Jäsenkirje 19.4.2018

 

Aseistakieltäytyjäliitto ry
Rauhanasema, Veturitori 3
00520 Helsinki
puh. 040-8362786
sähköposti: toimisto@akl-web.fi
http://www.akl-web.fi

Jäsenkirje 19.4.2018


Moi,

kevät näyttää viimein alkaneen edistyä. On siis aika myös tämän kevään AKL:n jäsenkirjeen.

Työryhmät aseistakieltäytymisen kimpussa

Siviilipalveluslaki ja kansalaispalvelukeskustelusta

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti viime vuoden marraskuussa työryhmän selvittämään siviilipalveluslain muutostarpeita. Työryhmän asettamisen peruste oli puolustusministeri Jussi Niinistön toimittama kirjelmä, jossa tämä esitti mm. siviilipalveluksen suorittamista vain ”kokonaisturvallisuuteen” liittyvissä tehtävissä, reservinkieltäytyjille määrättävän pakollisen täydennyspalveluksen pidentämistä 10 päivään ja muutamia muita pienempiä muutoksia.

Aseistakieltäytyjäliitto on toiminut talven ja kevään ajan työryhmässä aktiivisesti, vastustanut Niinistön kirjelmään perustuvia huononnusehdotuksia ja tuonut ryhmän käsittelyyn siviilipalveluksen pituuden ja totaalikieltäytyjien kohtelun kaltaisia ihmisoikeusasioita, jotka oli sen alkuperäisessä tehtävänannossa jätetty kokonaan huomiotta. Tällä hetkellä emme voi kertoa ryhmän työn edistymisestä yksityiskohtaisesti, mutta yleisesti ottaen kovin merkittäviä muutoksia kumpaankaan suntaan ei näyttäisi olevan tulossa. Ja jopa jotkut pienemmät, AKL:n ryhmän käsittelyyn nostamat parannukset ovat edistymässä. Työryhmän on määrä julkistaa ehdotuksensa toukokuun lopussa.

Viime aikoina julkisessä keskustelussa paljon esillä ollut asia on kansalaispalvelus. Kun kyseinen käsite tuotiin julkiseen keskusteluun muutama kymmenen vuotta sitten, ideana oli kaikkia kansalaisia koskevan, sisällöltään nykyistä siviilipalvelusta muistuttavan rauhanaikaisen palvelusjärjestelmän luominen. Tämän hetkisessä keskustelussa esillä on kuitenkin eräänlainen ”kokonaisturvallisuuspalvelus”: tällä hetkellä asevelvollisuusjärjestelmän ulkopuolella oleville ryhmille järjestettäisiin pakollinen lyhyehkö turvallisuuteen liittyvä koulutus.

Kansalaispalveluksessa on kaksi suurta ongelmaa.Ensinnäkään sellaiselle ei ole kyetty osoittamaan tarvetta. Toisekseen se rikkoisi Suomea sitoviin ihmisoikeussopimuksiin sisältyvää pakkotyön kieltoa.  Asevelvollisuutta koskevat poikkussäännös antaa valtioille mahdollisuuden määrätä kansalaisiaan armeijapalvelukseen ja siitä vakaumukseen vedoten kieltäytyviä siviililluontoiseen palvelukseen, mutta ei mitään muuta.

Aseistakieltäytyjäliitto näkee, ettei kansalaispalveluskeskustelun perusteena ole todellinen tarve, vaan ideologisperusteinen halu saattaa kaikki kansalaiset militarismiin liittyvän ”kokonaisturvallisuusajattelun” piiriin ja toisaalta pelastaa asevelvollisuusjärjestelmä kytkemällä myös naiset sen osaksi ja näin vaimentamalla koko ajan kasvava asevelvollisuuden sukupuolittuneeseen toteuttamistapaan perustuva kritiikki. Asevelvollisuuden ongelmiin on toki myös toimiva ratkaisu: siirtyminen kohti kaikkia samalla tavalla kohtelevaa, vapaaehtoisuuteen perustuvaa järjestelmää.

Vapautuslaki ja totaalikieltäytyjät

Helsingin hovioikeus puolestaan antoi helmikuun lopussa käänteentekevän ratkaisun, jossa se jätti totaalikieltäytyjän rangaistukseen tuomitsematta, koska tuomitseminen merkitsisi perustuslakia rikkovaa syrjintää palveluksesta rauhan aikana vapautettuihin Jehovan todistajiin verrattuna. Ratkaisuun on haettu valituslupaa Korkeimmalta oikeudelta, joka aloittanee tapauksen käsittelyn lähiaikoina. Mikäli Korkein oikeus vahvistaa tuomion, merkitsee se totaalikieltäytyjien vapausrangaistusten lakkaamista nykylakien voimassa ollessa. Jo tähän mennessä se on merkinnyt totaalikieltäytyjiä vastaan nostettujen syytteiden käsittelyn lykkäämistä siihen saakka, että ennakkopäätös Korkeimmasta oikeudesta on saatu.

Myös asevelvollisuuden tulevaisuudesta huolestunut puolustushallinto on ryhtynyt toimenpiteisiin. Huhtikuun alussa perustettiin pelkästään puolustusministeriön ja pääesikunnan edustajista koostuva työryhmä, jonka tarkoitus on laatia esitys Jehovan todistajia koskevan vapautuslain muuttamistarpeista. Vaikka ensimmäisenä puolustushallinnon mielessä oleva ehdotus on epäilemättä vapautuslain kumoaminen, se on myös tietoinen tähän sisältyvistä ongelmista. Mikäli Jehovan todistajat pysyvät kannassaan, jonka mukaan nykyisenkaltainen perustuslain maanpuolustusvelvollisuuteen periaatteen tasolla kytketty siviilipalvelus ei ole kaikille heille sopiva palvelusmuoto, merkitsisi vapautuslain kumoaminen totaalikieltäytyjien määrän voimakasta lisääntymistä.

Vapautuslain kumoaminen ei tietenkään myöskään ratkaisisi nykytilanteeseen sisältyvää ihmisoikeusongelmaa, vaan pahentaisi sitä. Helsingin hovioikeus ei ole ainoa asiaan puuttunut elin. YK:n ihmisoikeuskomitea on Suomea koskevissa määräaikaisraporteissaan kiinnittänyt useaan otteeseen huomiota asiaan kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen (kpo-sopimus) perusteella ja vaatinut Suomea korjaamaan sen. Ihmisoikeuskomitean kannanotot eivät perustu yhdenvertaisuuteen, vaan ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapauteen ja se on vaatinut Suomea nimenomaan laajentamaan vapautuslakia koskemaan myös muita aseistakieltäytyjäryhmiä. Tämä näkemys on johdonmukainen myös sen kanssa, että YK:n ihmisoikeuselimissä on vime vuosina vakiintunut tulkinta, jonka mukaan aseistakieltäytyjille langetettavat vapausrangaistukset ovat itsessään kpo-sopimusta rikkovia. Aseistakieltäytyminen on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapauden oikeutettua käyttämistä ja siitä langetettavat vapausrangaistukset merkitsevät näin ollen mielivaltaista vapaudenriistoa.

Aseistakieltäytyjäliitto on – yhdessä muutaan muun aseistakieltäytymisoikeutta ihmisoikeutena tuntevan tahon kanssa – kutsuttu  puolustusministeriön työryhmän kuultavaksi. Liitto jatkaa tehostetusti työtään sen puolesta, että ihmisoikeudet noteerataan ratkaisussa ja aseistakieltäytyjille rutiininomaisesti langetettavat pitkät ehdottomat vapausrangaistukset jäävät viimeisenä EU-maana vihdoin historiaan myös Suomessa. 

Loviisan kansainvälinen rauhanharjoitus

Aseistakieltäytyjäliitto tukee tänä kesänä Loviisassa järjestettävää kansainvälistä rauhanharjoitusta. 9.-12. elokuuta kokoontuu noin 70 antimilitaristia Suomesta, Ruotsista ja Venäjältä harjoittelemaan konfliktinratkaisutaitoja erilaisissa fiktiivisissä skenaarioissa sekä suunnittelemaan ja tiivistämään keskinäistä yhteistyötään. Harjoitus on jatkoa viime syksynä Ahvenanmaalla järjestetylle perusteetonta kohua ja järjettömiä syytöksiä herättäneelle Åland17 -tapahtumalle (lue Antimilitaristi 3/17), mutta tällä kertaa myös suomalaiset rauhanaktivistit ovat mukana.

Mikäli olet kiinnostunut harjoitukseen osallistumisesta, haluat auttaa sen käytännön järjestelyissä tai vain kuulla lisää suunnitelmista, ole yhteydessä AKL:n toimistoon. Lisää tietoa tapahtumasta on tulossa pian AKL:n nettisivuille, Facebookiin sekä seuraavaan Antimilitaristin numeroon.

Ruokaa ei aseita -toiminta jatkuu!

Alkuvuoden aikana Ruokaa ei aseita -tapahtumia on järjestetty jo ainakin Helsingissä ja Tampereella, jonne on syntynyt uusi ryhmä. Helsingissä järjestetään kesällä myös perinteinen Ruokaa ei aseita -työleiri. Tänä vuonna leirin ajankohta on 2.-14.7. ja sen aikana järjestetään kuusi ruoanjakotapahtumaa eri puolilla kaupunkia.

Leirille etsitään parhaillaan palkattua projektikoordinaattoria kuukausden mittaiseen työsuhteeseen. Jos sinusta tuntuu että voisit olla oikea henkilö hommaan, vielä ehtii: hakuaika jatkuu 4.5. saakka. Lisätietoa löytyy www-sivustoltamme http://www.akl-web.fi

AKL:n toimisto palvelee

Aseistakieltäytyjäliiton toimisto tarjoaa neuvontaa kaikissa aseistakieltäytymiseen liittyvissä ongelmatapauksissa. Ota yhteyttä joko sähköpostitse toimisto[at]akl-web.fi tai puhelimitse 040-836 2786.

Oikeusapua tarvitessasi voit kääntyä lakiasiainsihteerimme Juha Keltin puoleen, juha.keltti[at]akl-web.fi. Ota ajoissa yhteyttä ongelmien ilmetessä tai oikeudenkäynnin lähestyessä!

Muista jäsenmaksu!

Jäsenmaksun maksamalla tuet liiton toimintaa ja turvaat antimilitaristisen työn jatkumista! Kirjekuoren osoitelappuun on tulostettu päivämäärä, jolloin olet jäsenrekisterimme mukaan viimeksi maksanut jäsenmaksun (päivitetty 6.4.2018 saakka). Kun tuosta päivämäärästä on kulunut vuoden verran, ilahtuisimme uudesta suorituksesta. Mikäli päivämäärä on mielestäsi väärin, ota yhteyttä niin tarkastetaan asia.

Jäsenmaksut ovat seuraavat:
- Perusjäsenmaksu 10 euroa
- Alennettu jäsenmaksu 5 euroa (palveluksessa olevat sivarit, totaalit joiden oikeusprosessi on kesken, kaikki maksuvuonna 22 vuotta tai vähemmän täyttävät)
- Tukijäsenmaksu vähintään 20 euroa.

Jäsenmaksun yhteydessä voit osoittaa perusmaksun lisäksi korvamerkityn summan kansainvälisen verkostomme War Resisters’ Internationalin toimintaan. WRI:n  kautta tehdään tärkeää työtä maailmanlaajuisesti aseistakieltäytyjien puolesta ja muidenkin antimilitarististen  teemojen parissa. Muista merkitä maksun viestikenttään lisämaksun määrä, niin tilitämme sen WRI:lle. Kansainvälisen verkoston varainhankinta on haastavaa, joten kaikki tuki on tarpeen! WRI:n työstä saat lisätietoja osoitteesta www.wri-irg.org

Jäsenmaksutili: DanskeBank IBAN: FI87 8000 1700 7505 41, BIC/SWIFT: DABAFIHH

Jäsenmaksuun sisältyy neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Antimilitaristi -lehti. Lisäksi jäsenet pääsevät järjestämillemme matkoille alennettuun jäsenhintaan ja saavat tuotteistamme jäsenalennusta.

Tukituotteet

AKL myy toimintamme tukemiseksi mm. koti- ja ulkomaista rauhankirjallisuutta, T-paitoja, kaulahuiveja, kangaskasseja, rintanappeja ja tarroja. Valikoiman löydät verkkosivuiltamme tai infopöydältämme eri tapahtumissa. http://rauhanasema.fi/kauppa

Seuraa toimintaamme

Löydät AKL:n Facebookista facebook.com/aseistakieltaytyjaliitto, Twitteristä twitter.com/Akl_Wri, Instagramista instagram.com/aseistakieltaytyjaliitto sekä Youtubesta Aseistakieltäytyjäliitto AKL. Lisäksi Ruokaa ei aseita -ryhmillä ja AKL:n projekteilla on omia Facebook-sivustojaan.

Lisäksi liiton nettisivuja päivitetään säännöllisesti ja sivuston kalenterista löytyy ajantasaista tietoa tulevista tapahtumista.

Tietoa AKL:n jäsenrekisteristä

Mikäli saat tämän kirjeen, nimesi ja osoitteesi löytyy AKL:n jäsenrekisteristä. Toukokuussa voimaan astuva EU:n tietosuoja-asetus sisältää mm. säädöksiä rekisteriin merkityn henkilön oikeudesta saada tietoja rekisterin sisällöstä. Tämän johdosta toimitamme näin Aseistakieltäytyjäliitto ry:n jäsenrekisteriin merkityille seuraavat tiedot:

Aseistakieltäytyjäliitto ry:n jäsenrekisteriä säilytetään ods-tiedostona järjestön keskustoimistolla sijaitsevalla tietokoneella. Rekisteriä käyttävät AKL:n toimiston vakinaiset työntekijät ja mahdollisesti työharjoittelija. Rekisterin tiedot lisätään ja poistetaan manuaalisesti. Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta järjestön ulkopuolisille tahoille eikä niillä ole niihin pääsyä.

Rekisteriin on merkitty henkilöt, jotka ovat joko jäsenmaksun maksamalla tai muuten ilmaiseet haluavansa liittyä järjestön jäseneksi. Tietojen keräämisen tarkoitus on mahdollistaa järjestön sääntöjen edellyttämä ja muu yhteydenpito jäsenistöön, lisäksi syntymävuotta, jäsenyyden kestoa ja koko nimeä koskevia tietoja kerätään muiden säädösten (valtioanpujen myöntämistä koskevat säädökset, yhdistyslaki) asettamien velvoitteiden johdosta.

Rekisteriin tallennetaan kustakin jäsenestä seuraavat tiedot: nimi (koko nimi, jos tiedossa), postiosoite, päivämäärä jolloin jäsenyys viimeksi uudistettu, syntymävuosi, vuodet jotka henkilö ollut jäsenenä, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Käsiteltävien henkilötietojen lähde on pääsäntöisesti asianomainen henkilö itse. Jäsenmaksupäivämäärien lähde ovat pankin toimittamat tilitapahtumatiedot. Vanhentuneiden osoitetietojen päivitystä ja täydellisten nimien merkitsemistä rekisteriin tehdään myös Posti oy:n toimittamien osoitteen muuttumista koskevien tietojen perusteella.

Henkilö, joka ilmoittaa eroavansa järjestöstä, poistetaan rekisteristä. Henkilön, joka ilmoittaa ettei enää halua järjestöltä paperipostia, postiosoite poistetaan rekisteristä. Rekisteristä poistetaan myös henkilöitä, jotka ovat jättäneet jäsenyytensä uudistamatta. Rekisteröidyn on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ottamalla kirjallisesti yhteyttä Aseistakieltäytyjäliiton toimistoon.

Helsinki 19.4.2018

Elsa Tauria
puheenjohtaja
Aseistakieltäytyjäliitto ry

Kaj Raninen
järjestösihteeri
Aseistakieltäytyjäliitto ry