitä merkittäviä puutteita, jotka tulisi korjata lakia muutettaessa. Suomen kuudennesta määräaikaisraportista antamissaan loppupäätelmissä (CCPR-C-FIN-CO-6, 25.7.2013) Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitea ilmaisi huolensa siitä, että siviilipalvelus on kestoltaan yli kaksinkertainen asepalveluksen lyhimpään kestoon verrattuna ja kehotti Suomea varmistamaan, ettei siviilipalvelus ole kestonsa ja luonteensa suhteen rangaistuksen luontoinen. Aseistakieltäytyjäliitto toteaa, että Suomen tulee saattaa siviilipalvelusta koskeva lainsäädäntö viimeinkin maan kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaiseksi. Käytännössä tämä edellyttää siviilipalveluksen keston tuntuvaa lyhentämistä.

Siviilipalveluksen kehittämistarpeita pari vuotta sitten selvittänyt työryhmä esitti mietinnössään ”Siviilipalvelus 2020” ”luopumista tavoitteesta käyttää siviilipalvelusvelvollisia kriisitilanteessa joissakin erityisissä tehtävissä”, koska piti sitä tarpeettomana. Käytännössä tämä merkitsisi nykyiseen siviilipalveluslakiin sisältyvien siviilipalvelusvelvollisten kriisiaikaisia tehtäviä koskevien säädösten poistamista laista. Aseistakieltäytyjäliitto pitää tätä muutosehdotusta perusteltuna ja näkee, että se tulisi toteuttaa mahdollisimman läheisessä tulevaisuudessa. Muutos tulee luonnollisesti toteuttaa niin, että nykyisen siviilipalveluslain voimaan astuessa vihdoin tunnustettu aseistakieltäytymisoikeus myös kriisin aikana pysyy voimassa.

2. Esitetyistä muutoksista

Aseistakieltäytyjäliitto pitää lakiesitykseen sisältyvää siviilipalvelustoiminnan siirtämistä Lapinjärven kunnalta valtiolle perusteltuna, eikä sillä ole sen suhteen huomauttamista. Sama kanta koskee myös siviilipalvelusrekisteriä koskeviin säädöksiin ehdotettuihin muutoksiin.

Liitolla ei ole huomauttamista myöskään siviilipalveluslain 46§ ehdotetusta säännöksestä, joka koskee peruskoulutusjakson jälkeen palveluspaikattomiksi jäävien siviilipalvelusvelvollisten asemaa. Esityksen perusteluissa mainittu toinen ratkaisu, jossa palveluspaikattomille myönnettäisiin henkilökohtaista syylomaa, jonka aikana hänen tulisi löytyy palveluspaikka, olisi sen sijaan täysin mahdoton. Henkilökohtainen syyloma on tarkoitettu myönnettäväksi ”painavista henkilökohtaisista syistä” tilanteissa, joissa palvelusvelvollinen sitä oma-aloitteisesti hakee. Sitä ei siis ole mahdollista käyttää palveluspaikkojen puutteesta johtuvien ongelmien ratkaisemiseen.

Siviilipalvelusmiesten maksuttomien matkojen määrää koskevan rajoituksen poistaminen on yhdenvertaisuusperiaatteen nojalla välttämätöntä, kun vastaava rajoitus on poistettu myös varusmiesten kohdalla. Lakiesityksen mukaan oikeus maksuttomiin matkoihin koskee siviilipalvelusvelvollisen ”koti- tai asuinpaikkaa taikka erityisestä syystä myös muuta paikkakuntaa Suomessa, jonne hänellä on erityisiä henkilökohtaisia siteitä”.

Liitto pitää tärkeänä, että käytetään riittävää harkintaa päätettäessä, mitkä ovat laissa mainittuja ”erityisiä henkilökohtaisia siteitä”. Siviilipalvelusvelvollisen kannalta voi olla olennaista esimerkiksi, että ilmainen matka voidaan myöntää myös hänen vakituisen seurustelukumppaninsa asuinpaikkakunnalle, vaikka kyseiset henkilöt eivät olisikaan eläneet avio- tai avoliitossa. Paras ratkaisu olisi matkan kohdepaikkakuntaa koskevan rajoituksen poistaminen kokonaan. Vastaava muutos tulisi tällöin luonnollisesti toteuttaa myös varusmiespalvelusta suorittavien kohdalla.

Liitto pitää itsestään selvänä, että voimassa olevan lain 101§ jäänyt palvelusajan pituutta koskeva virhe korjataan.

 

Helsinki 18.10.2013

Paavo Kolttola

puheenjohtaja

Aseistakieltäytyjäliitto ry

 

Kaj Raninen

järjestösihteeri

Aseistakieltäytyjäliitto ry