Aseistakieltäytyjäliitto ihmettelee: mihin Suomi tarvitsee neljä armeijaa?

Tiedotusvälineille 30.4. klo 12.00

Puolustusvoimat on lähettämässä toukokuussa ”reserviläiskirjeen” noin 900 000 henkilölle. Heistä 230 000 on sijoitettu johonkin tehtävään sodan ajan joukkoihin. Toisin sanoen kolmella neljästä kirjeen saavasta armeijan käyneestä reserviläisestä ei tällaista sijoitusta ole. Aseistakieltäytyjäliitto ihmettelee, eikö olisi järkevintä suhteuttaa sotilaallisesti koulutettavien määrä sodan ajan joukkojen kokoon.

Reserviläiskirjeen mukaan sodan aikaisiin joukkoihin kuulumatonta reserviä tarvitaan ”henkilötäydennyksiin ja uusien joukkojen perustamiseen”. Mutta minkä reaalimaailmasta peräisin olevan uhkakuvan takia on perusteltua antaa sotilaallinen koulutus niin suurelle ihmisjoukolle, että siitä voitaisiin koota neljä nykyisen kokoista sodanaikasta armeijaa?

Liian suuren sotilasmäärän kouluttaminen merkitsee yhteiskunnan taloudellisten voimavarojen tuhlaamista. Sotilaiden kouluttamisesta suoraan aiheutuvien kustannusten lisäksi nykyinen järjestelmä aiheuttaa välillisiä kustannuksia, kun palvelukseen määrättävät joutuvat pois työelämästä ja opinnoista. Parannus ongelmaan löytyisi helposti: vähentämällä palvelukseen määrättävien asevelvollisten lukumäärää ja siirtymällä asevelvollisuudesta kohti vapaaehtoisuuteen perustuvaa järjestelmää.

Armeijan käyvien määrä on pienentynyt jo nyt: tällä hetkellä asevelvollisuusikään tulevista miesikäluokista armeijan suorittaa loppuun tosiasiassa noin kaksi kolmasosaa, kun neljännesvuosisata sitten osuus oli lähes 90%. Määrä on silti yhä suhteettoman korkea. Sodan ajan joukkojen kokoinen reservi pääasiassa alle 40-vuotiaita sotilaita saataisiin kokoon kouluttamalla vuosittain noin 10 000 sotilasta nykyisen reilun 20 000 sijasta. Sodankäynnin teknistymisen ja aseiden hintojen nousun johdosta lienee selvää, että tulevaisuudessa sodan ajan joukkojen määrä pienenee edelleen.

Aseistakieltäytyjäliitto kehottaa kaikkia jättiläisreservin mielekkyyttä epäileviä harkitsemaan reservistä irtisanoutumista. Reservinkieltäytyminen on mielipiteen ja omantunnon vapauteen perustuva laillinen teko, joka tehdään täyttämällä tarkoitusta varten laadittu lomake. Jokainen hakemus hyväksytään automaattisesti, joten käytännössä kyseessä on ilmoitus. Reservinkieltäytyjien määrä on kääntynyt voimakkaaseen nousuun parin viime vuoden aikana.

Lisätietoja:

Aseistakieltäytyjäliitto ry, 040-8362786