Jussi Niinistö haluaa lisää ihmisoikeusloukkauksia

Puolustusministeri Jussi Niinistö ehdotti syyskuun lopussa, että ahvenanmaalaiset miehet pitäisi määrätä siviilipalvelukseen. Aseistakieltäytyjäliitto pitää ehdotusta täysin perusteettomana. Liiton näkemyksen mukaan se tähtää Ahvenanmaan demilitarisoidun aseman heikentämiseen, mitä kohtaan Niinistö on tuntenut kiinnostusta aikaisemminkin. Ehdotus rikkoisi myös Suomea sitovia ihmisoikeussopimuksia. Lisäksi asia ei kuulu Niinistön johtamalle puolustusministeriölle, vaan siviilipalvelukseen liittyvät lainmuutokset valmistelee työ- ja elinkeinoministeriö.

Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan ahvenanmaalaiset voidaan määrätä palvelemaan luotsi- ja majakkalaitoksessa tai muualla siviilihallinnossa. "Mikäli tällainen palvelus katsottaisiin tarpeelliseksi ja mahdolliseksi, se olisi varmasti jo toteutettu. Kyseessä on itsetarkoituksellinen pyrkimys laajentaa asevelvollisuutta koskemaan myös ahvenanmaalaisia ja heikentää alueen demilitarisoitua asemaa". Aseistakieltäytyjäliitto toteaa. Tällä hetkellä noin 25% manner-Suomessakaan asuvista nuorista miehistä ei suorita mitään asevelvollisuusjärjestelmään sisältyvää palvelusta. Määrä on kasvanut kaikessa hiljaisuudessa koko ajan. Aseistakieltäytyjäliitto toteaakin, että asevelvollisuuden laajentamisen sijasta olisi syytä ryhtyä toimiin sen supistamiseksi ja purkamiseksi.

Asiasta keskusteltaessa tulee ottaa huomioon Suomea sitovien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten pakkotyökielto. Esim. YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaan "asepalveluksen luontoinen palvelus" ja siitä vakaumuksellisista syistä kieltäytyville määrättävä siviilipalvelus eivät ole kiellettyä pakkotyötä. Niinistön ehdotuksessa siviilipalvelukseen määrääminen ei kuitenkaan perustuisi asianomaisen itse ilmoittamaan vakaumukseen vaan asuinpaikkaan, eikä se mahtuisi sallitun poikkeaman piiriin. Pakkotyökiellon tarkoitus on mm. estää valtioita luomasta laajasti siviiliyhteiskunnassa toteutettavia sanktioituja pakkotyövelvoitteita.

Niinistön mukaan siviilipalvelusajan tulisi olla sama kuin muuallakin Suomessa, eli 347 vuorokautta. Myös tätä esittäessään Niinistö vaatii Suomea rikkomaan yhä suuremman joukon ihmisoikeuksia. Siviilipalveluksen keston ovat todenneet syrjiväksi sekä YK:n ihmisoikeuskomitea että YK:n ihmisoikeusneuvosto. Asian korjaaminen on kuitenkin osoittautunut Suomelle ylivoimaiseksi.