Epäasiallinen lääkäri

"Kutsuntoja edeltävässä terveystarkastuksessa kerroin lääkärille suunnittelevani siviilipalvelusta. Lääkäri sanoi, ettei missään tapauksessa kannata, alkoi suositella minulle mielestään sopivaa paikkaa varusmiespalvelukselle ja sanoi, että olen liian tervehenkinen Lapinjärven koulutuskeskukseen, jossa on vain kaiken maailman kannabiskerhon kannatusjäseniä. Rikkoiko lääkäri jotain lakia, ja jos rikkoi, mitä voin tehdä asialle?"

Viranomaisten tiedonantovelvollisuudesta on säädetty Siviilipalveluslain 104 §:ssä: ”Työ- ja elinkeinoministeriön, siviilipalveluskeskuksen ja puolustusvoimien on annettava kutsunnanalaisille riittävät tiedot mahdollisuudesta hakeutua siviilipalvelukseen ja siviilipalveluksen sisällöstä.”

Asevelvollisuuslain 12 §:ssä säädetään kutsunnan tarkoituksesta: ”Kutsunnassa määritetään asevelvollisen palveluskelpoisuus, ja sen perusteella päätetään palveluksesta. Lisäksi annetaan tietoa maanpuolustusvelvollisuudesta ja edistetään kansanterveystyötä."

Saman lain 14 §:n mukaan kutsunnanalainen on eräin poikkeuksin velvollinen palveluskelpoisuuden selvittämiseksi osallistumaan kutsuntaa edeltävään terveystarkastukseen terveyskeskuksessa tai muussa tarkastukseen soveltuvassa paikassa kutsuntavuonna. Sivilipalvelukseen hyväksyminen samoin kuin palveluskelpoisuudesta päättäminen kuuluu 20 §:n mukaan kutsuntalautakunnalle.

Hallintolain 7 §:ssä säädetään mm. seuraavaa: ”Asiointi ja asian käsittely viranomaisessa on pyrittävä järjestämään siten, että hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti hallinnon palveluita ja viranomainen voi suorittaa tehtävänsä tuloksellisesti.”

Hallintolain 8 §: ”Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Neuvonta on maksutonta. Jos asia ei kuulu viranomaisen toimivaltaan, sen on pyrittävä opastamaan asiakas toimivaltaiseen viranomaiseen.”

Lakeja on rikottu. Laki potilaan oikeuksista on hankalahko soveltaa, mutta ehkä sitäkin. Mahdollisia keinoja ovat kantelut, esimerkiksi eduskunnan oikeusasiamiehelle. Järeämpikin keino saattaisi tulla kysymykseen:

Rikoslain 40: luku 9 §: ”Jos virkamies virkaansa toimittaessaan tahallaan muulla kuin edellä tässä luvussa tai 11 luvun 9 a §:ssä säädetyllä tavalla rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava virkavelvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.” Teko voi olla myös tuottamuksellinen (10 §). Virkamiehellä tarkoitetaan mm. henkilöä, joka on virka- tai siihen rinnastettavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan taikka kuntayhtymään tai muuhun kuntien julkisoikeudelliseen yhteistoimintaelimeen (11 §).

Kenties ei kannata kuitenkaan ampua tykillä hyttysiä, tai mitään muutakaan. Kysymykseen voisi tulla jokin pehmeämpi keino, kuten asian vieminen kollegojen käsiteltäväksi Lääkäriliittoon lääkärin eettisten ohjeiden rikkomuksena. Tehokkain vastalääke taitaa tässäkin tapauksessa olla julkisuus.
 
JUHA KELTTI