Totaalikieltäytyjien vapausrangaistuksista vihdoin luovuttava


Ei lisää totaalikieltäytyjiä häkkiin! AKL vaati YK-päivänä Jehovan todistajien vapautuslakia laajennettavaksi koskemaan muitakin vakaumuksellisia aseistakieltäytyjiä. Kuva: Tiia Sainio


Satoja aseistakieltäytyjiä tuomittu syrjivästi vankeuteen

Korkein oikeus päätti marraskuussa olla myöntämättä valituslupaa Helsingin hovioikeuden viime helmikuussa antamasta päätöksestä, jossa siviilipalveluksesta kieltäytymisestä syytetty totaalikieltäytyjä jätettiin rangaistukseen tuomitsematta. Hovioikeus katsoi, että hänen tuomitsemisensa olisi ollut syrjivää. Käytännössä korkeimman oikeuden ratkaisu tarkoittaa sitä, että hovioikeuden päätös jää pysyväksi ja kyseistä henkilöä ei tuomita kieltäytymisensä johdosta.

Korkeimman oikeuden ratkaisu tarkoittaa myös sitä, että Suomessa on tuomittu satoja totaalikieltäytyjiä pitkiin ehdottomiin vapausrangaistuksiin nyt syrjiväksi katsotulla tavalla. Tuomitsemisen syrjivyys ja muut siihen sisältyvät ihmisoikeusongelmat on tuotu tuomioistuinten käsiteltäväksi lukuisissa totaalikieltäytyjäoikeudenkäynneissä jo vuosien ajan, mutta tähän saakka tuomioistuimet ovat jättäneet ne huomiotta. Aseistakieltäytyjäliitto toteaa, että parhaillaan tuomioistuinkäsittelyä odottavien totaalikieltäytyjien jutut on ratkaistava viipymättä. Korkeimman oikeuden nyt antama ennakkopäätös merkitsee sitä, että muutkin vakaumukselliset totaalikieltäytyjät tulee jättää rangaistukseen tuomitsematta.

Siviilipalveluslain mukaan siviilipalveluksesta kieltäytymisestä syytetty henkilö, jota ei sen johdosta tuomita, määrätään uudestaan suorittamaan siviilipalvelusta. Suomen oikeusjärjestelmään sisältyvä useampikertaisen tuomitsemisen kielto tarkoittaa kuitenkin sitä, ettei samaa henkilöä voida asettaa useaan kertaan syytteeseen kieltäytymisen johdosta. Uudet tuomitsemisprosessit nyt vapautetun tai muidenkaan totaalikieltäytyjien kohdalla eivät siis voisi tulla kysymykseen, vaikka heidät määrättäisiinkin uudelleen palvelukseen ja he joutuisivat kieltäytymään siitä toistamiseen.

Hallitus antoi syyskuussa eduskunnalle lakiesityksen, jonka mukaan Jehovan todistajat asevelvollisuuspalveluksesta vapauttava laki kumottaisiin. Lakiesitys on parhaillaan valiokuntakäsittelyssä. Toteutuessaan se merkitsisi ihmisoikeusongelman "ratkaisemista" ihmisoikeuksia heikentämällä. Se johtaisi erittäin todennäköisesti totaalikieltäytyjien määrän lisääntymiseen ja olisi täysin päinvastainen YK:n ihmisoikeuskomitean kannan kanssa. Ihmisoikeuskomitea on useaan otteeseen kehottanut Suomea ratkaisemaan ongelman laajentamalla vapautuslakia koskemaan myös muita vakaumuksia. Ihmisoikeuskomitealla on Suomessa laintasoisena voimassa olevan kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen tulkintavalta. Aseistakieltäytyjäliitto toteaa, että eduskunnan käsittelyssä oleva lakiesitys tulee hylätä ja esitys valmistella uudelleen Suomea sitovat ihmisoikeusvelvoitteet kunnolla huomioon ottaen.

Ihmisoikeuskomitean kannanotot perustuvat siihen, ettei totaalikieltäytyjien tuomitseminen ole ongelma vain yhdenvertaisuuden johdosta, vaan kysymys on ensisijaisesti ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaudesta. Aseistakieltäytymisoikeuden katsotaan nykyään kuuluvan niiden piiriin ja vankeustuomioiden langettamisen aseistakieltäytymisen johdosta voidaan katsoa rajoittavan näiden perusoikeuksien toteutumista.