EN:n ihmisoikeusvaltuutettu arvostelee laajasti Suomen aseistakieltäytyjälainsäädäntöä

Lehdistötiedote 30.3.2006 klo 14.00
julkaisuvapaa

Mitään ei ole tehty ongelmien korjaamiseksi

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun toimisto antoi Suomea koskevan seurantaraporttinsa vuosilta 2001-05 eilen keskiviikkona 29.3.2006. Raportti sisältää selkeää kritiikkiä Suomen aseistakieltäytymislainsäädäntöä kohtaan. Korjausta vaativina asioina mainitaan rangaistuksenluontoinen siviilipalvelusaika, siviilipalvelusmiesten asumistilanne sekä Jehovan todistajien erityisasema muihin aseistakieltäytyjiin verrattuna. Aseistakieltäytyjäliitto odottaa, että Suomen valtio kiinnittää viimeinkin huomiota kansainvälisten ihmisoikeuselinten toistuvaan kritiikkiin ja uudistaa aseistakieltäytymistä koskevaa lainsäädäntöä.

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu Alvaro Gil-Robles kiinnitti huomiota Suomen aseistakieltäytyjien tilanteeseen jo syyskuussa 2001 antamassaan Suomea koskevassa raportissa. Tuolloin hän totesi, ettei siviilipalveluksen kesto saa olla rangaistuksenluontoinen. Lisäksi hän mainitsi pitävänsä tärkeänä, että suhtautumisessa totaalikieltäytyjiin etsittäisiin muita vaihtoehtoja kaavamaisena määräytyvän ehdottoman vankeusrangaistuksen sijaan.

Nyt valtuutettu toteaa olevansa pahoillaan siitä, ettei aseistakieltäytyjien ongelmien ratkaisemisessa ole edistytty ja uudistaa näin ollen vuonna 2001 antamansa kritiikin. Hän kehottaa hallitusta "kiinnittämään pikaisesti huomiota aseistakieltäytyjien tilanteeseen" kaiken syrjinnän kieltävän Euroopan ihmisoikeussopimuksen 12. lisäpöytäkirjan ja Suomen oman yhdenvertaisuuslain perusteella sekä "suostuttelemaan aktiivisesti eduskuntaa tukemaan pitkään kaivattuja uudistuksia tällä alalla."

"On selvää, että nykyinen siviilipalvelus on kestoltaan rangaistuksenluontoinen ja syrjivä verrattuna varusmiespalveluksen kestoon", valtuutettu toteaa. Hän kiinnittää Suomen viranomaisten huomion Euroopan parlamentin hyväksymään Macciocchin päätöslauselmaan, jonka mukaan siviilipalveluksen keston ei tulisi ylittää sotilaspalveluksen kestoa sekä YK:n ihmisoikeuskomission päätöslauselmaan 1998/77 ja EN:n ministerikomitean suositukseen 87(8), joiden mukaan siviilipalveluksen keston ei tulisi olla rangaistuksenluontoinen asepalveluksen kestoon verrattuna. Hän toteaa myös, että siviilipalveluksen kesto vahingoittaa siviilipalvelusta ja armeijapalvelusta suorittavien yhtäläisiä mahdollisuuksia työelämässä ja opiskeluissa.

Valtuutettu kiinnittää huomiota myös siihen, että monet siviilipalveluspaikat eivät käytännössä täytä lain niille asettamaa velvoitetta tarjota sivareilleen ilmainen majoitus palveluksen aikana. Hän toteaa, että "siviilipalvelusmiesten sosiaalisia ja taloudellisia oikeuksia tulisi suojella samalla tavalla kuin varusmiesten."

Lisäksi ihmisoikeusvaltuutettu kiinnittää huomiota palveluksesta rauhan aikana vapautettujen Jehovan todistajien asemaan muihin aseistakieltäytyjiin verrattuna. Hän mielestään samanlaista vapauttamismenettelyä voitaisiin soveltaa myös muin perustein varusmies- ja siviilipalveluksesta kieltäytyvien kohdalla. Valtuutettu mainitsee myös, etteivät monet aseistakieltäytyjät pidä siviilipalvelusta todellisena vaihtoehtona, koska sen suorittaneet on vapautettu aseellisista tehtävistä vain rauhan aikana.

Myös muut ihmisoikeuselimet ovat vaatineet Suomea korjaamaan siviilipalvelusjärjestelmänsä epäkohtia. YK:n ihmisoikeuskomitea totesi marraskuussa 2004, että rangaistuksenluontoinen siviilipalvelusaika, Jehovan todistajien erityisasema ja aseistakieltäytymisoikeuden rajoittaminen vain rauhan aikaan rikkovat Suomea sitovaa kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaa yleissopimusta. Euroopan neuvoston Sosiaalisten oikeuksien komitea puolestaan totesi samana vuonna, että pitkä siviilipalvelusaika rajoittaa epäsuhtaisesti Euroopan sosiaalisen peruskirjan turvaamaa "työntekijän oikeutta ansaita itse elantonsa valitsemassaan ammatissa".

Aseistakieltäytyjäliitto odottaa, että Suomen hallitus ja eduskunta luopuvat vihdoin täysin piittaamattomasta asenteestaan kansainvälisten ihmisoikeuselinten toistuvaan kritiikkiin ja korjaavat Suomen siviilipalvelusjärjestelmää sen mukaisesti.

* Lisätietoja Suomen aseistakieltäytyjätilanteesta ja raportin aseistakieltäytymistä koskevista osista: Aseistakieltäytyjäliitto ry, 09 - 140 427